شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایپا

خساپا | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت

آخرین قیمت: 3,114 4.99
قیمت پایانی: 3,103 4.62

EPS

سال مالی 1398/12/29

762.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/11/8 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
762.00 (0٪)
39.267 هزار میلیارد
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
829.00 (0٪)
39.267 هزار میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
880.00 (0٪)
39.267 هزار میلیارد
1398/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
202.00 (0٪)
39.267 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

1,422

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,422.00
0.00 (0٪)
39.267 هزار میلیارد
1398/04/23 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,422.00 (0٪)
39.267 هزار میلیارد
1398/03/28 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,247.00 (0٪)
39.267 هزار میلیارد
1398/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,232.00 (0٪)
39.267 هزار میلیارد
1397/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
574.00 (0٪)
39.267 هزار میلیارد
1397/08/1 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
437.00 (0٪)
39.267 هزار میلیارد
1397/04/27 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
2.00 (0٪)
39.267 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

290.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
290.00
0.00 (0٪)
39.267 هزار میلیارد
1397/03/28 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
257.00 (0٪)
100.00
39.267 هزار میلیارد
1397/02/31
پیش بینی :
113.00
39.267 هزار میلیارد
1397/01/29 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
104.00 (0٪)
100.00
39.267 هزار میلیارد
1396/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
113.00
23.00 (-20٪)
20.00
39.267 هزار میلیارد
1396/05/1 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
141.00
24.00 (-17٪)
39.267 هزار میلیارد
1395/12/2
پیش بینی :
141.00
39.267 هزار میلیارد

سال مالی 1373/12/29

6,930

سود واقعی

652.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1374/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
6,930.00
652.00 (9٪)
23 میلیارد

سال مالی 1372/12/29

2,388

سود واقعی

401.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1373/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,388.00
401.00 (17٪)
23 میلیارد

سال مالی 1371/12/29

2,364

سود واقعی

391.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1372/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,364.00
391.00 (17٪)
23 میلیارد

سال مالی 1398/12/29

762.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/11/8 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
762.00 (0٪)
39.267 هزار میلیارد
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
829.00 (0٪)
39.267 هزار میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
880.00 (0٪)
39.267 هزار میلیارد
1398/04/31 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
202.00 (0٪)
39.267 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

1,422

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,422.00
0.00 (0٪)
39.267 هزار میلیارد
1398/04/23 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,422.00 (0٪)
39.267 هزار میلیارد
1398/03/28 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,247.00 (0٪)
39.267 هزار میلیارد
1398/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,232.00 (0٪)
39.267 هزار میلیارد
1397/10/30 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
574.00 (0٪)
39.267 هزار میلیارد
1397/08/1 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
437.00 (0٪)
39.267 هزار میلیارد
1397/04/27 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
2.00 (0٪)
39.267 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

290.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
290.00
0.00 (0٪)
39.267 هزار میلیارد
1397/03/28 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
257.00 (0٪)
100.00
39.267 هزار میلیارد
1397/02/31
پیش بینی :
113.00
39.267 هزار میلیارد
1397/01/29 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
104.00 (0٪)
100.00
39.267 هزار میلیارد
1396/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
113.00
23.00 (-20٪)
20.00
39.267 هزار میلیارد
1396/05/1 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
141.00
24.00 (-17٪)
39.267 هزار میلیارد
1395/12/2
پیش بینی :
141.00
39.267 هزار میلیارد

سال مالی 1373/12/29

6,930

سود واقعی

652.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1374/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
6,930.00
652.00 (9٪)
23 میلیارد

سال مالی 1372/12/29

2,388

سود واقعی

401.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1373/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,388.00
401.00 (17٪)
23 میلیارد

سال مالی 1371/12/29

2,364

سود واقعی

391.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1372/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,364.00
391.00 (17٪)
23 میلیارد
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی