شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی فجر

بفجر | سهام - بورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,318 5.00
قیمت پایانی: 16,307 4.93

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/01/11
تعداد:1,859
حجم:14.991 میلیون
ارزش:244.443 میلیارد
اولین:16,318
کمترین:16,000
بیشترین:16,318
قیمت:16,318
تغییر:530.00
درصد تغییر:3.36
قیمت:16,306
تغییر:765.00
درصد تغییر:4.92
1399/01/10
تعداد:298
حجم:2.34 میلیون
ارزش:36.945 میلیارد
اولین:15,788
کمترین:15,788
بیشترین:15,788
قیمت:15,788
تغییر:729.00
درصد تغییر:4.84
قیمت:15,541
تغییر:504.00
درصد تغییر:3.35
1399/01/9
تعداد:1,057
حجم:7.997 میلیون
ارزش:120.253 میلیارد
اولین:14,970
کمترین:14,700
بیشترین:15,059
قیمت:15,059
تغییر:630.00
درصد تغییر:4.37
قیمت:15,037
تغییر:779.00
درصد تغییر:5.46
1399/01/6
تعداد:899
حجم:4.036 میلیون
ارزش:57.541 میلیارد
اولین:14,100
کمترین:13,850
بیشترین:14,429
قیمت:14,429
تغییر:629.00
درصد تغییر:4.56
قیمت:14,258
تغییر:524.00
درصد تغییر:3.82
1399/01/5
تعداد:1,173
حجم:3.777 میلیون
ارزش:51.876 میلیارد
اولین:14,000
کمترین:13,380
بیشترین:14,379
قیمت:13,800
تغییر:596.00
درصد تغییر:4.14
قیمت:13,734
تغییر:350.00
درصد تغییر:2.49
1398/12/29
تعداد:978
حجم:3.583 میلیون
ارزش:50.465 میلیارد
اولین:13,655
کمترین:13,655
بیشترین:14,400
قیمت:14,396
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:14,084
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/28
تعداد:978
حجم:3.583 میلیون
ارزش:50.465 میلیارد
اولین:13,655
کمترین:13,655
بیشترین:14,400
قیمت:14,396
تغییر:596.00
درصد تغییر:4.32
قیمت:14,084
تغییر:180.00
درصد تغییر:1.30
1398/12/27
تعداد:643
حجم:2.846 میلیون
ارزش:39.46 میلیارد
اولین:14,326
کمترین:13,600
بیشترین:14,326
قیمت:13,800
تغییر:380.00
درصد تغییر:2.68
قیمت:13,904
تغییر:178.00
درصد تغییر:1.26
1398/12/26
تعداد:975
حجم:4.212 میلیون
ارزش:59.317 میلیارد
اولین:13,750
کمترین:13,750
بیشترین:14,390
قیمت:14,180
تغییر:281.00
درصد تغییر:2.02
قیمت:14,082
تغییر:423.00
درصد تغییر:3.10
1398/12/25
تعداد:879
حجم:4.117 میلیون
ارزش:56.233 میلیارد
اولین:13,500
کمترین:13,400
بیشترین:14,100
قیمت:13,899
تغییر:47.00
درصد تغییر:0.34
قیمت:13,659
تغییر:440.00
درصد تغییر:3.12
1398/12/24
تعداد:424
حجم:2.563 میلیون
ارزش:35.723 میلیارد
اولین:14,212
کمترین:13,852
بیشترین:14,322
قیمت:13,852
تغییر:470.00
درصد تغییر:3.28
قیمت:14,099
تغییر:482.00
درصد تغییر:3.31
1398/12/22
تعداد:1,231
حجم:3.733 میلیون
ارزش:54.43 میلیارد
اولین:14,875
کمترین:14,150
بیشترین:14,957
قیمت:14,322
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:14,581
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/21
تعداد:1,231
حجم:3.733 میلیون
ارزش:54.43 میلیارد
اولین:14,875
کمترین:14,150
بیشترین:14,957
قیمت:14,322
تغییر:276.00
درصد تغییر:1.89
قیمت:14,581
تغییر:71.00
درصد تغییر:0.49
1398/12/20
تعداد:1,446
حجم:9.042 میلیون
ارزش:132.484 میلیارد
اولین:14,598
کمترین:14,598
بیشترین:15,176
قیمت:14,598
تغییر:662.00
درصد تغییر:4.34
قیمت:14,652
تغییر:837.00
درصد تغییر:5.40
1398/12/19
تعداد:273
حجم:2.175 میلیون
ارزش:33.198 میلیارد
اولین:15,260
کمترین:15,260
بیشترین:15,260
قیمت:15,260
تغییر:458.00
درصد تغییر:2.91
قیمت:15,489
تغییر:574.00
درصد تغییر:3.57
1398/12/18
تعداد:1,763
حجم:5.851 میلیون
ارزش:93.979 میلیارد
اولین:16,291
کمترین:15,618
بیشترین:16,768
قیمت:15,718
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:16,063
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/17
تعداد:1,763
حجم:5.851 میلیون
ارزش:93.979 میلیارد
اولین:16,291
کمترین:15,618
بیشترین:16,768
قیمت:15,718
تغییر:722.00
درصد تغییر:4.39
قیمت:16,063
تغییر:377.00
درصد تغییر:2.29
1398/12/14
تعداد:1,172
حجم:8.527 میلیون
ارزش:140.182 میلیارد
اولین:16,440
کمترین:16,400
بیشترین:16,440
قیمت:16,440
تغییر:780.00
درصد تغییر:4.98
قیمت:16,440
تغییر:782.00
درصد تغییر:4.99
1398/12/13
تعداد:886
حجم:5.547 میلیون
ارزش:86.859 میلیارد
اولین:15,660
کمترین:15,599
بیشترین:15,660
قیمت:15,660
تغییر:563.00
درصد تغییر:3.73
قیمت:15,658
تغییر:743.00
درصد تغییر:4.98
1398/12/12
تعداد:1,769
حجم:11.168 میلیون
ارزش:166.569 میلیارد
اولین:14,830
کمترین:14,550
بیشترین:15,097
قیمت:15,097
تغییر:797.00
درصد تغییر:5.57
قیمت:14,915
تغییر:536.00
درصد تغییر:3.73
1398/12/11
تعداد:1,312
حجم:12.194 میلیون
ارزش:175.335 میلیارد
اولین:13,850
کمترین:13,850
بیشترین:14,536
قیمت:14,300
تغییر:470.00
درصد تغییر:3.40
قیمت:14,379
تغییر:535.00
درصد تغییر:3.86
1398/12/10
تعداد:1,556
حجم:9.597 میلیون
ارزش:132.866 میلیارد
اولین:13,876
کمترین:13,708
بیشترین:14,033
قیمت:13,830
تغییر:590.00
درصد تغییر:4.09
قیمت:13,844
تغییر:585.00
درصد تغییر:4.05
1398/12/7
تعداد:1,953
حجم:10.502 میلیون
ارزش:151.541 میلیارد
اولین:14,800
کمترین:14,143
بیشترین:14,800
قیمت:14,420
تغییر:130.00
درصد تغییر:0.89
قیمت:14,429
تغییر:86.00
درصد تغییر:0.59
1398/12/6
تعداد:1,954
حجم:9.116 میلیون
ارزش:132.316 میلیارد
اولین:14,200
کمترین:14,150
بیشترین:14,759
قیمت:14,550
تغییر:407.00
درصد تغییر:2.88
قیمت:14,515
تغییر:442.00
درصد تغییر:3.14
1398/12/5
تعداد:1,729
حجم:6.915 میلیون
ارزش:97.32 میلیارد
اولین:14,510
کمترین:13,986
بیشترین:14,510
قیمت:14,143
تغییر:297.00
درصد تغییر:2.06
قیمت:14,073
تغییر:446.00
درصد تغییر:3.07
1398/12/4
تعداد:1,849
حجم:6.902 میلیون
ارزش:100.211 میلیارد
اولین:14,397
کمترین:14,001
بیشترین:14,715
قیمت:14,440
تغییر:390.00
درصد تغییر:2.78
قیمت:14,519
تغییر:504.00
درصد تغییر:3.60
1398/12/3
تعداد:1,617
حجم:8.117 میلیون
ارزش:113.756 میلیارد
اولین:13,634
کمترین:13,634
بیشترین:14,390
قیمت:14,050
تغییر:250.00
درصد تغییر:1.75
قیمت:14,015
تغییر:333.00
درصد تغییر:2.32
1398/11/30
تعداد:1,731
حجم:4.766 میلیون
ارزش:68.381 میلیارد
اولین:14,554
کمترین:14,180
بیشترین:14,700
قیمت:14,300
تغییر:251.00
درصد تغییر:1.73
قیمت:14,348
تغییر:288.00
درصد تغییر:1.97
1398/11/29
تعداد:1,074
حجم:3.433 میلیون
ارزش:50.245 میلیارد
اولین:15,000
کمترین:14,401
بیشترین:15,000
قیمت:14,551
تغییر:411.00
درصد تغییر:2.75
قیمت:14,636
تغییر:215.00
درصد تغییر:1.45
1398/11/28
تعداد:2,125
حجم:10.191 میلیون
ارزش:151.347 میلیارد
اولین:14,980
کمترین:14,338
بیشترین:15,140
قیمت:14,962
تغییر:357.00
درصد تغییر:2.44
قیمت:14,851
تغییر:426.00
درصد تغییر:2.95
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی