شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی فجر

بفجر | سهام - بورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,318 5.00
قیمت پایانی: 16,307 4.93

ترازنامه

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/5
سال مالی 1396/12/29
1396/03/29
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

1.846 هزار میلیارد 1.168 هزار میلیارد 225.69 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

2.686 هزار میلیارد 185.65 میلیارد 414.33 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

7.351 هزار میلیارد 6.364 هزار میلیارد 7.911 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

- - 367.39 میلیارد

پیش پرداخت ها

1.055 هزار میلیارد 201.9 میلیارد 84.83 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

- 52.09 میلیارد 49.32 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

13.16 میلیارد 10.6 میلیارد 13.53 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

1.803 هزار میلیارد 1.554 هزار میلیارد 1.259 هزار میلیارد

کالای امانی ما نزد دیگران

- 325 میلیون 943 میلیون

سایر موجودی ها

5.76 میلیارد 14.4 میلیارد 5.62 میلیارد

انبار ملزومات

1.168 هزار میلیارد 1.34 هزار میلیارد 1.15 هزار میلیارد

موجودی مواد و کالا

2.99 هزار میلیارد 2.971 هزار میلیارد 2.479 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

15.927 هزار میلیارد 10.891 هزار میلیارد 11.482 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

6 میلیون 6 میلیون 5 میلیون

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

169.4 میلیارد 187.28 میلیارد 246.58 میلیارد

دارایی های نامشهود

579.61 میلیارد 482.49 میلیارد 206.94 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

11.77 هزار میلیارد 11.279 هزار میلیارد 12.797 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

11.77 هزار میلیارد 11.279 هزار میلیارد 12.797 هزار میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

28.447 هزار میلیارد 22.84 هزار میلیارد 24.733 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

7.179 هزار میلیارد 2.363 هزار میلیارد 298.46 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

- - 1.946 هزار میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

- 479 میلیون 819.8 میلیارد

سایر ذخائر

535.06 میلیارد 648.06 میلیارد 550.17 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1.906 هزار میلیارد 1.458 هزار میلیارد 1.533 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

653.37 میلیارد 11.18 میلیارد 7.23 میلیارد

جمع بدهی های جاری

10.273 هزار میلیارد 4.48 هزار میلیارد 5.154 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

152.7 میلیارد 2.533 هزار میلیارد 3.759 هزار میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

- 1.306 هزار میلیارد 2.293 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

355.13 میلیارد 304.47 میلیارد 243.07 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

10.781 هزار میلیارد 8.624 هزار میلیارد 11.449 هزار میلیارد

سرمایه

6.5 هزار میلیارد 6.5 هزار میلیارد 6.5 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

10.515 هزار میلیارد 7.066 هزار میلیارد 6.214 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

650 میلیارد 650 میلیارد 570.2 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

17.665 هزار میلیارد 14.216 هزار میلیارد 13.284 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

28.447 هزار میلیارد 22.84 هزار میلیارد 24.733 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

6.5 هزار میلیارد 6.5 هزار میلیارد 6.5 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

2.715 هزار میلیارد 3.166 هزار میلیارد 1.339 هزار میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

650 میلیارد 650 میلیارد 570.2 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

9.865 هزار میلیارد 10.316 هزار میلیارد 8.409 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1.846 هزار میلیارد 1.168 هزار میلیارد 225.69 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

7.351 هزار میلیارد 6.364 هزار میلیارد 7.911 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

- - 367.39 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

169.4 میلیارد 187.28 میلیارد 246.58 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

7.179 هزار میلیارد 2.363 هزار میلیارد 298.46 میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

152.7 میلیارد 2.533 هزار میلیارد 3.759 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

17.665 هزار میلیارد 14.216 هزار میلیارد 13.284 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

9.865 هزار میلیارد 10.316 هزار میلیارد 8.409 هزار میلیارد
1398/05/1
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/18
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/04/17
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

2.991 هزار میلیارد 1.846 هزار میلیارد 2.346 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

2.686 هزار میلیارد 2.686 هزار میلیارد 2.186 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

8.211 هزار میلیارد 7.351 هزار میلیارد 7.068 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

592.27 میلیارد - -

پیش پرداخت ها

- 1.055 هزار میلیارد 375.87 میلیارد

سفارشات و پیش پرداختها

1.043 هزار میلیارد - -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

3.132 هزار میلیارد - 2.988 هزار میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

- 13.16 میلیارد -

موجودی قطعات و لوازم یدکی

- 1.803 هزار میلیارد -

سایر موجودی ها

- 5.76 میلیارد -

انبار ملزومات

- 1.168 هزار میلیارد -

موجودی مواد و کالا

3.132 هزار میلیارد 2.99 هزار میلیارد 2.988 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

18.655 هزار میلیارد 15.927 هزار میلیارد 14.963 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

6 میلیون 6 میلیون 6 میلیون

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

188.8 میلیارد 169.4 میلیارد 169.4 میلیارد

دارایی های نامشهود

579.61 میلیارد 579.61 میلیارد 579.61 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

11.208 هزار میلیارد 11.77 هزار میلیارد 9.873 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

11.208 هزار میلیارد 11.77 هزار میلیارد 9.873 هزار میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

30.631 هزار میلیارد 28.447 هزار میلیارد 25.585 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

70.25 میلیارد 7.179 هزار میلیارد 4.517 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

6.94 هزار میلیارد - -

ذخیره مالیات بر درآمد

- - 1.135 هزار میلیارد

سایر ذخائر

1.503 هزار میلیارد 535.06 میلیارد 216.14 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1.906 هزار میلیارد 1.906 هزار میلیارد 1.906 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

12.57 میلیارد 653.37 میلیارد 653.37 میلیارد

جمع بدهی های جاری

10.433 هزار میلیارد 10.273 هزار میلیارد 8.428 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

176.63 میلیارد 152.7 میلیارد 2.814 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

350.42 میلیارد 355.13 میلیارد 355.13 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

10.96 هزار میلیارد 10.781 هزار میلیارد 11.598 هزار میلیارد

سرمایه

6.5 هزار میلیارد 6.5 هزار میلیارد 6.5 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

12.522 هزار میلیارد 10.515 هزار میلیارد 6.838 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

650 میلیارد 650 میلیارد 650 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

19.672 هزار میلیارد 17.665 هزار میلیارد 13.988 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

30.631 هزار میلیارد 28.447 هزار میلیارد 25.585 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

2.991 هزار میلیارد 1.846 هزار میلیارد 2.346 هزار میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

8.211 هزار میلیارد 7.351 هزار میلیارد 7.068 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

592.27 میلیارد - -

سفارشات و پیش پرداخت ها

1.043 هزار میلیارد - -

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

188.8 میلیارد 169.4 میلیارد 169.4 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

70.25 میلیارد 7.179 هزار میلیارد 4.517 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

176.63 میلیارد 152.7 میلیارد 2.814 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

19.672 هزار میلیارد 17.665 هزار میلیارد 13.988 هزار میلیارد
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی