شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان فارس نو

سفانو | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 32,383 5.00
قیمت پایانی: 32,220 4.47

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/03/14
تعداد:1,377
حجم:2.822 میلیون
ارزش:90.931 میلیارد
اولین:31,744
کمترین:31,222
بیشترین:32,383
قیمت:32,383
تغییر:1,703.00
درصد تغییر:5.55
قیمت:32,220
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/13
تعداد:1,377
حجم:2.822 میلیون
ارزش:90.931 میلیارد
اولین:30,999
کمترین:29,680
بیشترین:32,500
قیمت:30,680
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:32,220
تغییر:1,379.00
درصد تغییر:4.47
1399/03/12
تعداد:1,128
حجم:1.345 میلیون
ارزش:41.365 میلیارد
اولین:30,999
کمترین:29,680
بیشترین:32,500
قیمت:30,680
تغییر:30.00
درصد تغییر:0.10
قیمت:30,841
تغییر:361.00
درصد تغییر:1.16
1399/03/11
تعداد:1,121
حجم:1.461 میلیون
ارزش:45.511 میلیارد
اولین:1.461 میلیون
کمترین:33,000
بیشترین:45.511 میلیارد
قیمت:30,650
تغییر:1,331.00
درصد تغییر:4.16
قیمت:31,202
تغییر:434.00
درصد تغییر:1.37
1399/03/10
تعداد:1,244
حجم:1.575 میلیون
ارزش:49.902 میلیارد
اولین:31,779
کمترین:31,131
بیشترین:31,981
قیمت:31,981
تغییر:1,096.00
درصد تغییر:3.55
قیمت:31,636
تغییر:1,177.00
درصد تغییر:3.86
1399/03/8
تعداد:1,728
حجم:3.141 میلیون
ارزش:95.678 میلیارد
اولین:30,270
کمترین:30,210
بیشترین:31,770
قیمت:30,885
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:30,459
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/7
تعداد:1,728
حجم:3.141 میلیون
ارزش:95.678 میلیارد
اولین:3.141 میلیون
کمترین:30,270
بیشترین:95.678 میلیارد
قیمت:30,885
تغییر:75.00
درصد تغییر:0.24
قیمت:30,459
تغییر:1,341.00
درصد تغییر:4.22
1399/03/6
تعداد:666
حجم:748,043
ارزش:23.324 میلیارد
اولین:31,000
کمترین:30,810
بیشترین:32,000
قیمت:30,810
تغییر:1,231.00
درصد تغییر:3.84
قیمت:31,800
تغییر:631.00
درصد تغییر:1.95
1399/03/4
تعداد:930
حجم:1.225 میلیون
ارزش:39.408 میلیارد
اولین:33,500
کمترین:32,041
بیشترین:33,500
قیمت:32,041
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:32,431
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/3
تعداد:930
حجم:1.225 میلیون
ارزش:39.408 میلیارد
اولین:33,500
کمترین:32,041
بیشترین:33,500
قیمت:32,041
تغییر:1,596.00
درصد تغییر:4.75
قیمت:32,431
تغییر:1,296.00
درصد تغییر:3.84
1399/03/1
تعداد:1,788
حجم:1.895 میلیون
ارزش:63.927 میلیارد
اولین:36,300
کمترین:33,149
بیشترین:36,300
قیمت:33,637
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:33,727
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/31
تعداد:1,788
حجم:1.895 میلیون
ارزش:63.927 میلیارد
اولین:36,300
کمترین:33,149
بیشترین:36,300
قیمت:33,637
تغییر:1,354.00
درصد تغییر:3.87
قیمت:33,727
تغییر:1,166.00
درصد تغییر:3.34
1399/02/30
تعداد:1,373
حجم:1.497 میلیون
ارزش:52.225 میلیارد
اولین:1.497 میلیون
کمترین:36,500
بیشترین:52.225 میلیارد
قیمت:34,991
تغییر:159.00
درصد تغییر:0.45
قیمت:34,893
تغییر:4.00
درصد تغییر:0.01
1399/02/29
تعداد:1,171
حجم:1.297 میلیون
ارزش:45.412 میلیارد
اولین:35,050
کمترین:33,694
بیشترین:35,150
قیمت:35,150
تغییر:1,457.00
درصد تغییر:4.32
قیمت:34,897
تغییر:1,420.00
درصد تغییر:4.24
1399/02/28
تعداد:1,436
حجم:2.136 میلیون
ارزش:71.498 میلیارد
اولین:33,084
کمترین:33,084
بیشترین:35,000
قیمت:33,693
تغییر:393.00
درصد تغییر:1.15
قیمت:33,477
تغییر:1,348.00
درصد تغییر:3.87
1399/02/27
تعداد:906
حجم:1.051 میلیون
ارزش:36.231 میلیارد
اولین:35,879
کمترین:34,086
بیشترین:36,500
قیمت:34,086
تغییر:906.00
درصد تغییر:2.59
قیمت:34,825
تغییر:1,054.00
درصد تغییر:2.94
1399/02/25
تعداد:2,266
حجم:3.247 میلیون
ارزش:116.495 میلیارد
اولین:34,992
کمترین:34,992
بیشترین:38,674
قیمت:34,992
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:35,879
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/24
تعداد:2,266
حجم:3.247 میلیون
ارزش:116.495 میلیارد
اولین:3.247 میلیون
کمترین:34,992
بیشترین:116.495 میلیارد
قیمت:34,992
تغییر:588.00
درصد تغییر:1.65
قیمت:35,879
تغییر:954.00
درصد تغییر:2.59
1399/02/23
تعداد:931
حجم:1.062 میلیون
ارزش:38.867 میلیارد
اولین:1.062 میلیون
کمترین:39,000
بیشترین:38.867 میلیارد
قیمت:35,580
تغییر:1,906.00
درصد تغییر:5.09
قیمت:36,833
تغییر:619.00
درصد تغییر:1.65
1399/02/22
تعداد:1,822
حجم:2.62 میلیون
ارزش:98.125 میلیارد
اولین:2.62 میلیون
کمترین:37,486
بیشترین:98.125 میلیارد
قیمت:37,486
تغییر:973.00
درصد تغییر:2.67
قیمت:37,452
تغییر:1,751.00
درصد تغییر:4.91
1399/02/21
تعداد:634
حجم:784,112
ارزش:28.63 میلیارد
اولین:36,513
کمترین:36,513
بیشترین:36,513
قیمت:36,513
تغییر:859.00
درصد تغییر:2.41
قیمت:35,701
تغییر:926.00
درصد تغییر:2.66
1399/02/20
تعداد:361
حجم:709,873
ارزش:25.31 میلیارد
اولین:35,654
کمترین:35,654
بیشترین:35,654
قیمت:35,654
تغییر:1,496.00
درصد تغییر:4.38
قیمت:34,775
تغییر:818.00
درصد تغییر:2.41
1399/02/18
تعداد:1,210
حجم:1.729 میلیون
ارزش:58.726 میلیارد
اولین:34,000
کمترین:32,805
بیشترین:34,158
قیمت:34,158
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:33,957
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/17
تعداد:1,210
حجم:1.729 میلیون
ارزش:58.726 میلیارد
اولین:34,000
کمترین:32,805
بیشترین:34,158
قیمت:34,158
تغییر:1,583.00
درصد تغییر:4.86
قیمت:33,957
تغییر:1,425.00
درصد تغییر:4.38
1399/02/16
تعداد:1,739
حجم:3.341 میلیون
ارزش:108.693 میلیارد
اولین:32,575
کمترین:31,500
بیشترین:32,575
قیمت:32,575
تغییر:1,551.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:32,532
تغییر:1,508.00
درصد تغییر:4.86
1399/02/15
تعداد:143
حجم:182,182
ارزش:5.652 میلیارد
اولین:31,024
کمترین:31,024
بیشترین:31,024
قیمت:31,024
تغییر:1,216.00
درصد تغییر:3.77
قیمت:31,024
تغییر:1,523.00
درصد تغییر:4.68
1399/02/9
تعداد:3,499
حجم:4.105 میلیون
ارزش:133.59 میلیارد
اولین:33,333
کمترین:31,973
بیشترین:33,998
قیمت:32,240
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:32,547
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/8
تعداد:3,499
حجم:4.105 میلیون
ارزش:133.59 میلیارد
اولین:33,333
کمترین:31,973
بیشترین:33,998
قیمت:32,240
تغییر:720.00
درصد تغییر:2.18
قیمت:32,547
تغییر:1,091.00
درصد تغییر:3.24
1399/02/7
تعداد:4,218
حجم:5.463 میلیون
ارزش:183.774 میلیارد
اولین:35,881
کمترین:32,465
بیشترین:35,881
قیمت:32,960
تغییر:1,213.00
درصد تغییر:3.55
قیمت:33,638
تغییر:535.00
درصد تغییر:1.57
1399/02/6
تعداد:1,272
حجم:3.222 میلیون
ارزش:110.114 میلیارد
اولین:34,173
کمترین:34,173
بیشترین:34,173
قیمت:34,173
تغییر:1,406.00
درصد تغییر:4.29
قیمت:34,173
تغییر:1,627.00
درصد تغییر:5.00
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی