شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی فجر

بفجر | سهام - بورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,318 5.00
قیمت پایانی: 16,306 4.92

گردش وجوه نقد

1398/05/1
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/18
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/04/17
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

1.878 هزار میلیارد 7.48 هزار میلیارد 7.695 هزار میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها

- 16.08 میلیارد 16.08 میلیارد

سود سهام پرداختی

640.79 - میلیارد 895.95 - میلیارد 895.95 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

- 84.18 - میلیارد 84.18 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

107.91 میلیارد 200.08 میلیارد 200.08 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

532.88 - میلیارد 763.97 - میلیارد 763.97 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

200 - میلیارد 84.28 - میلیارد 300 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

- 84 میلیون 84 میلیون

خرید دارایی ثابت مشهود

- 192.79 - میلیارد 192.79 - میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

- 2.5 - هزار میلیارد 2 - هزار میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

- 97.12 - میلیارد 97.12 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

- 2.79 - هزار میلیارد 2.29 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1.145 هزار میلیارد 3.842 هزار میلیارد 4.342 هزار میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

- 2.768 هزار میلیارد 1.768 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

- 3.732 - هزار میلیارد 2.732 - هزار میلیارد

پرداخت به سهامدار عمده

- 2.2 - هزار میلیارد 2.2 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

- 3.164 - هزار میلیارد 3.164 - هزار میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1.145 هزار میلیارد 677.75 میلیارد 1.178 هزار میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1.846 هزار میلیارد 1.168 هزار میلیارد 1.168 هزار میلیارد

تغییرات نرخ ارز

- 95 میلیون 95 میلیون

مانده وجه نقد در انتهای سال

2.991 هزار میلیارد 1.846 هزار میلیارد 2.346 هزار میلیارد

فروش دارایی های نامشهود

8 میلیون - -

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

11.22 میلیارد - -

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

2 هزار میلیارد - -

وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای نگهداری شده برای فروش

8 میلیون - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی