شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پدیده شیمی قرن

قرن | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 86,670 4.98
قیمت پایانی: 85,480 3.54

ترازنامه

1398/04/15
سال مالی 1397/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

137.57 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

2.757 هزار میلیارد

پیش پرداخت ها

209.73 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

960.57 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

80.3 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

17.89 میلیارد

کالای در راه

76.33 میلیارد

موجودی مواد و کالا

1.135 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

4.24 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

152.82 میلیارد

دارایی های نامشهود

12.03 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

778.26 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

778.26 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

-

جمع کل دارایی ها

5.183 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

737.02 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

133.54 میلیارد

سایر ذخائر

65.79 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1.717 هزار میلیارد

جمع بدهی های جاری

2.654 هزار میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

442 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

38.64 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

-

جمع کل بدهی ها

3.134 هزار میلیارد

سرمایه

600 میلیارد

سود و زیان انباشته

1.389 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

60 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

2.049 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

5.183 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

600 میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

38.69 میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

60 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

698.69 میلیارد
1398/11/28
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/11/28
سال مالی 1398/12/29 6 ماهه
1398/11/20
سال مالی 1398/12/29 9 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

137.53 میلیارد 129.42 میلیارد 88.51 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

2.798 هزار میلیارد 3.675 هزار میلیارد 3.505 هزار میلیارد

پیش پرداخت ها

- 582.79 میلیارد 387.45 میلیارد

سفارشات و پیش پرداخت ها

860.85 میلیارد - -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

1.683 هزار میلیارد 1.499 هزار میلیارد 1.954 هزار میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

- 13.37 میلیارد 13.92 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

- 95.32 میلیارد 242.36 میلیارد

کالای در راه

- 484.67 میلیارد 217.84 میلیارد

موجودی مواد و کالا

1.683 هزار میلیارد 2.092 هزار میلیارد 2.428 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

5.479 هزار میلیارد 6.479 هزار میلیارد 6.409 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

152.82 میلیارد 152.82 میلیارد 238.32 میلیارد

دارایی های نامشهود

12.78 میلیارد 12.88 میلیارد 14 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

816.56 میلیارد 880.41 میلیارد 949.58 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

816.56 میلیارد 880.41 میلیارد 949.58 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

6.461 هزار میلیارد 7.525 هزار میلیارد 7.611 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

1.028 هزار میلیارد 1.624 هزار میلیارد 1.475 هزار میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

171.26 میلیارد 189.92 میلیارد 179.49 میلیارد

سایر ذخائر

82.68 میلیارد 73.89 میلیارد 81.02 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

2.322 هزار میلیارد 2.658 هزار میلیارد 2.63 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

- 719.43 میلیارد 210.04 میلیارد

جمع بدهی های جاری

3.603 هزار میلیارد 5.265 هزار میلیارد 4.575 هزار میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

442 میلیارد 442 میلیارد 442 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

51.43 میلیارد 52.9 میلیارد 55.88 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

4.097 هزار میلیارد 5.76 هزار میلیارد 5.073 هزار میلیارد

سرمایه

600 میلیارد 600 میلیارد 1000 میلیارد

سود و زیان انباشته

1.704 هزار میلیارد 1.105 هزار میلیارد 1.478 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

60 میلیارد 60 میلیارد 60 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

2.364 هزار میلیارد 1.765 هزار میلیارد 2.538 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

6.461 هزار میلیارد 7.525 هزار میلیارد 7.611 هزار میلیارد

سایر موجودی ها

2.6 میلیارد - -

کالای امانی ما نزد دیگران

21.65 میلیارد - -

انبار ملزومات

2.6 میلیارد - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی