شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان فارس نو

سفانو | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 32,383 5.00
قیمت پایانی: 32,220 4.47

ترازنامه

1398/02/22
سال مالی 1397/12/29
1397/02/23
سال مالی 1396/12/29
1396/03/1
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

68.33 میلیارد 102.73 میلیارد 61.11 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

409.84 میلیارد 73.38 میلیارد 82.42 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

543 میلیارد 313.89 میلیارد 253.23 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

- 38 میلیارد -

پیش پرداخت ها

9.76 میلیارد 12.1 میلیارد 29.98 میلیارد

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

11.52 میلیارد 11.52 میلیارد -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

82.59 میلیارد 59.22 میلیارد 60.51 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

101.96 میلیارد 59.87 میلیارد 219.09 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

8.1 میلیارد 7.23 میلیارد 10.84 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

251.35 میلیارد 262.02 میلیارد 241.62 میلیارد

کالای امانی ما نزد دیگران

2.91 میلیارد 150 میلیون 244 میلیون

سایر موجودی ها

13.8 میلیارد 17.88 میلیارد 13.21 میلیارد

انبار ملزومات

- 1.31 میلیارد -

موجودی ضایعات

- - 1.31 میلیارد

موجودی مواد و کالا

460.71 میلیارد 407.68 میلیارد 546.83 میلیارد

جمع دارایی های جاری

1.503 هزار میلیارد 959.29 میلیارد 973.56 میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

213.48 میلیارد 123.87 میلیارد 79.78 میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

14.62 میلیارد 1.96 میلیارد 2.1 میلیارد

دارایی های نامشهود

49.84 میلیارد 49.74 میلیارد 49.74 میلیارد

سایر دارایی ها

21.58 میلیارد 47.06 میلیارد 39.93 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

337.74 میلیارد 350.93 میلیارد 362.1 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

337.74 میلیارد 350.93 میلیارد 362.1 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

2.14 هزار میلیارد 1.533 هزار میلیارد 1.507 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

205.08 میلیارد 99.78 میلیارد 159.34 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

- 160.3 میلیارد -

پیش دریافت ها

22.08 میلیارد 8.1 میلیارد 61.43 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

- 72.9 میلیارد 45.02 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

139.48 میلیارد 124.72 میلیارد 160.56 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

274.06 میلیارد 275.24 میلیارد 330.69 میلیارد

جمع بدهی های جاری

640.7 میلیارد 741.05 میلیارد 757.04 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

78.66 میلیارد 61.05 میلیارد 44.92 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

719.37 میلیارد 802.1 میلیارد 801.96 میلیارد

سرمایه

350 میلیارد 350 میلیارد 350 میلیارد

سود و زیان انباشته

1.036 هزار میلیارد 345.75 میلیارد 320.24 میلیارد

اندوخته قانونی

35 میلیارد 35 میلیارد 35 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

1.421 هزار میلیارد 730.75 میلیارد 705.24 میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

2.14 هزار میلیارد 1.533 هزار میلیارد 1.507 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

350 میلیارد 350 میلیارد 350 میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

581.06 میلیارد 170.75 میلیارد 138.24 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

35 میلیارد 35 میلیارد 35 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

966.06 میلیارد 555.75 میلیارد 523.24 میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

68.33 میلیارد 102.73 میلیارد 61.11 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

543 میلیارد 313.89 میلیارد 253.23 میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

- 38 میلیارد -

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

14.62 میلیارد 1.96 میلیارد 2.1 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

205.08 میلیارد 99.78 میلیارد 159.34 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

1.421 هزار میلیارد 730.75 میلیارد 705.24 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

966.06 میلیارد 555.75 میلیارد 523.24 میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/02/10
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/7
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

160.95 میلیارد 68.33 میلیارد 68.33 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

397.33 میلیارد 409.84 میلیارد 409.84 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

501.72 میلیارد 543 میلیارد 551.29 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

54.53 میلیارد - -

پیش پرداخت ها

- 9.76 میلیارد 9.76 میلیارد

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

11.52 میلیارد 11.52 میلیارد 11.52 میلیارد

سفارشات و پیش پرداختها

31.72 میلیارد - -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

482.26 میلیارد 82.59 میلیارد 82.59 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

- 101.96 میلیارد 101.96 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

- 8.1 میلیارد 8.1 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

- 251.35 میلیارد 251.35 میلیارد

کالای امانی ما نزد دیگران

- 2.91 میلیارد 2.22 میلیارد

سایر موجودی ها

- 13.8 میلیارد 13.8 میلیارد

موجودی مواد و کالا

482.26 میلیارد 460.71 میلیارد 460.01 میلیارد

جمع دارایی های جاری

1.64 هزار میلیارد 1.503 هزار میلیارد 1.511 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

233.4 میلیارد 213.48 میلیارد 213.48 میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

10.33 میلیارد 14.62 میلیارد 14.62 میلیارد

دارایی های نامشهود

49.84 میلیارد 49.84 میلیارد 49.84 میلیارد

سایر دارایی ها

22.55 میلیارد 21.58 میلیارد 21.58 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

328.65 میلیارد 337.74 میلیارد 337.74 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

328.65 میلیارد 337.74 میلیارد 337.74 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

2.285 هزار میلیارد 2.14 هزار میلیارد 2.148 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

69.13 میلیارد 205.08 میلیارد 212.68 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

155.38 میلیارد - -

پیش دریافت ها

30.34 میلیارد 22.08 میلیارد 22.08 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

145.44 میلیارد 139.48 میلیارد 139.48 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

470.3 میلیارد 274.06 میلیارد 274.06 میلیارد

جمع بدهی های جاری

870.59 میلیارد 640.7 میلیارد 648.3 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

104.49 میلیارد 78.66 میلیارد 78.66 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

975.08 میلیارد 719.37 میلیارد 726.97 میلیارد

سرمایه

350 میلیارد 350 میلیارد 350 میلیارد

سود و زیان انباشته

791.85 میلیارد 1.036 هزار میلیارد 1.036 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

35 میلیارد 35 میلیارد 35 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان

132.86 میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

1.31 هزار میلیارد 1.421 هزار میلیارد 1.421 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

2.285 هزار میلیارد 2.14 هزار میلیارد 2.148 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

160.95 میلیارد 68.33 میلیارد 68.33 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

501.72 میلیارد 543 میلیارد 551.29 میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

54.53 میلیارد - -

سفارشات و پیش پرداخت ها

31.72 میلیارد - -

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

10.33 میلیارد 14.62 میلیارد 14.62 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

69.13 میلیارد 205.08 میلیارد 212.68 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

1.31 هزار میلیارد 1.421 هزار میلیارد 1.421 هزار میلیارد

سایر ذخائر

6.08 - میلیارد - -

انبار ملزومات

- 1.31 میلیارد -

موجودی ضایعات

- - 1.31 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

- 72.9 میلیارد 45.02 میلیارد

سرمایه مصوب

350 میلیارد 350 میلیارد 350 میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

581.06 میلیارد 170.75 میلیارد 138.24 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

35 میلیارد 35 میلیارد 35 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

966.06 میلیارد 555.75 میلیارد 523.24 میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی