شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی فجر

بفجر | سهام - بورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,200 3.45
قیمت پایانی: 18,761 1.09

EPS

سال مالی 1398/12/29

935.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
935.00 (0٪)
6.5 هزار میلیارد
1398/08/27 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
821.00 (0٪)
6.5 هزار میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
741.00 (0٪)
6.5 هزار میلیارد
1398/05/1 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
309.00 (0٪)
6.5 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

1,131

سود واقعی

1,200

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,131.00
1,200.00 (106٪)
6.5 هزار میلیارد
1398/04/18 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,131.00 (0٪)
6.5 هزار میلیارد
1398/04/17 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
565.00 (0٪)
6.5 هزار میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
588.00 (0٪)
6.5 هزار میلیارد
1397/08/1 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
335.00 (0٪)
6.5 هزار میلیارد
1397/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
365.00 (0٪)
6.5 هزار میلیارد
1397/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
333.00 (0٪)
6.5 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

914.00

سود واقعی

600.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/5 مجمع
واقعی :
نقدی :
914.00
600.00 (66٪)
6.5 هزار میلیارد
1397/03/22 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
914.00 (0٪)
6.5 هزار میلیارد
1397/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
1,015.00 (0٪)
100.00
6.5 هزار میلیارد
1396/08/20 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
1,005.00
472.00 (47٪)
6.5 هزار میلیارد
1396/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
1,005.00
468.00 (47٪)
10.00
6.5 هزار میلیارد
1396/04/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
1,121.00
260.00 (23٪)
6.5 هزار میلیارد
1395/11/28
پیش بینی :
1,121.00
6.5 هزار میلیارد

سال مالی 1394/12/29

2,601

سود واقعی

1,000

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1395/03/17 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,601.00
1,000.00 (38٪)
2.5 هزار میلیارد
1395/03/6 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
2,601.00 (0٪)
100.00
2.5 هزار میلیارد
1394/11/27 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
2,601.00
1,990.00 (77٪)
2.5 هزار میلیارد
1394/11/11 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
2,601.00
1,832.00 (70٪)
2.5 هزار میلیارد
1394/11/10 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
2,601.00
1,334.00 (51٪)
2.5 هزار میلیارد
1394/08/12 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
708.00 (0٪)
2.5 هزار میلیارد

سال مالی 1393/12/29

2,612

سود واقعی

2,500

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1394/04/16 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,612.00
2,500.00 (96٪)
2.5 هزار میلیارد
1394/04/6 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
2,613.00
2,613.00 (100٪)
2.5 هزار میلیارد

سال مالی 1392/12/29

972.00

سود واقعی

240.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1393/03/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
972.00
240.00 (25٪)
2.5 هزار میلیارد

سال مالی 1398/12/29

935.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
935.00 (0٪)
6.5 هزار میلیارد
1398/08/27 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
821.00 (0٪)
6.5 هزار میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
741.00 (0٪)
6.5 هزار میلیارد
1398/05/1 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
309.00 (0٪)
6.5 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

1,131

سود واقعی

1,200

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,131.00
1,200.00 (106٪)
6.5 هزار میلیارد
1398/04/18 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,131.00 (0٪)
6.5 هزار میلیارد
1398/04/17 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
565.00 (0٪)
6.5 هزار میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
588.00 (0٪)
6.5 هزار میلیارد
1397/08/1 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
335.00 (0٪)
6.5 هزار میلیارد
1397/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
365.00 (0٪)
6.5 هزار میلیارد
1397/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
333.00 (0٪)
6.5 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

914.00

سود واقعی

600.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/5 مجمع
واقعی :
نقدی :
914.00
600.00 (66٪)
6.5 هزار میلیارد
1397/03/22 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
914.00 (0٪)
6.5 هزار میلیارد
1397/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
1,015.00 (0٪)
100.00
6.5 هزار میلیارد
1396/08/20 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
1,005.00
472.00 (47٪)
6.5 هزار میلیارد
1396/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
1,005.00
468.00 (47٪)
10.00
6.5 هزار میلیارد
1396/04/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
1,121.00
260.00 (23٪)
6.5 هزار میلیارد
1395/11/28
پیش بینی :
1,121.00
6.5 هزار میلیارد

سال مالی 1394/12/29

2,601

سود واقعی

1,000

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1395/03/17 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,601.00
1,000.00 (38٪)
2.5 هزار میلیارد
1395/03/6 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
2,601.00 (0٪)
100.00
2.5 هزار میلیارد
1394/11/27 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
2,601.00
1,990.00 (77٪)
2.5 هزار میلیارد
1394/11/11 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
2,601.00
1,832.00 (70٪)
2.5 هزار میلیارد
1394/11/10 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
2,601.00
1,334.00 (51٪)
2.5 هزار میلیارد
1394/08/12 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
708.00 (0٪)
2.5 هزار میلیارد

سال مالی 1393/12/29

2,612

سود واقعی

2,500

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1394/04/16 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,612.00
2,500.00 (96٪)
2.5 هزار میلیارد
1394/04/6 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
2,613.00
2,613.00 (100٪)
2.5 هزار میلیارد

سال مالی 1392/12/29

972.00

سود واقعی

240.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1393/03/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
972.00
240.00 (25٪)
2.5 هزار میلیارد
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی