شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زرین معدن آسیا

فزرین | سهام - فرابورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,640 5.00
قیمت پایانی: 16,640 5.00

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

فرآور

21.00 19,140 3.689 میلیون 70.104 میلیارد 12.541 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فخاس

654.00 24,450 456,838 11.196 میلیارد 225.252 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فسپا

961.00 23,502 5.635 میلیون 131.961 میلیارد 15.222 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فمراد

90.00 65,560 485,717 31.086 میلیارد 3.2 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فخوز

142.00 12,955 9.736 میلیون 125.372 میلیارد 245.309 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فملی

46.00 7,052 52.349 میلیون 368.296 میلیارد 713.349 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فولاژ

3.00 11,100 3.058 میلیون 33.642 میلیارد 66.222 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فجر

960.00 31,245 7.399 میلیون 228.871 میلیارد 26.541 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فولاد

1.00 4,491 105.642 میلیون 473.397 میلیارد 936.529 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

وتوکا

447.00 9,392 21.284 میلیون 196.154 میلیارد 23.962 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فلوله

1,198 25,158 9.763 میلیون 245.582 میلیارد 12.577 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فسرب

1,932 48,285 2.677 میلیون 125.275 میلیارد 15.069 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فروس

567.00 19,505 4.228 میلیون 80.766 میلیارد 16.706 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فنورد

290.00 52,500 131,999 6.966 میلیارد 7.529 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فنوال

676.00 14,200 1.841 میلیون 26.141 میلیارد 9.393 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

کاوه

99.00 6,549 12.214 میلیون 79.003 میلیارد 97.02 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فایرا

41.00 11,079 6.102 میلیون 66.396 میلیارد 56.552 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فاسمین

938.00 20,605 6.63 میلیون 139.198 میلیارد 41.99 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فباهنر

1,260 26,470 4.016 میلیون 104.604 میلیارد 29.3 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فپنتا

10,486 220,210 224,091 48.115 میلیارد 11.61 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ذوب

46.00 2,895 273.618 میلیون 781.877 میلیارد 175.777 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فولای

1,196 25,129 2.052 میلیون 51.404 میلیارد 3.344 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

میدکو

20.00 6,240 9.535 میلیون 58.629 میلیارد 218.716 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

کیمیا

1,799 37,796 1.469 میلیون 55.51 میلیارد 8.708 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ارفع

389.00 8,183 8.646 میلیون 69.342 میلیارد 72.18 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

زنگان

2,989 56,805 792,528 45.029 میلیارد 5.689 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

هرمز

10.00 5,280 6.949 میلیون 36.453 میلیارد 131.475 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فزرین

- 16,640 3.594 میلیون 56.96 میلیارد 950.88 میلیارد سهام 1399/01/11

زنگان

- 56,805 2.687 میلیون 160.64 میلیارد 2.99 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فالوم

306.00 10,521 8.198 میلیون 86.075 میلیارد 7.874 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فسدید

854.00 43,598 92,318 4.025 میلیارد 4.246 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

وسدید

331.00 16,040 24.262 میلیون 379.022 میلیارد 62.189 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فاهواز

133.00 6,520 17.775 میلیون 115.931 میلیارد 36.843 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فافزا

663.00 37,500 317,482 11.91 میلیارد 3.4 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فوکا

78.00 5,150 21.678 میلیون 111.478 میلیارد 30.722 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فماک

257.00 9,257 50,000 462.85 میلیون 3.749 هزار میلیارد سهام 1399/01/10

فساز

1,228 25,791 21.649 میلیون 550.909 میلیارد 15.269 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فنفت

401.00 14,441 2.21 میلیون 32.12 میلیارد 6.394 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

کویر

1,893 39,769 15.181 میلیون 598.394 میلیارد 94.601 هزار میلیارد سهام 1399/01/6

فروی

1,918 39,550 16.115 میلیون 639.934 میلیارد 23.826 هزار میلیارد سهام 1399/01/11
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی