شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایپا

خساپا | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت

آخرین قیمت: 3,114 4.99
قیمت پایانی: 3,103 4.62

ترازنامه

1398/04/31
سال مالی 1397/12/29
1397/04/31
سال مالی 1396/12/29
1396/04/31
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

10.442 هزار میلیارد 1.536 هزار میلیارد 6.783 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1000 میلیارد 1000 میلیارد 1000 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

67.965 هزار میلیارد 54.059 هزار میلیارد 52.62 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

- 20.48 هزار میلیارد -

پیش پرداخت ها

12.315 هزار میلیارد 8.311 هزار میلیارد 4.671 هزار میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

1.475 هزار میلیارد 1.278 هزار میلیارد 902.65 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

946.38 میلیارد 399.2 میلیارد 159.27 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

13.304 هزار میلیارد 6.374 هزار میلیارد 3.957 هزار میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

374 میلیارد - 2.415 هزار میلیارد

کالای در راه

280.77 میلیارد 1.962 هزار میلیارد 1.988 هزار میلیارد

کالای امانی ما نزد دیگران

3.345 هزار میلیارد 3.976 هزار میلیارد 31.57 میلیارد

کالای امانی دیگران نزد ما

354 میلیون 354 میلیون 354 میلیون

سایر موجودی ها

70.43 میلیارد - 50.09 میلیارد

انبار ملزومات

- - 329.65 میلیارد

موجودی کالای خریداری شده

- 399.2 میلیارد -

موجودی مواد و کالا

19.795 هزار میلیارد 14.389 هزار میلیارد 9.833 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

111.518 هزار میلیارد 99.774 هزار میلیارد 74.907 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

110.671 هزار میلیارد 87.547 هزار میلیارد 46.871 هزار میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

5.253 هزار میلیارد 7.527 هزار میلیارد 47.41 هزار میلیارد

دارایی های نامشهود

518.78 میلیارد 452.16 میلیارد 600.11 میلیارد

سایر دارایی ها

10.09 میلیارد 1.462 هزار میلیارد 2.549 هزار میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

16.195 هزار میلیارد 15.092 هزار میلیارد 15.418 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

16.195 هزار میلیارد 15.092 هزار میلیارد 15.418 هزار میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

244.165 هزار میلیارد 211.855 هزار میلیارد 187.755 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

95.196 هزار میلیارد 43.264 هزار میلیارد 52.351 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

- 35.757 هزار میلیارد -

پیش دریافت ها

81.035 هزار میلیارد 41.617 هزار میلیارد 34.338 هزار میلیارد

سایر ذخائر

6.853 هزار میلیارد 563.68 میلیارد 400.75 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

60.804 هزار میلیارد 42.258 هزار میلیارد 34.684 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

3.078 هزار میلیارد 2.918 هزار میلیارد 3.229 هزار میلیارد

جمع بدهی های جاری

246.967 هزار میلیارد 166.379 هزار میلیارد 125.003 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

3.404 هزار میلیارد 741.44 میلیارد 317 میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

16.204 هزار میلیارد 12.201 هزار میلیارد 10.591 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

4.069 هزار میلیارد 3.183 هزار میلیارد 2.517 هزار میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

270.643 هزار میلیارد 182.504 هزار میلیارد 138.428 هزار میلیارد

سرمایه

39.267 هزار میلیارد 39.267 هزار میلیارد 39.267 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

67.236 - هزار میلیارد 11.407 - هزار میلیارد 8.569 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

1.491 هزار میلیارد 1.491 هزار میلیارد 1.491 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

26.478 - هزار میلیارد 29.351 هزار میلیارد 49.327 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

244.165 هزار میلیارد 211.855 هزار میلیارد 187.755 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

39.267 هزار میلیارد 39.267 هزار میلیارد 39.267 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

67.236 - هزار میلیارد 11.407 - هزار میلیارد 8.269 هزار میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

1.491 هزار میلیارد 1.491 هزار میلیارد 1.491 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

26.478 - هزار میلیارد 29.351 هزار میلیارد 49.027 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

10.442 هزار میلیارد 1.536 هزار میلیارد 6.783 هزار میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

67.965 هزار میلیارد 54.059 هزار میلیارد 52.62 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

- 20.48 هزار میلیارد -

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

5.253 هزار میلیارد 7.527 هزار میلیارد 47.41 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

95.196 هزار میلیارد 43.264 هزار میلیارد 52.351 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

3.404 هزار میلیارد 741.44 میلیارد 317 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

26.478 - هزار میلیارد 29.351 هزار میلیارد 49.327 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

26.478 - هزار میلیارد 29.351 هزار میلیارد 49.027 هزار میلیارد
1398/04/31
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/20
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/28
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

17.708 هزار میلیارد 10.442 هزار میلیارد 10.442 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

- 1000 میلیارد 1000 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

36.817 هزار میلیارد 67.965 هزار میلیارد 73.763 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

29.118 هزار میلیارد - -

پیش پرداخت ها

- 12.315 هزار میلیارد 12.341 هزار میلیارد

سفارشات و پیش پرداختها

11.75 هزار میلیارد - -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

38.454 هزار میلیارد 1.475 هزار میلیارد 1.475 هزار میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

- 946.38 میلیارد 946.38 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

- 13.304 هزار میلیارد 13.304 هزار میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

- 374 میلیارد 374 میلیارد

کالای در راه

- 280.77 میلیارد 280.77 میلیارد

کالای امانی ما نزد دیگران

- 3.345 هزار میلیارد 3.354 هزار میلیارد

کالای امانی دیگران نزد ما

- 354 میلیون 354 میلیون

سایر موجودی ها

- 70.43 میلیارد 70.43 میلیارد

موجودی مواد و کالا

38.454 هزار میلیارد 19.795 هزار میلیارد 19.804 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

133.848 هزار میلیارد 111.518 هزار میلیارد 117.35 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

110.679 هزار میلیارد 110.671 هزار میلیارد 105.071 هزار میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

5.29 هزار میلیارد 5.253 هزار میلیارد 11.116 هزار میلیارد

دارایی های نامشهود

498.31 میلیارد 518.78 میلیارد 518.78 میلیارد

سایر دارایی ها

50 میلیارد 10.09 میلیارد 10.09 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

16.225 هزار میلیارد 16.195 هزار میلیارد 16.195 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

16.225 هزار میلیارد 16.195 هزار میلیارد 16.195 هزار میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

266.591 هزار میلیارد 244.165 هزار میلیارد 250.261 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

60.024 هزار میلیارد 95.196 هزار میلیارد 96.73 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

34.273 هزار میلیارد - -

پیش دریافت ها

105.756 هزار میلیارد 81.035 هزار میلیارد 83.516 هزار میلیارد

سایر ذخائر

6.412 هزار میلیارد 6.853 هزار میلیارد 2.142 هزار میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

64.183 هزار میلیارد 60.804 هزار میلیارد 61.044 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

3.078 هزار میلیارد 3.078 هزار میلیارد 3.078 هزار میلیارد

جمع بدهی های جاری

273.725 هزار میلیارد 246.967 هزار میلیارد 246.51 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

5.332 هزار میلیارد 3.404 هزار میلیارد 3.394 هزار میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

17.579 هزار میلیارد 16.204 هزار میلیارد 15.912 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

4.372 هزار میلیارد 4.069 هزار میلیارد 4.069 هزار میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

301.008 هزار میلیارد 270.643 هزار میلیارد 269.885 هزار میلیارد

سرمایه

39.267 هزار میلیارد 39.267 هزار میلیارد 39.267 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

75.174 - هزار میلیارد 67.236 - هزار میلیارد 60.381 - هزار میلیارد

اندوخته قانونی

1.491 هزار میلیارد 1.491 هزار میلیارد 1.491 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

34.417 - هزار میلیارد 26.478 - هزار میلیارد 19.624 - هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

266.591 هزار میلیارد 244.165 هزار میلیارد 250.261 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

17.708 هزار میلیارد 10.442 هزار میلیارد 10.442 هزار میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

36.817 هزار میلیارد 67.965 هزار میلیارد 73.763 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

29.118 هزار میلیارد - -

سفارشات و پیش پرداخت ها

11.75 هزار میلیارد - -

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

5.29 هزار میلیارد 5.253 هزار میلیارد 11.116 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

60.024 هزار میلیارد 95.196 هزار میلیارد 96.73 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

5.332 هزار میلیارد 3.404 هزار میلیارد 3.394 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

34.417 - هزار میلیارد 26.478 - هزار میلیارد 19.624 - هزار میلیارد

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

1.15 هزار میلیارد - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی