شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توکاریل

توریل | سهام - فرابورس
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,053 1.82
قیمت پایانی: 13,356 0.46

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,750 پایانی 13,356 61.00
بیشترین 13,800 کمترین 13,000
حجم 6.186 میلیون دفعات 3,057
حد قیمت 12,631 - 13,959 ارزش 82.617 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,250 تعداد خریدار 1
6.1 میلیون حجم خرید 86,200
802 تعداد فروشنده 1
6.176 میلیون حجم فروش 10,052
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 21,584 13,020 13,053 1,030 2
1 611 13,016 13,090 4,700 1
1 1,530 13,014 13,100 4,000 2
1 8,000 13,301 - - 0
2 9,770 13,300 - - 0

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 2,489
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 817
سود نقدی 200
درصد توزیع 24.48 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 156.35 % رتبه 215
6 ماهه 316.36 % رتبه 139
9 ماهه 512.44 % رتبه 137
1 ساله 674.88 % رتبه 132
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
42.544 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 23.39

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/11/7 13,295 4.69 14.708 میلیون 3,916
1398/11/6 12,700 4.99 781,408 180
1398/11/5 12,096 4.22 4.342 میلیون 657
1398/11/3 11,606 0.00 15.386 میلیون 3,146
1398/11/2 11,606 19.99 15.386 میلیون 3,146
1398/10/25 14,505 0.00 16.964 میلیون 2,663
1398/10/24 14,505 4.16 16.964 میلیون 2,663
1398/10/23 13,926 5.00 301,333 118
1398/10/22 13,263 5.00 1.464 میلیون 120
1398/10/21 12,632 1.99 1.199 میلیون 115
1398/10/18 12,385 1.99 392,116 164
1398/10/17 12,637 0.93 8.154 میلیون 1,361
1398/10/15 12,755 3.36 11.981 میلیون 2,049
1398/10/14 13,198 5.00 2.643 میلیون 305
1398/10/11 13,892 1.47 12.682 میلیون 2,794
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
حتاید 581.00 12,460 21.25 میلیون 24.2 هزار میلیارد 12:29
حپترو 1,029 25,400 1.516 میلیون 5.096 هزار میلیارد 12:29
حتوکا 41.00 16,700 6.543 میلیون 5.55 هزار میلیارد 12:30
حفارس 119.00 3,920 27.812 میلیون 10.083 هزار میلیارد 12:29
حکشتی 493.00 10,361 6.805 میلیون 169.848 هزار میلیارد 10:02
حپارسا 1,045 21,947 2.691 میلیون 5.484 هزار میلیارد 12:28
حسینا 994.00 26,950 2.063 میلیون 13.311 هزار میلیارد 12:29
حریل 10.00 4,320 20.605 میلیون 8.459 هزار میلیارد 12:29
حسیر 174.00 8,170 19.549 میلیون 5.059 هزار میلیارد 12:29
حخزر - 19,196 1.85 میلیون 4.644 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها