شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان فارس نو

سفانو | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 32,383 5.00
قیمت پایانی: 32,220 4.47

سود و زیان

1398/02/22
سال مالی 1397/12/29
1397/02/23
سال مالی 1396/12/29
1396/03/1
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1.711 هزار میلیارد 1.558 هزار میلیارد 1.117 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1.711 هزار میلیارد 1.558 هزار میلیارد 1.117 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

844.77 میلیارد 918.45 میلیارد 734.76 میلیارد

سود ناویژه

865.73 میلیارد 639.37 میلیارد 382.48 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

337.76 میلیارد 360.4 میلیارد 141.05 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

205.67 میلیارد 13.43 میلیارد 245 میلیون

سود (زیان) عملیاتی

733.64 میلیارد 292.4 میلیارد 241.67 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

865.3 میلیارد 277.02 میلیارد 233.28 میلیارد

مالیات

- 69.5 میلیارد 36.38 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

865.3 میلیارد 207.51 میلیارد 196.9 میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

345.75 میلیارد 320.24 میلیارد 430.52 میلیارد

تعدیلات سنواتی

- - 6.19 - میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

175 - میلیارد 182 - میلیارد 301 - میلیارد

سود قابل تخصیص

1.036 هزار میلیارد 345.75 میلیارد 320.24 میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

455 میلیارد 175 میلیارد 182 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

581.06 میلیارد 170.75 میلیارد 138.24 میلیارد

سرمایه

350 میلیارد 350 میلیارد 350 میلیارد

EPS خالص

2,472.3 592.90 562.57

اندوخته قانونی

15 میلیارد - -
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/10
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/7
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

درآمد حاصل از خدمات و فروش

524.87 میلیارد 1.711 هزار میلیارد 1.711 هزار میلیارد

جمع درآمدها

524.87 میلیارد 1.711 هزار میلیارد 1.711 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

287.97 میلیارد 844.77 میلیارد 844.77 میلیارد

سود ناویژه

236.9 میلیارد 865.73 میلیارد 865.73 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

95.44 میلیارد 337.76 میلیارد 337.76 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

41.68 میلیارد 205.67 میلیارد 205.67 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

183.14 میلیارد 733.64 میلیارد 733.64 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

210.79 میلیارد 865.3 میلیارد 865.3 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

210.79 میلیارد 865.3 میلیارد 865.3 میلیارد

سرمایه

500 میلیارد 350 میلیارد 350 میلیارد

EPS خالص

421.58 2,472.3 2,472.3

درآمدها و هزینه های استثنایی

4.37 - میلیارد - -

سود قابل تخصیص

466.01 میلیارد - -
1396/08/20
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/04/28
سال مالی 1396/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1.403 هزار میلیارد 1.403 هزار میلیارد 1.227 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1.403 هزار میلیارد 1.403 هزار میلیارد 1.227 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

897.64 میلیارد 858.71 میلیارد 749.18 میلیارد

سود ناویژه

505.37 میلیارد 544.3 میلیارد 478.24 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

298.16 میلیارد 298.16 میلیارد 243.93 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

2.71 میلیارد 36.22 - میلیارد 34.84 - میلیارد

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

2.71 میلیارد 36.22 میلیارد 34.84 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

209.92 میلیارد 209.92 میلیارد 199.47 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

183.29 میلیارد 196.2 میلیارد 211.7 میلیارد

مالیات

45.82 میلیارد 42.07 میلیارد 41.13 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

137.47 میلیارد 154.13 میلیارد 170.57 میلیارد

سرمایه

350 میلیارد 350 میلیارد 350 میلیارد

EPS خالص

392.77 440.37 487.33
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی