شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایپا

خساپا | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

ممنوع - توقف به دلایل دیگر

آخرین قیمت: 1,544 4.98
قیمت پایانی: 1,560 4.00

گردش وجوه نقد

1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/20
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

7.521 هزار میلیارد 16.426 هزار میلیارد 3.635 - هزار میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها

678 میلیون 136.28 میلیارد 678 میلیون

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

- 608.42 - میلیارد -

سود سهام پرداختی

424 - میلیون 372.86 - میلیارد -

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

5.892 - هزار میلیارد 23.797 - هزار میلیارد -

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

83.39 میلیارد - -

سایر دریافت و پرداختها

- 1.55 - هزار میلیارد -

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

- 943.18 میلیارد -

سود پرداختی بابت اوراق سلف موازی

- 929.43 - میلیارد -

سود پرداختی بابت اوراق مرابحه

- 1.362 - هزار میلیارد -

سود پرداختی بابت اوراق مشارکت

- 723.42 - میلیارد -

سود پرداختی بابت مشارکت در تولید

- 12.337 - هزار میلیارد -

سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری

- -

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

5.808 - هزار میلیارد 40.6 - هزار میلیارد 678 میلیون

مالیات بر درآمد پرداختی

- 979.22 - میلیارد -

فروش دارایی ثابت مشهود

1.08 میلیارد 167.81 میلیارد 373 میلیون

خرید دارایی ثابت مشهود

164.52 - میلیارد 4.159 - هزار میلیارد 306.18 - میلیارد

فروش سایر دارایی ها

- 1.631 هزار میلیارد -

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

- 2.834 - هزار میلیارد -

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

960.09 میلیارد 3.686 هزار میلیارد 1000 میلیارد

خرید سرمایه گذاری بلند مدت

16.84 - میلیارد 1.205 - هزار میلیارد 2.334 - هزار میلیارد

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

28.5 میلیارد 967.15 میلیارد 1.645 هزار میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

24.28 - میلیارد 245.91 - میلیارد 25.59 - میلیارد

فروش دارایی های نامشهود

- 152.44 میلیارد -

وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای نگهداری شده برای فروش

- 3.46 میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

784.02 میلیارد 1.836 - هزار میلیارد 20.61 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

2.497 هزار میلیارد 26.99 - هزار میلیارد 3.655 - هزار میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

12.262 هزار میلیارد 93.578 هزار میلیارد 28.651 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

7.509 - هزار میلیارد 63.605 - هزار میلیارد 24.802 - هزار میلیارد

وجوه پرداختی بابت اوراق مشارکت

- 1.5 هزار میلیارد -

وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی-سهم اقلیت

- 351.79 میلیارد -

انتشار اوراق اختیار فروش تبعی

- 112.62 - میلیارد -

انتشار اوراق سلف موازی

- 5 - هزار میلیارد -

انتشار اوراق صکوک اجاره

- 3.9 هزار میلیارد -

انتشار اوراق مرابحه

- 7 هزار میلیارد -

وجوه حاصل از فروش سهام شرکت اصلی توسط فرعی

- 161.73 میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

4.754 هزار میلیارد 37.774 هزار میلیارد 7.849 هزار میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

7.251 هزار میلیارد 10.784 هزار میلیارد 4.194 هزار میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

10.442 هزار میلیارد 9.196 هزار میلیارد 10.442 هزار میلیارد

تغییرات نرخ ارز

15.39 میلیارد 64.78 - میلیارد 136.18 - میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

17.708 هزار میلیارد 19.915 هزار میلیارد 14.5 هزار میلیارد

مبادلات غیر نقدی

- 11.788 هزار میلیارد -

دریافت بابت تسهیلات خرید دین

4 هزار میلیارد - -

وجوه پرداختی بابت خرید اوراق مشارکت

2.85 - هزار میلیارد - -

استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص

1.481 هزار میلیارد - -

وجوه دریافتی بابت فروش اوراق مشارکت

4 هزار میلیارد - -

سود اوراق مشارکت

460.71 - میلیارد -

حق الاجاره پرداختی صکوک

533.08 - میلیارد -

معاملات سهام خزانه

1.045 - هزار میلیارد -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی