شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایپا

خساپا | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت

آخرین قیمت: 3,114 4.99
قیمت پایانی: 3,103 4.62

نسبت های مالی

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29

سود خالص به فروش

65.88 - 9.51 - 11.24

سود ناخالص به فروش

65.24 - 9.51 - 11.24

حاشیه سود عملیاتی

42.68 - 2.19 11.55

سود ناویژه به فروش

23.04 - 12.03 21.43

سود به سود ناویژه

285.90 79.05 - 52.45

بازده دارایی ها ROA

22.87 - 5.38 - 5.41

درصد بازده سرمایه

142.18 - 29.00 - 25.89

بازدهی سرمایه ROE

210.85 38.80 - 20.61

بازده سرمایه در گردش

41.22 17.10 20.29 -

بازده دارایی ثابت

344.73 - 75.46 - 65.93

سنجش سودمندی وام

9.22 - 7.22 3.81

نسبت جاری

0.45 0.60 0.60

نسبت آنی

0.37 0.51 0.52

نسبت نقدینگی

0.05 0.02 0.06

نسبت کفایت نقد

0.17 - 0.11 - 0.13 -

نسبت گردش نقد

0.04 0.05 0.06

سرمایه در گردش خالص

135.45 - میلیون 66.6 - میلیون 50.1 - میلیون

نسبت دارایی های جاری

0.46 0.47 0.40

گردش موجودی کالا

59.83 41.94 42.18

دوره وصول مطالبات

292.73 227.10 212.39

نسبت کالا به سرمایه در گردش

0.15 - 0.22 - 0.20 -

گردش سرمایه جاری

0.63 - 1.80 - 1.81 -

گردش دارایی های ثابت

5.23 7.94 5.87

گردش مجموع دارایی ها

0.35 0.57 0.48

نسبت بدهی

1.11 0.86 0.74

نسبت بدهی به ارزش ویژه

10.22 - 6.22 2.81

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

0.89 - 0.55 0.27

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

9.33 - 5.67 2.53

نسبت مالکانه

10.84 - 13.85 26.27

نسبت پوشش بدهی

0.68 0.94 1.15

نسبت پوشش بهره

5.79 1.59 0.45 -

نسبت بار مالی وام

1.26 0.45 0.07 -

هزینه های مالی به سود عملیاتی

32.25 - 740.14 66.73

هزینه های مالی به سود خالص

20.89 - 170.41 - 68.55
1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/20
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

سود خالص به فروش

51.54 - 65.88 - 57.59 -

سود ناخالص به فروش

51.54 - 65.24 - 56.95 -

حاشیه سود عملیاتی

16.97 - 42.68 - 33.49 -

سود ناویژه به فروش

12.72 - 23.04 - 22.61 -

سود به سود ناویژه

405.31 285.90 254.72

بازده دارایی ها ROA

2.98 - 22.87 - 19.57 -

درصد بازده سرمایه

20.22 - 142.18 - 124.72 -

بازدهی سرمایه ROE

23.07 210.85 249.57

بازده سرمایه در گردش

5.68 41.22 37.92

بازده دارایی ثابت

48.93 - 344.73 - 302.41 -

سنجش سودمندی وام

7.75 - 9.22 - 12.75 -

نسبت جاری

0.49 0.45 0.48

نسبت آنی

0.35 0.37 0.40

نسبت نقدینگی

0.06 0.05 0.05

نسبت کفایت نقد

0.55 - 0.17 - 0.15 -

نسبت گردش نقد

0.03 0.04 0.04

سرمایه در گردش خالص

139.88 - میلیون 135.45 - میلیون 129.16 - میلیون

نسبت دارایی های جاری

0.50 0.46 0.47

گردش موجودی کالا

150.98 59.83 59.85

دوره وصول مطالبات

385.26 292.73 316.58

نسبت کالا به سرمایه در گردش

0.27 - 0.15 - 0.15 -

گردش سرمایه جاری

0.11 - 0.63 - 0.66 -

گردش دارایی های ثابت

0.95 5.23 5.25

گردش مجموع دارایی ها

0.06 0.35 0.34

نسبت بدهی

1.13 1.11 1.08

نسبت بدهی به ارزش ویژه

8.75 - 10.22 - 13.75 -

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

0.79 - 0.89 - 1.19 -

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

7.95 - 9.33 - 12.56 -

نسبت مالکانه

12.91 - 10.84 - 7.84 -

نسبت پوشش بدهی

0.59 0.68 0.69

نسبت پوشش بهره

2.35 5.79 2.85

نسبت بار مالی وام

1.03 1.26 1.17

هزینه های مالی به سود عملیاتی

225.37 - 32.25 - 93.04 -

هزینه های مالی به سود خالص

74.21 - 20.89 - 54.12 -
1391/01/21
سال مالی 1391/12/29
1387/08/15
سال مالی 1387/12/29

سود خالص به فروش

7.62 19.67 65.88 -

سود ناخالص به فروش

8.15 21.80 65.24 -

حاشیه سود عملیاتی

4.94 10.97 42.68 -

سود ناویژه به فروش

12.06 17.47 23.04 -

سود به سود ناویژه

63.17 112.55 285.90

درصد بازده سرمایه

50.11 74.79 142.18 -

بازده دارایی ها ROA

22.87 - 5.38 - 5.41

بازدهی سرمایه ROE

210.85 38.80 - 20.61

بازده سرمایه در گردش

41.22 17.10 20.29 -

بازده دارایی ثابت

344.73 - 75.46 - 65.93

سنجش سودمندی وام

9.22 - 7.22 3.81

نسبت جاری

0.45 0.60 0.60

نسبت آنی

0.37 0.51 0.52

نسبت نقدینگی

0.05 0.02 0.06

نسبت کفایت نقد

0.17 - 0.11 - 0.13 -

نسبت گردش نقد

0.04 0.05 0.06

سرمایه در گردش خالص

135.45 - میلیون 66.6 - میلیون 50.1 - میلیون

نسبت دارایی های جاری

0.46 0.47 0.40

گردش موجودی کالا

59.83 41.94 42.18

دوره وصول مطالبات

292.73 227.10 212.39

نسبت کالا به سرمایه در گردش

0.15 - 0.22 - 0.20 -

گردش سرمایه جاری

0.63 - 1.80 - 1.81 -

گردش دارایی های ثابت

5.23 7.94 5.87

گردش مجموع دارایی ها

0.35 0.57 0.48

نسبت بدهی

1.11 0.86 0.74

نسبت بدهی به ارزش ویژه

10.22 - 6.22 2.81

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

0.89 - 0.55 0.27

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

9.33 - 5.67 2.53

نسبت مالکانه

10.84 - 13.85 26.27

نسبت پوشش بدهی

0.68 0.94 1.15

نسبت پوشش بهره

5.79 1.59 0.45 -

نسبت بار مالی وام

1.26 0.45 0.07 -

هزینه های مالی به سود عملیاتی

32.25 - 740.14 66.73

هزینه های مالی به سود خالص

20.89 - 170.41 - 68.55
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی