شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایپا

خساپا | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت

آخرین قیمت: 3,114 4.99
قیمت پایانی: 3,103 4.62

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

خزامیا

128.00 4,599 61.787 میلیون 289.01 میلیارد 25.869 هزار میلیارد سهام 12:29

خپویش

2,896 87,003 113.722 10.01 میلیارد 8.482 هزار میلیارد سهام 12:27

ورنا

37.00 3,987 25.262 میلیون 102.33 میلیارد 32.246 هزار میلیارد سهام 12:29

خمحور

793.00 16,658 1.851 میلیون 30.71 میلیارد 6.846 هزار میلیارد سهام 12:29

خاهن

447.00 9,401 9.139 میلیون 85.91 میلیارد 25.758 هزار میلیارد سهام 12:29

خریخت

196.00 4,117 10.024 میلیون 41.27 میلیارد 6.352 هزار میلیارد سهام 12:29

خلنت

3,676 77,199 196.052 15.14 میلیارد 6.563 هزار میلیارد سهام 12:28

خمهر

305.00 6,409 7.469 میلیون 47.87 میلیارد 11.798 هزار میلیارد سهام 12:29

خنصیر

960.00 20,172 3.085 میلیون 62.22 میلیارد 4.179 هزار میلیارد سهام 12:29

خکمک

737.00 15,484 1.166 میلیون 18.06 میلیارد 4.805 هزار میلیارد سهام 12:29

ختراک

1,056 22,181 4.259 میلیون 93.53 میلیارد 12.365 هزار میلیارد سهام 12:29

خبهمن

251.00 5,280 55.948 میلیون 295.37 میلیارد 52.79 هزار میلیارد سهام 12:29

خفنر

545.00 18,500 4.64 میلیون 87.81 میلیارد 8.856 هزار میلیارد سهام 12:29

خوساز

137.00 8,160 20.027 میلیون 165.41 میلیارد 9.249 هزار میلیارد سهام 12:30

خزر

407.00 8,553 5.674 میلیون 47.98 میلیارد 6.742 هزار میلیارد سهام 12:29

خچرخش

488.00 10,263 8.335 میلیون 85.24 میلیارد 9.738 هزار میلیارد سهام 12:29

خمحرکه

1,053 22,118 773.267 17.1 میلیارد 21.826 هزار میلیارد سهام 12:29

خاذین

289.00 6,077 30.646 میلیون 185.54 میلیارد 16.017 هزار میلیارد سهام 12:29

خپارس

43.00 3,217 164.174 میلیون 538.28 میلیارد 74.5 هزار میلیارد سهام 12:30

خرینگ

1,341 28,168 881.999 24.84 میلیارد 12.181 هزار میلیارد سهام 12:29

خعتبار

299.00 6,281 12.37 میلیون 77.659 میلیارد 5.022 هزار میلیارد سهام 1399/01/20

خگستر

1,035 21,750 84.796 میلیون 1.83 هزار میلیارد 854.758 هزار میلیارد سهام 1398/12/25

ختور

4,823 101,293 788,265 79.846 میلیارد 28.941 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

خکاوه

11.00 824 64.83 میلیون 54.341 میلیارد - سهام 1398/11/2

خموتور

179.00 8,661 8.191 میلیون 70.86 میلیارد 12.362 هزار میلیارد سهام 12:29

خکار

526.00 11,052 7.111 میلیون 77.63 میلیارد 5.459 هزار میلیارد سهام 12:29

خشرق

538.00 11,314 1.029 میلیون 11.64 میلیارد 6.86 هزار میلیارد سهام 12:27

خودرو

150.00 11,497 99.136 میلیون 1.147 هزار میلیارد 3491.669 هزار میلیارد سهام 1398/12/25

خاور

11.00 503 24.793 میلیون 12.532 میلیارد 12.732 هزار میلیارد سهام 1398/12/14

ختوقا

627.00 14,135 16.003 میلیون 220.06 میلیارد 15.127 هزار میلیارد سهام 09:34

خفناور

85.00 2,035 1.41 میلیون 2.858 میلیارد 1.444 هزار میلیارد سهام 1398/12/28

خدیزل

1,335 28,138 4.224 میلیون 118.76 میلیارد 28.116 هزار میلیارد سهام 1399/01/20

خکاشا

- 1,050 10 10,500 2.625 هزار میلیارد سهام 1395/11/27

خدیزل

- 28,138 4.224 میلیون 118.76 میلیارد 28.116 هزار میلیارد سهام 12:29

تشتاد

624.00 20,198 1.476 میلیون 30.62 میلیارد 7.996 هزار میلیارد سهام 12:29

کرمان خودرو

- 1,000 730.968 میلیون 730.968 میلیارد 5 هزار میلیارد سهام 1396/08/1

خعمرا

379.00 13,044 4.33 56.48 میلیون 1.013 هزار میلیارد سهام 11:29

خاور

73.00 2,514 7.06 میلیون 17.75 میلیارد 12.478 هزار میلیارد سهام 12:29

خکرمان

117.00 4,017 2.092 میلیون 8.4 میلیارد 19.71 هزار میلیارد سهام 12:29

خفناور

450.00 15,452 3.44 میلیون 52.95 میلیارد 1.539 هزار میلیارد سهام 12:27

خکاوه

104.00 3,576 6.271 میلیون 22.43 میلیارد 9.425 هزار میلیارد سهام 12:29
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی