شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان فارس نو

سفانو | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 32,383 5.00
قیمت پایانی: 32,220 4.47

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

سخاش

3,888 81,659 473,827 38.692 میلیارد 10.058 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

ساراب

909.00 19,096 1.104 میلیون 21.086 میلیارد 16.662 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سشمال

605.00 12,706 3.299 میلیون 41.195 میلیارد 15.991 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سصفها

3,952 91,700 419,075 38.281 میلیارد 18.054 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سرود

845.00 17,760 2.975 میلیون 52.63 میلیارد 14.291 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سصوفی

953.00 20,014 2.255 میلیون 45.135 میلیارد 21.842 هزار میلیارد سهام 1399/03/12

سنیر

3,229 67,824 420,939 28.546 میلیارد 6.628 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سیلام

577.00 12,117 4.551 میلیون 54.169 میلیارد 14.284 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سکرما

898.00 18,861 2.701 میلیون 50.252 میلیارد 18.432 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سفارس

967.00 20,322 5.322 میلیون 108.093 میلیارد 114.255 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

ساروم

1,292 27,146 866,453 23.521 میلیارد 18.464 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سکارون

15.00 3,546 - - 737.39 میلیارد سهام 1395/08/6

سشرق

522.00 10,962 10.334 میلیون 112.088 میلیارد 28.783 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سدشت

343.00 32,999 620,613 20.543 میلیارد 39.22 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سدور

509.00 10,706 7.964 میلیون 83.681 میلیارد 6.742 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سهرمز

845.00 17,759 715,284 12.679 میلیارد 18.537 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

ستران

1,996 41,919 3.263 میلیون 136.004 میلیارد 72.931 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سبهان

2,933 61,600 438,086 26.701 میلیارد 11.965 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سمازن

621.00 13,054 5.399 میلیون 70.214 میلیارد 21.379 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

ساربیل

2,953 63,500 948,576 59.822 میلیارد 15.136 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سپاها

556.00 11,692 8.287 میلیون 96.482 میلیارد 28.525 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سیدکو

406.00 8,537 12.463 میلیون 106.297 میلیارد 40.939 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سفار

3,943 101,117 267,392 26.482 میلیارد 22.868 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سهگمت

1,458 30,635 1.389 میلیون 42.542 میلیارد 15.22 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سخوز

1,024 21,523 1.029 میلیون 22.151 میلیارد 29.271 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سغرب

1,232 25,884 697,194 18.046 میلیارد 12.52 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سقاین

2,621 55,057 360,254 19.739 میلیارد 13.31 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سکرد

617.00 12,959 5.073 میلیون 65.738 میلیارد 28.51 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سبجنو

1,745 36,662 1.907 میلیون 69.887 میلیارد 14.369 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سخزر

1,025 21,541 853,934 18.395 میلیارد 10.445 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سغدیر

- - - - 285 میلیارد سهام 1399/02/17

سبزوا

2,712 56,957 3.744 میلیون 213.22 میلیارد 34.141 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سفیروز

- - - - 140 میلیارد سهام 1399/02/17

تهران بتون

- - - - 11.35 میلیارد سهام 1399/02/17

سجام

218.00 7,511 5.121 میلیون 38.462 میلیارد 15.412 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سباقر

292.00 12,000 7.363 میلیون 86.575 میلیارد 7.055 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

کایگچ

9,250 27,750 109 3.025 میلیون 280.02 میلیارد سهام 1396/05/21

ساروج

621.00 21,348 1.4 میلیون 29.813 میلیارد 19.172 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سخواف

186.00 6,397 4.578 میلیون 29.092 میلیارد 3.37 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سمتاز

487.00 29,149 928,511 26.82 میلیارد 17.331 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سلار

134.00 17,100 1.17 میلیون 19.579 میلیارد 3.928 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

سخرم

- - - - 171.569 میلیارد سهام 1399/02/17

سفاروم

- - - - 70.248 میلیارد سهام 1399/02/17

سکارون

2,000 68,671 284,622 19.545 میلیارد 14.287 هزار میلیارد سهام 1399/03/14

ساوه

2,983 62,645 537,767 33.688 میلیارد 39.886 هزار میلیارد سهام 1399/03/14
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی