شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی فجر

بفجر | سهام - بورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,200 3.45
قیمت پایانی: 18,761 1.09
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 12:29

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,949 پایانی 18,761 202.00
بیشترین 19,200 کمترین 18,000
حجم 9.736 میلیون دفعات 1,878
حد قیمت 17,632 - 19,486 ارزش 182.65 میلیارد
حجم مبنا 3.066 میلیون حد حجم 1 - 100,000

عرضه و تقاضا 12:29

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
7 283,829 19,200 19,200 90,969 3
1 540 19,100 19,212 1,330 1
1 521 19,094 19,249 10,000 1
1 20,000 18,632 19,286 865 2
1 2,140 18,603 19,300 3,500 2

معاملات حقیقی و حقوقی 12:29

حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1395/10/26

160%

افزایش

سرمایه قبلی : 2.5 هزار میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 6.5 هزار میلیارد اندوخته : 4 هزار میلیارد تاریخ ثبت : 1395/11/13
تغییر سرمایه : 4 هزار میلیارد صرف سهام : -

1384/12/16

400%

افزایش

سرمایه قبلی : 500 میلیارد آورده : 2 هزار میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1385/02/16
سرمایه جدید : 2.5 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1385/03/6
تغییر سرمایه : 2 هزار میلیارد صرف سهام : -
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/5
سال مالی 1396/12/29
1396/03/29
سال مالی 1395/12/29
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 1.846 هزار میلیارد 1.168 هزار میلیارد 225.69 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 2.686 هزار میلیارد 185.65 میلیارد 414.33 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 7.351 هزار میلیارد 6.364 هزار میلیارد 7.911 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری - - 367.39 میلیارد
پیش پرداخت ها 1.055 هزار میلیارد 201.9 میلیارد 84.83 میلیارد
موجودی مواد اولیه و بسته بندی - 52.09 میلیارد 49.32 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده 13.16 میلیارد 10.6 میلیارد 13.53 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی 1.803 هزار میلیارد 1.554 هزار میلیارد 1.259 هزار میلیارد
کالای امانی ما نزد دیگران - 325 میلیون 943 میلیون
سایر موجودی ها 5.76 میلیارد 14.4 میلیارد 5.62 میلیارد
انبار ملزومات 1.168 هزار میلیارد 1.34 هزار میلیارد 1.15 هزار میلیارد
موجودی مواد و کالا 2.99 هزار میلیارد 2.971 هزار میلیارد 2.479 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 15.927 هزار میلیارد 10.891 هزار میلیارد 11.482 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 6 میلیون 6 میلیون 5 میلیون
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 169.4 میلیارد 187.28 میلیارد 246.58 میلیارد
دارایی های نامشهود 579.61 میلیارد 482.49 میلیارد 206.94 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 11.77 هزار میلیارد 11.279 هزار میلیارد 12.797 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت 11.77 هزار میلیارد 11.279 هزار میلیارد 12.797 هزار میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 28.447 هزار میلیارد 22.84 هزار میلیارد 24.733 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 7.179 هزار میلیارد 2.363 هزار میلیارد 298.46 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی - - 1.946 هزار میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد - 479 میلیون 819.8 میلیارد
سایر ذخائر 535.06 میلیارد 648.06 میلیارد 550.17 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 1.906 هزار میلیارد 1.458 هزار میلیارد 1.533 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 653.37 میلیارد 11.18 میلیارد 7.23 میلیارد
جمع بدهی های جاری 10.273 هزار میلیارد 4.48 هزار میلیارد 5.154 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت 152.7 میلیارد 2.533 هزار میلیارد 3.759 هزار میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت - 1.306 هزار میلیارد 2.293 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 355.13 میلیارد 304.47 میلیارد 243.07 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 10.781 هزار میلیارد 8.624 هزار میلیارد 11.449 هزار میلیارد
سرمایه 6.5 هزار میلیارد 6.5 هزار میلیارد 6.5 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 10.515 هزار میلیارد 7.066 هزار میلیارد 6.214 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 650 میلیارد 650 میلیارد 570.2 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 17.665 هزار میلیارد 14.216 هزار میلیارد 13.284 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 28.447 هزار میلیارد 22.84 هزار میلیارد 24.733 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 6.5 هزار میلیارد 6.5 هزار میلیارد 6.5 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 2.715 هزار میلیارد 3.166 هزار میلیارد 1.339 هزار میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 650 میلیارد 650 میلیارد 570.2 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 9.865 هزار میلیارد 10.316 هزار میلیارد 8.409 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 1.846 هزار میلیارد 1.168 هزار میلیارد 225.69 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 7.351 هزار میلیارد 6.364 هزار میلیارد 7.911 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری - - 367.39 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 169.4 میلیارد 187.28 میلیارد 246.58 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 7.179 هزار میلیارد 2.363 هزار میلیارد 298.46 میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 152.7 میلیارد 2.533 هزار میلیارد 3.759 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 17.665 هزار میلیارد 14.216 هزار میلیارد 13.284 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 9.865 هزار میلیارد 10.316 هزار میلیارد 8.409 هزار میلیارد
1398/05/1
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/18
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/04/17
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 2.991 هزار میلیارد 1.846 هزار میلیارد 2.346 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 2.686 هزار میلیارد 2.686 هزار میلیارد 2.186 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 8.211 هزار میلیارد 7.351 هزار میلیارد 7.068 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 592.27 میلیارد - -
پیش پرداخت ها - 1.055 هزار میلیارد 375.87 میلیارد
سفارشات و پیش پرداختها 1.043 هزار میلیارد - -
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 3.132 هزار میلیارد - 2.988 هزار میلیارد
موجودی کالای ساخته شده - 13.16 میلیارد -
موجودی قطعات و لوازم یدکی - 1.803 هزار میلیارد -
سایر موجودی ها - 5.76 میلیارد -
انبار ملزومات - 1.168 هزار میلیارد -
موجودی مواد و کالا 3.132 هزار میلیارد 2.99 هزار میلیارد 2.988 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 18.655 هزار میلیارد 15.927 هزار میلیارد 14.963 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 6 میلیون 6 میلیون 6 میلیون
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 188.8 میلیارد 169.4 میلیارد 169.4 میلیارد
دارایی های نامشهود 579.61 میلیارد 579.61 میلیارد 579.61 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 11.208 هزار میلیارد 11.77 هزار میلیارد 9.873 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت 11.208 هزار میلیارد 11.77 هزار میلیارد 9.873 هزار میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 30.631 هزار میلیارد 28.447 هزار میلیارد 25.585 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 70.25 میلیارد 7.179 هزار میلیارد 4.517 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 6.94 هزار میلیارد - -
ذخیره مالیات بر درآمد - - 1.135 هزار میلیارد
سایر ذخائر 1.503 هزار میلیارد 535.06 میلیارد 216.14 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 1.906 هزار میلیارد 1.906 هزار میلیارد 1.906 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 12.57 میلیارد 653.37 میلیارد 653.37 میلیارد
جمع بدهی های جاری 10.433 هزار میلیارد 10.273 هزار میلیارد 8.428 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت 176.63 میلیارد 152.7 میلیارد 2.814 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 350.42 میلیارد 355.13 میلیارد 355.13 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 10.96 هزار میلیارد 10.781 هزار میلیارد 11.598 هزار میلیارد
سرمایه 6.5 هزار میلیارد 6.5 هزار میلیارد 6.5 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 12.522 هزار میلیارد 10.515 هزار میلیارد 6.838 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 650 میلیارد 650 میلیارد 650 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 19.672 هزار میلیارد 17.665 هزار میلیارد 13.988 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 30.631 هزار میلیارد 28.447 هزار میلیارد 25.585 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 2.991 هزار میلیارد 1.846 هزار میلیارد 2.346 هزار میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 8.211 هزار میلیارد 7.351 هزار میلیارد 7.068 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری 592.27 میلیارد - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 1.043 هزار میلیارد - -
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 188.8 میلیارد 169.4 میلیارد 169.4 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 70.25 میلیارد 7.179 هزار میلیارد 4.517 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 176.63 میلیارد 152.7 میلیارد 2.814 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 19.672 هزار میلیارد 17.665 هزار میلیارد 13.988 هزار میلیارد

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 62.73 % رتبه 108
۶ ماهه 89.87 % رتبه 124
۹ ماهه 111 % رتبه 140
۱ ساله 143.81 % رتبه 107
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
121.882 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

10.31 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
مبین 449.00 16,400 11.869 میلیون 196.05 میلیارد 235.415 هزار میلیارد 12:29
بکهنوج 1,572 33,023 305.221 10.08 میلیارد 20.082 هزار میلیارد 12:29
وهور 833.00 17,502 4.649 میلیون 81.37 میلیارد 70.008 هزار میلیارد 12:29
بمپنا 3,981 83,615 958.164 80.12 میلیارد 60.872 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۱۲:۳۲:۲۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ - ۱۲:۳۲:۲۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ - ۱۵:۵۴:۵۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ - ۱۵:۵۴:۵۹
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - مجوز نهائی تعرفه گاز سوخت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۰۸:۴۲:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۰۸:۴۲:۰۰
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۱۱:۳۱:۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۱۱:۳۱:۰۵
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ - ۱۹:۳۱:۳۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ - ۱۹:۳۱:۳۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۹:۳۵:۳۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۹:۳۵:۳۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۲۰:۲۵:۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۲۰:۲۵:۴۰
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۵:۲۷:۴۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۵:۲۷:۴۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ - ۱۷:۳۲:۴۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ - ۱۷:۳۲:۴۱
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ - ۱۶:۴۱:۵۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ - ۱۶:۴۱:۵۲
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۲۰:۰۹:۴۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ - ۲۰:۰۹:۴۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۱۵:۵۹:۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ - ۱۵:۵۹:۲۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ - ۱۵:۴۱:۳۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ - ۱۵:۴۱:۳۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۲۳:۱۸:۳۹ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ - ۲۳:۱۸:۳۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ - ۱۹:۳۰:۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ - ۱۹:۳۰:۲۶
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ - ۱۶:۲۱:۳۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ - ۱۶:۲۱:۳۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ - ۲۲:۲۱:۳۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ - ۲۲:۲۱:۳۵
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عدم شمولیت گاز سوخت مصرفی فجر از حکم افزایش قیمت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ - ۱۵:۰۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ - ۱۵:۰۵:۳۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - ابلاغ نرخهای جدید فروش سرویس های جانبی در سال ۱۳۹۷- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ - ۱۹:۰۱:۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ - ۱۹:۰۱:۱۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - ابلاغ نرخهای جدید فروش سرویس های جانبی در سال ۱۳۹۷- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ - ۱۶:۳۹:۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ - ۱۶:۳۹:۱۸
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
35.94
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 283,829 19,200 19,200 90,969 3
1 540 19,100 19,212 1,330 1
1 521 19,094 19,249 10,000 1

داده ها

آخرین معامله 19,200 641.00 3.45
قیمت پایانی 18,761 202.00 1.09
اولین قیمت 18,949
قیمت دیروز 18,559
بازه روز 19,200 18,000
قیمت مجاز 19,486 17,632
بازه هفته 19,200 16,502
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6.5 میلیارد
سهام شناور 10.31 %
حجم مبنا 3.066 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,878
حجم معاملات 9.736 میلیون
ارزش معاملات 182.65 میلیارد
ارزش بازار 121.882 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی - -
حقوقی - -
تعداد خرید فروش
مجموع - -
حقیقی - -
حقوقی - -
تغییر حقوقی به حقیقی -

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 283,829 19,200 19,200 90,969 3
1 540 19,100 19,212 1,330 1
1 521 19,094 19,249 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/01/21)