شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایپا

خساپا | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت

آخرین قیمت: 3,114 4.99
قیمت پایانی: 3,103 4.62

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1398/12/27
تعداد:22,520
حجم:268.172 میلیون
ارزش:832.264 میلیارد
اولین:3,055
کمترین:3,042
بیشترین:3,114
قیمت:3,114
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:3,103
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/26
تعداد:21,500
حجم:253.478 میلیون
ارزش:786.507 میلیارد
اولین:3,055
کمترین:3,042
بیشترین:3,114
قیمت:3,114
تغییر:164.00
درصد تغییر:5.56
قیمت:3,103
تغییر:139.00
درصد تغییر:4.69
1398/12/25
تعداد:15,352
حجم:163.639 میلیون
ارزش:485.039 میلیارد
اولین:3,040
کمترین:2,906
بیشترین:3,079
قیمت:2,950
تغییر:71.00
درصد تغییر:2.35
قیمت:2,964
تغییر:94.00
درصد تغییر:3.07
1398/12/24
تعداد:8,921
حجم:74.988 میلیون
ارزش:229.344 میلیارد
اولین:3,200
کمترین:3,021
بیشترین:3,206
قیمت:3,021
تغییر:179.00
درصد تغییر:5.59
قیمت:3,058
تغییر:121.00
درصد تغییر:3.81
1398/12/22
تعداد:20,279
حجم:243.562 میلیون
ارزش:774.372 میلیارد
اولین:3,140
کمترین:3,100
بیشترین:3,200
قیمت:3,200
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:3,179
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/21
تعداد:20,279
حجم:243.562 میلیون
ارزش:774.372 میلیارد
اولین:3,140
کمترین:3,100
بیشترین:3,200
قیمت:3,200
تغییر:187.00
درصد تغییر:6.21
قیمت:3,179
تغییر:131.00
درصد تغییر:4.30
1398/12/20
تعداد:20,026
حجم:177.287 میلیون
ارزش:540.378 میلیارد
اولین:2,960
کمترین:2,960
بیشترین:3,139
قیمت:3,013
تغییر:21.00
درصد تغییر:0.70
قیمت:3,048
تغییر:43.00
درصد تغییر:1.43
1398/12/19
تعداد:20,259
حجم:163.343 میلیون
ارزش:490.841 میلیارد
اولین:3,100
کمترین:2,992
بیشترین:3,120
قیمت:2,992
تغییر:129.00
درصد تغییر:4.13
قیمت:3,005
تغییر:144.00
درصد تغییر:4.57
1398/12/18
تعداد:23,201
حجم:197.55 میلیون
ارزش:622.012 میلیارد
اولین:3,175
کمترین:3,120
بیشترین:3,240
قیمت:3,121
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:3,149
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/17
تعداد:23,201
حجم:197.55 میلیون
ارزش:622.012 میلیارد
اولین:3,175
کمترین:3,120
بیشترین:3,240
قیمت:3,121
تغییر:136.00
درصد تغییر:4.18
قیمت:3,149
تغییر:135.00
درصد تغییر:4.11
1398/12/14
تعداد:27,252
حجم:244.45 میلیون
ارزش:802.805 میلیارد
اولین:3,380
کمترین:3,243
بیشترین:3,380
قیمت:3,257
تغییر:119.00
درصد تغییر:3.53
قیمت:3,284
تغییر:129.00
درصد تغییر:3.78
1398/12/13
تعداد:21,184
حجم:185.052 میلیون
ارزش:631.622 میلیارد
اولین:3,480
کمترین:3,371
بیشترین:3,480
قیمت:3,376
تغییر:9.00
درصد تغییر:0.27
قیمت:3,413
تغییر:87.00
درصد تغییر:2.62
1398/12/12
تعداد:18,724
حجم:196.142 میلیون
ارزش:652.345 میلیارد
اولین:3,290
کمترین:3,270
بیشترین:3,367
قیمت:3,367
تغییر:157.00
درصد تغییر:4.89
قیمت:3,326
تغییر:119.00
درصد تغییر:3.71
1398/12/11
تعداد:15,449
حجم:156.259 میلیون
ارزش:501.062 میلیارد
اولین:3,120
کمترین:3,119
بیشترین:3,250
قیمت:3,210
تغییر:116.00
درصد تغییر:3.75
قیمت:3,207
تغییر:108.00
درصد تغییر:3.49
1398/12/10
تعداد:22,064
حجم:251.333 میلیون
ارزش:778.761 میلیارد
اولین:3,077
کمترین:3,077
بیشترین:3,180
قیمت:3,094
تغییر:65.00
درصد تغییر:2.06
قیمت:3,099
تغییر:139.00
درصد تغییر:4.29
1398/12/7
تعداد:21,412
حجم:201.981 میلیون
ارزش:653.977 میلیارد
اولین:3,320
کمترین:3,151
بیشترین:3,358
قیمت:3,159
تغییر:151.00
درصد تغییر:4.56
قیمت:3,238
تغییر:26.00
درصد تغییر:0.80
1398/12/6
تعداد:20,658
حجم:271.195 میلیون
ارزش:885.088 میلیارد
اولین:3,205
کمترین:3,168
بیشترین:3,310
قیمت:3,310
تغییر:145.00
درصد تغییر:4.58
قیمت:3,264
تغییر:111.00
درصد تغییر:3.52
1398/12/5
تعداد:23,041
حجم:240.592 میلیون
ارزش:758.668 میلیارد
اولین:3,226
کمترین:3,060
بیشترین:3,239
قیمت:3,165
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:3,153
تغییر:8.00
درصد تغییر:0.25
1398/12/4
تعداد:23,836
حجم:248.322 میلیون
ارزش:784.946 میلیارد
اولین:3,099
کمترین:3,099
بیشترین:3,189
قیمت:3,165
تغییر:135.00
درصد تغییر:4.46
قیمت:3,161
تغییر:123.00
درصد تغییر:4.05
1398/12/3
تعداد:23,165
حجم:245.371 میلیون
ارزش:745.42 میلیارد
اولین:2,983
کمترین:2,983
بیشترین:3,129
قیمت:3,030
تغییر:92.00
درصد تغییر:2.95
قیمت:3,038
تغییر:101.00
درصد تغییر:3.22
1398/11/30
تعداد:19,807
حجم:167.245 میلیون
ارزش:525.044 میلیارد
اولین:3,180
کمترین:3,100
بیشترین:3,199
قیمت:3,122
تغییر:28.00
درصد تغییر:0.89
قیمت:3,139
تغییر:2.00
درصد تغییر:0.06
1398/11/29
تعداد:22,601
حجم:234.247 میلیون
ارزش:734.821 میلیارد
اولین:3,100
کمترین:3,014
بیشترین:3,192
قیمت:3,150
تغییر:84.00
درصد تغییر:2.74
قیمت:3,137
تغییر:50.00
درصد تغییر:1.62
1398/11/28
تعداد:29,748
حجم:357.719 میلیون
ارزش:1.104 هزار میلیارد
اولین:3,230
کمترین:3,058
بیشترین:3,230
قیمت:3,066
تغییر:130.00
درصد تغییر:4.07
قیمت:3,087
تغییر:131.00
درصد تغییر:4.07
1398/11/27
تعداد:26,258
حجم:292.734 میلیون
ارزش:942.117 میلیارد
اولین:3,145
کمترین:3,120
بیشترین:3,325
قیمت:3,196
تغییر:21.00
درصد تغییر:0.66
قیمت:3,218
تغییر:23.00
درصد تغییر:0.72
1398/11/26
تعداد:17,121
حجم:186.024 میلیون
ارزش:594.333 میلیارد
اولین:3,349
کمترین:3,175
بیشترین:3,349
قیمت:3,175
تغییر:121.00
درصد تغییر:3.67
قیمت:3,195
تغییر:147.00
درصد تغییر:4.40
1398/11/23
تعداد:21,652
حجم:247.066 میلیون
ارزش:825.668 میلیارد
اولین:3,335
کمترین:3,252
بیشترین:3,469
قیمت:3,296
تغییر:26.00
درصد تغییر:0.78
قیمت:3,342
تغییر:8.00
درصد تغییر:0.24
1398/11/21
تعداد:19,250
حجم:318.191 میلیون
ارزش:1.061 هزار میلیارد
اولین:3,410
کمترین:3,322
بیشترین:3,440
قیمت:3,322
تغییر:121.00
درصد تغییر:3.51
قیمت:3,334
تغییر:162.00
درصد تغییر:4.63
1398/11/20
تعداد:25,173
حجم:289.307 میلیون
ارزش:1.011 هزار میلیارد
اولین:3,453
کمترین:3,401
بیشترین:3,610
قیمت:3,443
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.29
قیمت:3,496
تغییر:15.00
درصد تغییر:0.43
1398/11/19
تعداد:15,719
حجم:162.25 میلیون
ارزش:564.722 میلیارد
اولین:3,630
کمترین:3,453
بیشترین:3,630
قیمت:3,453
تغییر:147.00
درصد تغییر:4.08
قیمت:3,481
تغییر:153.00
درصد تغییر:4.21
1398/11/16
تعداد:29,095
حجم:346.266 میلیون
ارزش:1.258 هزار میلیارد
اولین:3,548
کمترین:3,544
بیشترین:3,790
قیمت:3,600
تغییر:22.00
درصد تغییر:0.62
قیمت:3,634
تغییر:5.00
درصد تغییر:0.14
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی