شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

معادن‌ بافق‌

کبافق | سهام - بورس
گروه:

استخراج کانه‌های فلزی

زیر گروه:

استخراج کانه فلزی غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 44,000 1.21
قیمت پایانی: 44,540 0.00

سود و زیان

1398/04/25
سال مالی 1397/12/29
1397/04/17
سال مالی 1396/12/29
1396/04/25
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

162.86 میلیارد 933.58 میلیارد 539.67 میلیارد

جمع درآمدها

162.86 میلیارد 933.58 میلیارد 539.67 میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

28.85 میلیارد 256.83 میلیارد 193.86 میلیارد

سود ناویژه

134 میلیارد 676.75 میلیارد 345.81 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

57.95 میلیارد 94.54 میلیارد 63.78 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

76.05 میلیارد 582.21 میلیارد 282.03 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

76.98 میلیارد 582.47 میلیارد 283.1 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

76.98 میلیارد 582.47 میلیارد 283.1 میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

1.108 هزار میلیارد 582.12 میلیارد 314.61 میلیارد

تعدیلات سنواتی

113 میلیون - -

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

101.25 - میلیارد 56.7 - میلیارد 10.13 - میلیارد

سود قابل تخصیص

1.084 هزار میلیارد 1.108 هزار میلیارد 587.59 میلیارد

اندوخته قانونی

- - 5.48 میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

8.1 میلیارد 101.25 میلیارد 56.7 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

1.076 هزار میلیارد 1.007 هزار میلیارد 525.41 میلیارد

سرمایه

202.5 میلیارد 202.5 میلیارد 202.5 میلیارد

EPS خالص

380.15 2,876.38 1,398.03
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/06
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/02/30
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1.237 هزار میلیارد 162.86 میلیارد 162.86 میلیارد

جمع درآمدها

1.237 هزار میلیارد 162.86 میلیارد 162.86 میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

227.67 میلیارد 28.85 میلیارد 28.94 میلیارد

سود ناویژه

1.009 هزار میلیارد 134 میلیارد 133.92 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

53.63 میلیارد 57.95 میلیارد 58.28 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

955.55 میلیارد 76.05 میلیارد 75.64 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

995.38 میلیارد 76.98 میلیارد 76.56 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

995.38 میلیارد 76.98 میلیارد 76.56 میلیارد

سرمایه

202.5 میلیارد 202.5 میلیارد 202.5 میلیارد

EPS خالص

4,915.44 380.15 378.09

سود قابل تخصیص

994.8 میلیارد - -
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1396/04/30
سال مالی 1396/12/29
1395/11/28
سال مالی 1396/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

841.66 میلیارد 766.19 میلیارد 766.19 میلیارد

جمع درآمدها

841.66 میلیارد 766.19 میلیارد 766.19 میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

231.9 میلیارد 236.25 میلیارد 235.1 میلیارد

سود ناویژه

609.77 میلیارد 529.93 میلیارد 531.09 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

90.44 میلیارد 83.47 میلیارد 83.47 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

519.33 میلیارد 446.46 میلیارد 447.62 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

519.33 میلیارد 446.46 میلیارد 447.62 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

519.33 میلیارد 446.46 میلیارد 447.62 میلیارد

سرمایه

202.5 میلیارد 202.5 میلیارد 202.5 میلیارد

EPS خالص

2,564.57 2,204.74 2,210.44
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی