شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایپا

خساپا | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت

آخرین قیمت: 3,114 4.99
قیمت پایانی: 3,103 4.62

سود و زیان

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

84.744 هزار میلیارد 119.799 هزار میلیارد 90.427 هزار میلیارد

جمع درآمدها

84.744 هزار میلیارد 119.799 هزار میلیارد 90.427 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

104.271 هزار میلیارد 105.391 هزار میلیارد 71.05 هزار میلیارد

سود ناویژه

19.527 - هزار میلیارد 14.408 هزار میلیارد 19.377 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

9.386 هزار میلیارد 12.145 هزار میلیارد 8.913 هزار میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

7.255 - هزار میلیارد 359.32 میلیارد 23.18 - میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

36.169 - هزار میلیارد 2.622 هزار میلیارد 10.441 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

55.287 - هزار میلیارد 11.389 - هزار میلیارد 10.164 هزار میلیارد

مالیات

541.59 میلیارد - -

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

55.829 - هزار میلیارد 11.389 - هزار میلیارد 10.164 هزار میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

11.407 - هزار میلیارد 8.569 هزار میلیارد 1.663 - هزار میلیارد

تعدیلات سنواتی

- 8.286 - هزار میلیارد 518.37 میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

- 300 - میلیارد -

سود قابل تخصیص

67.236 - هزار میلیارد 11.407 - هزار میلیارد 9.02 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

- - 451 میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

- - 300 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

67.236 - هزار میلیارد 11.407 - هزار میلیارد 8.269 هزار میلیارد

سرمایه

39.267 هزار میلیارد 39.267 هزار میلیارد 39.267 هزار میلیارد

EPS خالص

1,421.79 - 290.05 - 258.85
1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/20
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

درآمد حاصل از خدمات و فروش

15.403 هزار میلیارد 84.744 هزار میلیارد 85.044 هزار میلیارد

جمع درآمدها

15.403 هزار میلیارد 84.744 هزار میلیارد 85.044 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

17.362 هزار میلیارد 104.271 هزار میلیارد 104.271 هزار میلیارد

سود ناویژه

1.959 - هزار میلیارد 19.527 - هزار میلیارد 19.227 - هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

2.32 هزار میلیارد 9.386 هزار میلیارد 9.265 هزار میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1.665 هزار میلیارد 7.255 - هزار میلیارد 7.58 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

2.614 - هزار میلیارد 36.169 - هزار میلیارد 28.484 - هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

7.939 - هزار میلیارد 55.287 - هزار میلیارد 48.433 - هزار میلیارد

مالیات

- 541.59 میلیارد 541.59 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

7.939 - هزار میلیارد 55.829 - هزار میلیارد 48.975 - هزار میلیارد

سرمایه

39.267 هزار میلیارد 39.267 هزار میلیارد 39.267 هزار میلیارد

EPS خالص

202.18 - 1,421.79 - 1,247.24 -

سود قابل تخصیص

34.551 - هزار میلیارد - -

درآمدها و هزینه های استثنایی

3.297 هزار میلیارد - -
1397/02/31
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1395/12/2
سال مالی 1396/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

116.184 هزار میلیارد 116.184 هزار میلیارد 119.622 هزار میلیارد

سود حاصل از سرمایه گذاریها - عملیاتی

- - 1.629 هزار میلیارد

جمع درآمدها

116.184 هزار میلیارد 116.184 هزار میلیارد 119.622 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

95.949 هزار میلیارد 95.949 هزار میلیارد 96.498 هزار میلیارد

سود ناویژه

20.235 هزار میلیارد 20.235 هزار میلیارد 23.124 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

11.313 هزار میلیارد 11.313 هزار میلیارد 11.398 هزار میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

119.9 میلیارد 119.9 میلیارد 93.2 میلیارد

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

- 119.9 میلیارد 93.2 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

9.042 هزار میلیارد 9.042 هزار میلیارد 13.448 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

4.444 هزار میلیارد 4.444 هزار میلیارد 5.537 هزار میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

4.444 هزار میلیارد 4.444 هزار میلیارد 5.537 هزار میلیارد

سرمایه

39.267 هزار میلیارد 39.267 هزار میلیارد 39.267 هزار میلیارد

EPS خالص

113.19 113.19 141.02
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی