شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایپا

خساپا | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت

آخرین قیمت: 3,114 4.99
قیمت پایانی: 3,103 4.62
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 1398/12/27

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,055 پایانی 3,103 137.00
بیشترین 3,114 کمترین 3,042
حجم 268.172 میلیون دفعات 22,520
حد قیمت 2,948 - 3,258 ارزش 832.264 میلیارد
حجم مبنا 15.728 میلیون حد حجم 1 - 100,000

عرضه و تقاضا 1398/12/27

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
220 4.582 میلیون 3,114 3,114 11,471 3
8 87,446 3,113 3,134 2,500 1
9 24,437 3,112 3,139 2,500 1
4 50,400 3,111 3,144 2,500 1
32 189,934 3,110 3,149 2,500 1

معاملات حقیقی و حقوقی 1398/12/27

حقیقی حقوقی
9,586 تعداد خریدار 4
261.826 میلیون حجم خرید 6.346 میلیون
3,876 تعداد فروشنده 8
230.903 میلیون حجم فروش 37.269 میلیون
- تغییر مالکیت -

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1394/12/22

125%

افزایش

سرمایه قبلی : 17.443 هزار میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 39.267 هزار میلیارد اندوخته : 21.823 هزار میلیارد تاریخ ثبت : 1394/12/26
تغییر سرمایه : 21.823 هزار میلیارد صرف سهام : -

1393/04/31

68%

افزایش

سرمایه قبلی : 10.4 هزار میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 17.443 هزار میلیارد اندوخته : 7.043 هزار میلیارد تاریخ ثبت : 1393/07/6
تغییر سرمایه : 7.043 هزار میلیارد صرف سهام : -
1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 10.442 هزار میلیارد 1.536 هزار میلیارد 6.783 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 1000 میلیارد 1000 میلیارد 1000 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 67.965 هزار میلیارد 54.059 هزار میلیارد 52.62 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری - 20.48 هزار میلیارد -
پیش پرداخت ها 12.315 هزار میلیارد 8.311 هزار میلیارد 4.671 هزار میلیارد
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 1.475 هزار میلیارد 1.278 هزار میلیارد 902.65 میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت 946.38 میلیارد 399.2 میلیارد 159.27 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده 13.304 هزار میلیارد 6.374 هزار میلیارد 3.957 هزار میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی 374 میلیارد - 2.415 هزار میلیارد
کالای در راه 280.77 میلیارد 1.962 هزار میلیارد 1.988 هزار میلیارد
کالای امانی ما نزد دیگران 3.345 هزار میلیارد 3.976 هزار میلیارد 31.57 میلیارد
کالای امانی دیگران نزد ما 354 میلیون 354 میلیون 354 میلیون
سایر موجودی ها 70.43 میلیارد - 50.09 میلیارد
انبار ملزومات - - 329.65 میلیارد
موجودی کالای خریداری شده - 399.2 میلیارد -
موجودی مواد و کالا 19.795 هزار میلیارد 14.389 هزار میلیارد 9.833 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 111.518 هزار میلیارد 99.774 هزار میلیارد 74.907 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 110.671 هزار میلیارد 87.547 هزار میلیارد 46.871 هزار میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 5.253 هزار میلیارد 7.527 هزار میلیارد 47.41 هزار میلیارد
دارایی های نامشهود 518.78 میلیارد 452.16 میلیارد 600.11 میلیارد
سایر دارایی ها 10.09 میلیارد 1.462 هزار میلیارد 2.549 هزار میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 16.195 هزار میلیارد 15.092 هزار میلیارد 15.418 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت 16.195 هزار میلیارد 15.092 هزار میلیارد 15.418 هزار میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 244.165 هزار میلیارد 211.855 هزار میلیارد 187.755 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 95.196 هزار میلیارد 43.264 هزار میلیارد 52.351 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی - 35.757 هزار میلیارد -
پیش دریافت ها 81.035 هزار میلیارد 41.617 هزار میلیارد 34.338 هزار میلیارد
سایر ذخائر 6.853 هزار میلیارد 563.68 میلیارد 400.75 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 60.804 هزار میلیارد 42.258 هزار میلیارد 34.684 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 3.078 هزار میلیارد 2.918 هزار میلیارد 3.229 هزار میلیارد
جمع بدهی های جاری 246.967 هزار میلیارد 166.379 هزار میلیارد 125.003 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت 3.404 هزار میلیارد 741.44 میلیارد 317 میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 16.204 هزار میلیارد 12.201 هزار میلیارد 10.591 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 4.069 هزار میلیارد 3.183 هزار میلیارد 2.517 هزار میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 270.643 هزار میلیارد 182.504 هزار میلیارد 138.428 هزار میلیارد
سرمایه 39.267 هزار میلیارد 39.267 هزار میلیارد 39.267 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 67.236 هزار میلیارد 11.407 هزار میلیارد 8.569 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 1.491 هزار میلیارد 1.491 هزار میلیارد 1.491 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 26.478 هزار میلیارد 29.351 هزار میلیارد 49.327 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 244.165 هزار میلیارد 211.855 هزار میلیارد 187.755 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 39.267 هزار میلیارد 39.267 هزار میلیارد 39.267 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 67.236 هزار میلیارد 11.407 هزار میلیارد 8.269 هزار میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 1.491 هزار میلیارد 1.491 هزار میلیارد 1.491 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 26.478 هزار میلیارد 29.351 هزار میلیارد 49.027 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 10.442 هزار میلیارد 1.536 هزار میلیارد 6.783 هزار میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 67.965 هزار میلیارد 54.059 هزار میلیارد 52.62 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری - 20.48 هزار میلیارد -
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 5.253 هزار میلیارد 7.527 هزار میلیارد 47.41 هزار میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 95.196 هزار میلیارد 43.264 هزار میلیارد 52.351 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 3.404 هزار میلیارد 741.44 میلیارد 317 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 26.478 هزار میلیارد 29.351 هزار میلیارد 49.327 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 26.478 هزار میلیارد 29.351 هزار میلیارد 49.027 هزار میلیارد
1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/20
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 17.708 هزار میلیارد 10.442 هزار میلیارد 10.442 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت - 1000 میلیارد 1000 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 36.817 هزار میلیارد 67.965 هزار میلیارد 73.763 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 29.118 هزار میلیارد - -
پیش پرداخت ها - 12.315 هزار میلیارد 12.341 هزار میلیارد
سفارشات و پیش پرداختها 11.75 هزار میلیارد - -
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 38.454 هزار میلیارد 1.475 هزار میلیارد 1.475 هزار میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت - 946.38 میلیارد 946.38 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده - 13.304 هزار میلیارد 13.304 هزار میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی - 374 میلیارد 374 میلیارد
کالای در راه - 280.77 میلیارد 280.77 میلیارد
کالای امانی ما نزد دیگران - 3.345 هزار میلیارد 3.354 هزار میلیارد
کالای امانی دیگران نزد ما - 354 میلیون 354 میلیون
سایر موجودی ها - 70.43 میلیارد 70.43 میلیارد
موجودی مواد و کالا 38.454 هزار میلیارد 19.795 هزار میلیارد 19.804 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 133.848 هزار میلیارد 111.518 هزار میلیارد 117.35 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 110.679 هزار میلیارد 110.671 هزار میلیارد 105.071 هزار میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 5.29 هزار میلیارد 5.253 هزار میلیارد 11.116 هزار میلیارد
دارایی های نامشهود 498.31 میلیارد 518.78 میلیارد 518.78 میلیارد
سایر دارایی ها 50 میلیارد 10.09 میلیارد 10.09 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 16.225 هزار میلیارد 16.195 هزار میلیارد 16.195 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت 16.225 هزار میلیارد 16.195 هزار میلیارد 16.195 هزار میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 266.591 هزار میلیارد 244.165 هزار میلیارد 250.261 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 60.024 هزار میلیارد 95.196 هزار میلیارد 96.73 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 34.273 هزار میلیارد - -
پیش دریافت ها 105.756 هزار میلیارد 81.035 هزار میلیارد 83.516 هزار میلیارد
سایر ذخائر 6.412 هزار میلیارد 6.853 هزار میلیارد 2.142 هزار میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 64.183 هزار میلیارد 60.804 هزار میلیارد 61.044 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 3.078 هزار میلیارد 3.078 هزار میلیارد 3.078 هزار میلیارد
جمع بدهی های جاری 273.725 هزار میلیارد 246.967 هزار میلیارد 246.51 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت 5.332 هزار میلیارد 3.404 هزار میلیارد 3.394 هزار میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 17.579 هزار میلیارد 16.204 هزار میلیارد 15.912 هزار میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 4.372 هزار میلیارد 4.069 هزار میلیارد 4.069 هزار میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 301.008 هزار میلیارد 270.643 هزار میلیارد 269.885 هزار میلیارد
سرمایه 39.267 هزار میلیارد 39.267 هزار میلیارد 39.267 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 75.174 هزار میلیارد 67.236 هزار میلیارد 60.381 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 1.491 هزار میلیارد 1.491 هزار میلیارد 1.491 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 34.417 هزار میلیارد 26.478 هزار میلیارد 19.624 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 266.591 هزار میلیارد 244.165 هزار میلیارد 250.261 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 17.708 هزار میلیارد 10.442 هزار میلیارد 10.442 هزار میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 36.817 هزار میلیارد 67.965 هزار میلیارد 73.763 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری 29.118 هزار میلیارد - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 11.75 هزار میلیارد - -
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 5.29 هزار میلیارد 5.253 هزار میلیارد 11.116 هزار میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 60.024 هزار میلیارد 95.196 هزار میلیارد 96.73 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 5.332 هزار میلیارد 3.404 هزار میلیارد 3.394 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 34.417 هزار میلیارد 26.478 هزار میلیارد 19.624 هزار میلیارد
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش 1.15 هزار میلیارد - -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 32.72 % رتبه 4
۶ ماهه 66.47 % رتبه 4
۹ ماهه 95.9 % رتبه 4
۱ ساله 191.09 % رتبه 4
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
121.844 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

21.65 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
خزامیا 187.00 3,935 56.705 میلیون 216.935 میلیارد 21.157 هزار میلیارد 1399/01/11
خپویش 4,015 84,330 102,728 8.652 میلیارد 8.095 هزار میلیارد 1399/01/11
ورنا 24.00 3,420 24.164 میلیون 80.424 میلیارد 26.491 هزار میلیارد 1399/01/11
خمحور 173.00 15,199 1.021 میلیون 15.009 میلیارد 6.381 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (شرکت شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی عام)) ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ - ۱۶:۱۵:۲۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ - ۱۶:۱۵:۲۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ - ۱۷:۲۵:۰۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ - ۱۷:۲۵:۰۳
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۱۸:۱۱:۴۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۱۸:۱۱:۴۸
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۱۶:۰۴:۵۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ - ۱۶:۰۴:۵۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۳:۵۸:۳۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۳:۵۸:۳۷
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۰۹:۱۵:۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۰۹:۱۵:۱۹
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ - ۱۰:۱۰:۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ - ۱۰:۱۰:۰۶
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ - ۱۰:۱۸:۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ - ۱۰:۱۸:۲۱
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ - ۰۸:۴۸:۴۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ - ۰۸:۴۸:۴۸
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ - ۰۸:۳۹:۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ - ۰۸:۳۹:۲۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۷:۲۳:۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۷:۲۳:۱۳
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ - ۱۰:۲۷:۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ - ۱۰:۲۷:۲۷
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۱۶:۱۹:۴۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۱۶:۱۹:۴۷
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۱۷:۰۲:۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۱۷:۰۲:۱۰
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۰۸:۵۶:۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۰۸:۵۶:۲۰
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ - ۱۸:۱۵:۴۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ - ۱۸:۱۵:۴۳
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۰۹:۳۶:۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۰۹:۳۶:۰۳
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۳:۰۷:۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۳:۰۷:۱۶
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۸:۳۱:۴۴ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۸:۳۱:۴۴
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۰:۳۸:۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۰:۳۸:۱۹
وضعیت نماد
ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
147.32
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
220 4.582 میلیون 3,114 3,114 11,471 3
8 87,446 3,113 3,134 2,500 1
9 24,437 3,112 3,139 2,500 1

داده ها

آخرین معامله 3,114 148.00 4.99
قیمت پایانی 3,103 137.00 4.62
اولین قیمت 3,055
قیمت دیروز 2,966
بازه روز 3,114 3,042
قیمت مجاز 3,258 2,948
بازه هفته - -
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 195.511 میلیارد
سهام شناور 21.65 %
حجم مبنا 15.728 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 22,520
حجم معاملات 268.172 میلیون
ارزش معاملات 832.264 میلیارد
ارزش بازار 121.844 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 261.826 میلیون 230.903 میلیون
حقوقی 6.346 میلیون 37.269 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 9,590 3,884
حقیقی 9,586 3,876
حقوقی 4 8
تغییر حقوقی به حقیقی 95.954 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
220 4.582 میلیون 3,114 3,114 11,471 3
8 87,446 3,113 3,134 2,500 1
9 24,437 3,112 3,139 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/01/12)