شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

اعتلا | سهام - فرابورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,208 2.97
قیمت پایانی: 5,189 2.59

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,058 پایانی 5,189 131.00
بیشترین 5,280 کمترین 5,058
حجم 4.821 میلیون دفعات 1,081
حد قیمت 4,806 - 5,310 ارزش 25.02 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
350 تعداد خریدار 1
4.781 میلیون حجم خرید 40
332 تعداد فروشنده 2
4.761 میلیون حجم فروش 60.2
20.20 تغییر مالکیت 20.20

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 2,593 5,200 5,209 16,700 2
1 2,000 5,199 5,210 31,000 2
2 25,041 5,198 5,215 1,800 2
1 14,564 5,190 5,227 11,120 1
1 3,000 5,180 5,228 2,222 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 4,856
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 548
سود نقدی 500
درصد توزیع 91.24 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 20.77 % رتبه 412
6 ماهه 62.52 % رتبه 291
9 ماهه 224.82 % رتبه 434
1 ساله 281.6 % رتبه 408
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.151 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 23.38

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/28 5,189 2.59 4.821 میلیون 1,081
1398/10/26 5,058 0.00 4.101 میلیون 894
1398/10/25 5,058 2.71 4.101 میلیون 894
1398/10/24 5,199 2.71 3.33 میلیون 669
1398/10/23 5,062 4.87 1.861 میلیون 395
1398/10/22 4,827 4.98 1.415 میلیون 100
1398/10/21 4,598 2.00 418,755 40
1398/10/18 4,508 2.00 317,185 51
1398/10/17 4,600 4.90 4.167 میلیون 467
1398/10/15 4,837 4.88 5.115 میلیون 652
1398/10/14 5,085 4.99 572,068 100
1398/10/11 5,352 0.19 2.956 میلیون 705
1398/10/10 5,362 0.96 3.975 میلیون 960
1398/10/9 5,414 3.20 6.112 میلیون 1,603
1398/10/8 5,246 3.18 6.017 میلیون 1,549
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 49.00 4,406 8.455 میلیون 29.715 هزار میلیارد 12:29
وتوصا 433.00 5,850 313 15.018 هزار میلیارد 1398/10/23
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 1.896 هزار میلیارد 1398/07/1
وخارزم 53.00 2,450 75.947 میلیون 31.188 هزار میلیارد 12:29
وسکاب 125.00 2,930 47.353 میلیون 17.586 هزار میلیارد 12:29
وبیمه 214.00 4,507 5.174 میلیون 9.014 هزار میلیارد 12:29
پردیس 156.00 3,290 10.574 میلیون 4.113 هزار میلیارد 12:29
وتوسم 40.00 4,865 7.897 میلیون 22.275 هزار میلیارد 12:29
وبهمن 319.00 6,704 2.845 میلیون 18.436 هزار میلیارد 12:20
ونیکی 380.00 7,999 1.313 میلیون 55.993 هزار میلیارد 12:27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها