iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پارس‌ خودرو

خپارس | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

ممنوع - توقف به دلایل دیگر

آخرین قیمت: 2,410 4.33
قیمت پایانی: 2,469 1.98

ترازنامه

1398/04/27
سال مالی 1397/12/29
1397/04/26
سال مالی 1396/12/29
1396/04/28
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

252.65 میلیارد 967.17 میلیارد 4.121 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

13.414 هزار میلیارد 17.874 هزار میلیارد 9.39 هزار میلیارد

پیش پرداخت ها

1.96 هزار میلیارد 3.282 هزار میلیارد 1.781 هزار میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

3.578 هزار میلیارد 1.977 هزار میلیارد 1.922 هزار میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

168.74 میلیارد 173.71 میلیارد 183.38 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

496.65 میلیارد 2.285 هزار میلیارد 1.178 هزار میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

286.91 میلیارد 255.12 میلیارد 256.84 میلیارد

کالای امانی ما نزد دیگران

131.86 میلیارد 194.15 میلیارد 265.7 میلیارد

سایر موجودی ها

7 میلیون 13 میلیون 12 میلیون

موجودی مواد و کالا

4.663 هزار میلیارد 4.885 هزار میلیارد 3.807 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

20.289 هزار میلیارد 27.007 هزار میلیارد 19.099 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

12.937 هزار میلیارد 12.085 هزار میلیارد 10.931 هزار میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

2.554 هزار میلیارد 4.67 هزار میلیارد 1.595 هزار میلیارد

دارایی های نامشهود

625.75 میلیارد 629.32 میلیارد 647.12 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

12.045 هزار میلیارد 12.057 هزار میلیارد 11.282 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

12.045 هزار میلیارد 12.057 هزار میلیارد 11.282 هزار میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

48.451 هزار میلیارد 56.448 هزار میلیارد 43.554 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

24.159 هزار میلیارد 9.936 هزار میلیارد 9.179 هزار میلیارد

پیش دریافت ها

12.577 هزار میلیارد 25.801 هزار میلیارد 12.851 هزار میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

11.968 هزار میلیارد 4.307 هزار میلیارد 7.002 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

14.28 میلیارد 14.28 میلیارد 14.28 میلیارد

جمع بدهی های جاری

48.718 هزار میلیارد 40.058 هزار میلیارد 29.047 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

2.371 هزار میلیارد - -

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

1.52 هزار میلیارد 1.407 هزار میلیارد -

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1.991 هزار میلیارد 1.537 هزار میلیارد 1.233 هزار میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

54.601 هزار میلیارد 43.002 هزار میلیارد 30.28 هزار میلیارد

سرمایه

22.72 هزار میلیارد 22.72 هزار میلیارد 22.72 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

29.07 - هزار میلیارد 9.474 - هزار میلیارد 9.647 - هزار میلیارد

اندوخته قانونی

200 میلیارد 200 میلیارد 200 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

6.15 - هزار میلیارد 13.446 هزار میلیارد 13.274 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

48.451 هزار میلیارد 56.448 هزار میلیارد 43.554 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

22.72 هزار میلیارد 22.72 هزار میلیارد 22.72 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

29.07 - هزار میلیارد 9.474 - هزار میلیارد 9.647 - هزار میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

200 میلیارد 200 میلیارد 200 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

6.15 - هزار میلیارد 13.446 هزار میلیارد 13.274 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

252.65 میلیارد 967.17 میلیارد 4.121 هزار میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

13.414 هزار میلیارد 17.874 هزار میلیارد 9.39 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

2.554 هزار میلیارد 4.67 هزار میلیارد 1.595 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

24.159 هزار میلیارد 9.936 هزار میلیارد 9.179 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

2.371 هزار میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام

6.15 - هزار میلیارد 13.446 هزار میلیارد 13.274 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

6.15 - هزار میلیارد 13.446 هزار میلیارد 13.274 هزار میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/16
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/04/13
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

123.66 میلیارد 252.65 میلیارد 252.65 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

12.499 هزار میلیارد 13.414 هزار میلیارد 19.554 هزار میلیارد

پیش پرداخت ها

- 1.96 هزار میلیارد 1.936 هزار میلیارد

سفارشات و پیش پرداختها

1.548 هزار میلیارد - -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

3.518 هزار میلیارد 3.578 هزار میلیارد 3.578 هزار میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

- 168.74 میلیارد 168.74 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

- 496.65 میلیارد 496.65 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

- 286.91 میلیارد 286.91 میلیارد

کالای امانی ما نزد دیگران

- 131.86 میلیارد 131.86 میلیارد

سایر موجودی ها

- 7 میلیون 7 میلیون

موجودی مواد و کالا

3.518 هزار میلیارد 4.663 هزار میلیارد 4.663 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

17.688 هزار میلیارد 20.289 هزار میلیارد 26.405 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

12.989 هزار میلیارد 12.937 هزار میلیارد 12.937 هزار میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

2.554 هزار میلیارد 2.554 هزار میلیارد 2.554 هزار میلیارد

دارایی های نامشهود

625.75 میلیارد 625.75 میلیارد 625.75 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

11.922 هزار میلیارد 12.045 هزار میلیارد 12.045 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

11.922 هزار میلیارد 12.045 هزار میلیارد 12.045 هزار میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

45.78 هزار میلیارد 48.451 هزار میلیارد 54.566 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

25.909 هزار میلیارد 24.159 هزار میلیارد 24.159 هزار میلیارد

پیش دریافت ها

10.269 هزار میلیارد 12.577 هزار میلیارد 18.693 هزار میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

13.746 هزار میلیارد 11.968 هزار میلیارد 11.968 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

14.28 میلیارد 14.28 میلیارد 14.28 میلیارد

جمع بدهی های جاری

49.939 هزار میلیارد 48.718 هزار میلیارد 54.834 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

2.191 هزار میلیارد 2.371 هزار میلیارد 2.371 هزار میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

385.39 میلیارد 1.52 هزار میلیارد 1.52 هزار میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

2.705 هزار میلیارد 1.991 هزار میلیارد 1.991 هزار میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

55.22 هزار میلیارد 54.601 هزار میلیارد 60.716 هزار میلیارد

سرمایه

22.72 هزار میلیارد 22.72 هزار میلیارد 22.72 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

32.361 - هزار میلیارد 29.07 - هزار میلیارد 29.07 - هزار میلیارد

اندوخته قانونی

200 میلیارد 200 میلیارد 200 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

9.441 - هزار میلیارد 6.15 - هزار میلیارد 6.15 - هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

45.78 هزار میلیارد 48.451 هزار میلیارد 54.566 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

123.66 میلیارد 252.65 میلیارد 252.65 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

12.499 هزار میلیارد 13.414 هزار میلیارد 19.554 هزار میلیارد

سفارشات و پیش پرداخت ها

1.548 هزار میلیارد - -

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

2.554 هزار میلیارد 2.554 هزار میلیارد 2.554 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

25.909 هزار میلیارد 24.159 هزار میلیارد 24.159 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

2.191 هزار میلیارد 2.371 هزار میلیارد 2.371 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

9.441 - هزار میلیارد 6.15 - هزار میلیارد 6.15 - هزار میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

298.04 میلیارد - -