شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری صبا تامین

صبا | سهام - فرابورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 35,777 5.00
قیمت پایانی: 35,777 5.00

ترازنامه

1399/01/18
سال مالی 1399/02/31 9 ماهه
1394/02/31
سال مالی 1394/02/31 12 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1.368 هزار میلیارد 43.05 میلیارد 7.48 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

7.597 هزار میلیارد 2.081 هزار میلیارد 4.045 هزار میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

8.456 هزار میلیارد 4.091 هزار میلیارد 5.848 هزار میلیارد

پیش پرداخت ها

- 478 میلیون 998 میلیون

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

139.21 میلیارد 263.09 میلیارد 1.864 هزار میلیارد

سفارشات و پیش پرداخت ها

2.95 میلیارد - -

موجودی مواد و کالا

139.21 میلیارد 263.09 میلیارد 1.864 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

17.563 هزار میلیارد 6.479 هزار میلیارد 11.765 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

41.66 هزار میلیارد 32.796 هزار میلیارد 37.921 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

8.05 میلیارد 4.14 میلیارد 1.77 میلیارد

دارایی های نامشهود

283 میلیون 354 میلیون 283 میلیون

سایر دارایی ها

- 78.5 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

295.05 میلیارد 232.56 میلیارد 200.36 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

295.05 میلیارد 232.56 میلیارد 200.36 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

59.526 هزار میلیارد 39.59 هزار میلیارد 49.889 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

3.304 هزار میلیارد 9.016 هزار میلیارد 6.49 هزار میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

9.428 هزار میلیارد 4.424 هزار میلیارد 20.887 هزار میلیارد

جمع بدهی های جاری

12.732 هزار میلیارد 13.44 هزار میلیارد 27.378 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

- 5.674 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

7.56 میلیارد 3.74 میلیارد 6.1 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

12.74 هزار میلیارد 19.118 هزار میلیارد 27.384 هزار میلیارد

سرمایه

15 هزار میلیارد 11 هزار میلیارد 11 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

30.604 هزار میلیارد 8.643 هزار میلیارد 6.323 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

1.182 هزار میلیارد 829.39 میلیارد 1.182 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

46.786 هزار میلیارد 20.473 هزار میلیارد 22.505 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

59.526 هزار میلیارد 39.59 هزار میلیارد 49.889 هزار میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

- 55 میلیون -

افزایش سرمایه در جریان

- 4 هزار میلیارد 4 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

- - 5 هزار میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی