شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایر اشخاص بورس انرژی

انرژی3 | سهام - پایه فرابورس
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط ( - )
گروه:

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

زیر گروه:

-

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 158,126 3.00
قیمت پایانی: 441,340 187.48

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

تاریخ : 1399/06/26
تعداد:493
حجم:406,247
ارزش:64.238 میلیارد
اولین:158,126
کمترین:158,126
بیشترین:158,126
قیمت:158,126
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:441,340
تغییر:23,220.00
درصد تغییر:5.00
تاریخ : 1399/05/15
تعداد:493
حجم:406,247
ارزش:64.238 میلیارد
اولین:158,126
کمترین:158,126
بیشترین:158,126
قیمت:158,126
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:464,560
تغییر:158,440.00
درصد تغییر:51.76
تاریخ : 1399/04/28
تعداد:493
حجم:406,247
ارزش:64.238 میلیارد
اولین:158,126
کمترین:158,126
بیشترین:158,126
قیمت:158,126
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:306,120
تغییر:147,994.00
درصد تغییر:93.59
تاریخ : 1399/03/19
تعداد:493
حجم:406,247
ارزش:64.238 میلیارد
اولین:158,126
کمترین:158,126
بیشترین:158,126
قیمت:158,126
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:158,126
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/03/18
تعداد:493
حجم:406,247
ارزش:64.238 میلیارد
اولین:406,247
کمترین:158,126
بیشترین:64.238 میلیارد
قیمت:158,126
تغییر:4,196.00
درصد تغییر:2.73
قیمت:158,126
تغییر:4,605.00
درصد تغییر:3.00
تاریخ : 1399/03/17
تعداد:278
حجم:218,130
ارزش:33.577 میلیارد
اولین:218,130
کمترین:153,930
بیشترین:33.577 میلیارد
قیمت:153,930
تغییر:4,483.00
درصد تغییر:3.00
قیمت:153,521
تغییر:4,074.00
درصد تغییر:2.73
تاریخ : 1399/03/14
تعداد:745
حجم:420,023
ارزش:62.771 میلیارد
اولین:149,447
کمترین:149,447
بیشترین:149,447
قیمت:149,447
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:149,447
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/03/13
تعداد:745
حجم:420,023
ارزش:62.771 میلیارد
اولین:420,023
کمترین:149,447
بیشترین:62.771 میلیارد
قیمت:149,447
تغییر:9,282.00
درصد تغییر:6.62
قیمت:149,447
تغییر:10,076.00
درصد تغییر:7.23
تاریخ : 1399/03/12
تعداد:3,132
حجم:1.819 میلیون
ارزش:253.46 میلیارد
اولین:140,165
کمترین:132,200
بیشترین:140,165
قیمت:140,165
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:139,371
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/03/11
تعداد:3,132
حجم:1.819 میلیون
ارزش:253.458 میلیارد
اولین:1.819 میلیون
کمترین:140,165
بیشترین:253.458 میلیارد
قیمت:140,165
تغییر:4,082.00
درصد تغییر:3.00
قیمت:139,371
تغییر:3,288.00
درصد تغییر:2.42
تاریخ : 1399/03/10
تعداد:515
حجم:287,683
ارزش:39.149 میلیارد
اولین:287,683
کمترین:136,083
بیشترین:39.149 میلیارد
قیمت:136,083
تغییر:1,445.00
درصد تغییر:1.07
قیمت:136,083
تغییر:3,963.00
درصد تغییر:3.00
تاریخ : 1399/03/08
تعداد:2,000
حجم:1.041 میلیون
ارزش:137.491 میلیارد
اولین:126,796
کمترین:126,796
بیشترین:134,638
قیمت:134,638
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:132,120
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/03/07
تعداد:2,000
حجم:1.041 میلیون
ارزش:137.491 میلیارد
اولین:1.041 میلیون
کمترین:126,796
بیشترین:137.491 میلیارد
قیمت:134,638
تغییر:4,520.00
درصد تغییر:3.47
قیمت:132,120
تغییر:1,403.00
درصد تغییر:1.07
تاریخ : 1399/03/06
تعداد:1,146
حجم:842,346
ارزش:110.109 میلیارد
اولین:842,346
کمترین:134,142
بیشترین:110.109 میلیارد
قیمت:130,118
تغییر:10,765.00
درصد تغییر:7.64
قیمت:130,717
تغییر:7,573.00
درصد تغییر:5.48
تاریخ : 1399/02/18
تعداد:3,179
حجم:1.356 میلیون
ارزش:187.481 میلیارد
اولین:132,897
کمترین:132,677
بیشترین:140,883
قیمت:140,883
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:138,290
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/17
تعداد:3,179
حجم:1.356 میلیون
ارزش:187.481 میلیارد
اولین:132,897
کمترین:132,677
بیشترین:140,883
قیمت:140,883
تغییر:10,593.00
درصد تغییر:8.13
قیمت:138,290
تغییر:1,510.00
درصد تغییر:1.10
تاریخ : 1399/02/16
تعداد:4,207
حجم:2.498 میلیون
ارزش:341.738 میلیارد
اولین:137,784
کمترین:130,290
بیشترین:137,784
قیمت:130,290
تغییر:4,081.00
درصد تغییر:3.04
قیمت:136,780
تغییر:3,009.00
درصد تغییر:2.25
تاریخ : 1399/02/15
تعداد:3,310
حجم:2.012 میلیون
ارزش:269.106 میلیارد
اولین:134,371
کمترین:130,010
بیشترین:134,371
قیمت:134,371
تغییر:6,398.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:133,771
تغییر:5,798.00
درصد تغییر:4.53
تاریخ : 1399/02/14
تعداد:932
حجم:529,703
ارزش:67.788 میلیارد
اولین:127,973
کمترین:127,973
بیشترین:127,973
قیمت:127,973
تغییر:3,727.00
درصد تغییر:3.00
قیمت:127,973
تغییر:3,727.00
درصد تغییر:3.00
تاریخ : 1399/02/13
تعداد:444
حجم:261,325
ارزش:32.469 میلیارد
اولین:124,246
کمترین:124,246
بیشترین:124,246
قیمت:124,246
تغییر:3,618.00
درصد تغییر:3.00
قیمت:124,246
تغییر:3,618.00
درصد تغییر:3.00
تاریخ : 1399/02/11
تعداد:951
حجم:381,411
ارزش:46.009 میلیارد
اولین:120,628
کمترین:120,628
بیشترین:120,628
قیمت:120,628
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:120,628
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/10
تعداد:951
حجم:381,411
ارزش:46.009 میلیارد
اولین:120,628
کمترین:120,628
بیشترین:120,628
قیمت:120,628
تغییر:1,517.00
درصد تغییر:1.27
قیمت:120,628
تغییر:3,513.00
درصد تغییر:3.00
تاریخ : 1399/02/09
تعداد:4,448
حجم:2.036 میلیون
ارزش:238.461 میلیارد
اولین:116,000
کمترین:115,200
بیشترین:121,222
قیمت:119,111
تغییر:1,045.00
درصد تغییر:0.89
قیمت:117,115
تغییر:1,286.00
درصد تغییر:1.09
تاریخ : 1399/02/08
تعداد:4,283
حجم:2.126 میلیون
ارزش:251.721 میلیارد
اولین:118,500
کمترین:118,066
بیشترین:122,839
قیمت:118,066
تغییر:2,411.00
درصد تغییر:2.00
قیمت:118,401
تغییر:3,316.00
درصد تغییر:2.72
تاریخ : 1399/02/07
تعداد:3,906
حجم:2.104 میلیون
ارزش:256.041 میلیارد
اولین:127,400
کمترین:120,477
بیشترین:127,400
قیمت:120,477
تغییر:3,523.00
درصد تغییر:2.84
قیمت:121,717
تغییر:2,486.00
درصد تغییر:2.00
تاریخ : 1399/02/06
تعداد:4,014
حجم:1.857 میلیون
ارزش:230.666 میلیارد
اولین:124,830
کمترین:122,506
بیشترین:124,874
قیمت:124,000
تغییر:1,710.00
درصد تغییر:1.40
قیمت:124,203
تغییر:2,966.00
درصد تغییر:2.45
تاریخ : 1399/02/04
تعداد:4,271
حجم:1.798 میلیون
ارزش:217.929 میلیارد
اولین:118,201
کمترین:118,132
بیشترین:124,888
قیمت:122,290
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:121,237
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/03
تعداد:4,271
حجم:1.798 میلیون
ارزش:217.929 میلیارد
اولین:118,201
کمترین:118,132
بیشترین:124,888
قیمت:122,290
تغییر:760.00
درصد تغییر:0.63
قیمت:121,237
تغییر:548.00
درصد تغییر:0.45
تاریخ : 1399/02/02
تعداد:4,375
حجم:2.116 میلیون
ارزش:257.648 میلیارد
اولین:121,531
کمترین:121,530
بیشترین:123,000
قیمت:121,530
تغییر:1,400.00
درصد تغییر:1.14
قیمت:121,785
تغییر:3,503.00
درصد تغییر:2.80
تاریخ : 1399/02/01
تعداد:3,606
حجم:1.586 میلیون
ارزش:198.723 میلیارد
اولین:128,000
کمترین:121,219
بیشترین:128,000
قیمت:122,930
تغییر:1,294.00
درصد تغییر:1.04
قیمت:125,288
تغییر:322.00
درصد تغییر:0.26
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی