شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

زماهان | سهام - فرابورس
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

پرورش طیور

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,887 0.71
قیمت پایانی: 19,100 0.40

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,537 پایانی 19,100 77.00
بیشترین 19,537 کمترین 18,755
حجم 2.283 میلیون دفعات 1,319
حد قیمت 18,072 - 19,974 ارزش 43.6 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
538 تعداد خریدار 2
1.977 میلیون حجم خرید 306.171
373 تعداد فروشنده 3
1.954 میلیون حجم فروش 329.124
22.95 تغییر مالکیت 22.95

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 54 18,880 18,887 23,230 1
1 55 18,870 18,888 8,000 1
1 56 18,860 18,889 2,364 1
1 57 18,850 18,890 3,092 1
1 4,000 18,810 18,909 5,000 1

EPS

سال مالی 1397/09/30 1398/09/30
پیش بینی سود - 4,009
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/09/30
سود واقعی 69
سود نقدی 50
درصد توزیع 72.46 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 54.41 % رتبه 263
6 ماهه 98.5 % رتبه 206
9 ماهه 188.84 % رتبه 150
1 ساله 389.65 % رتبه 50
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.64 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 13.3

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/28 19,100 0.41 2.283 میلیون 1,319
1398/10/26 19,023 0.00 1.289 میلیون 770
1398/10/25 19,023 2.63 1.289 میلیون 770
1398/10/24 19,536 4.62 2.503 میلیون 870
1398/10/23 18,674 1.76 1.533 میلیون 754
1398/10/22 18,351 4.95 2.953 میلیون 701
1398/10/21 17,485 2.00 517,363 132
1398/10/18 17,143 2.00 643,088 124
1398/10/17 17,492 2.82 1.179 میلیون 535
1398/10/15 17,999 4.61 2.991 میلیون 950
1398/10/14 18,869 5.00 555,927 116
1398/10/11 19,862 3.81 3.433 میلیون 1,573
1398/10/10 20,649 4.06 3.319 میلیون 1,305
1398/10/9 19,844 4.17 3.845 میلیون 1,144
1398/10/8 19,050 3.51 2.671 میلیون 742
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
زگلدشت 1,471 30,892 1.486 میلیون 6.177 هزار میلیارد 12:29
آبین 437.00 15,017 623.762 4.425 هزار میلیارد 12:13
آینده 269.00 9,252 542.465 3.866 هزار میلیارد 12:24
زشگزا 1,744 53,885 193.149 4.333 هزار میلیارد 12:29
زقیام 33.00 3,355 4 میلیون 1.174 هزار میلیارد 1397/06/31
زپارس 170.00 38,201 650.385 12.556 هزار میلیارد 12:29
زکشت 490.00 39,000 1.644 میلیون 7.995 هزار میلیارد 14:30
زبینا 17.00 16,920 2.488 میلیون 6.859 هزار میلیارد 12:29
زقیام 256.00 22,516 986.058 7.954 هزار میلیارد 12:29
زدشت 401.00 11,390 3.747 میلیون 7.878 هزار میلیارد 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها