شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تکنوتار

تکنو | سهام - بورس
گروه:

ماشین آلات و تجهیزات

زیر گروه:

تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 20,100 2.95
قیمت پایانی: 20,400 1.50

EPS

سال مالی 1398/12/29

123.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/12/01 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
123.00 (0٪)
245.55 میلیارد
1398/08/09 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
90.00 (0٪)
245.55 میلیارد
1398/08/07 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
56.00 (0٪)
245.55 میلیارد
1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
9.00 (0٪)
245.55 میلیارد

سال مالی 1397/12/29

3.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/23 مجمع
واقعی :
نقدی :
3.00
0.00 (0٪)
245.55 میلیارد
1398/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
2.00 (0٪)
245.55 میلیارد
1397/10/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
93.00 (0٪)
245.55 میلیارد
1397/08/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
80.00 (0٪)
245.55 میلیارد
1397/05/10 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
11.00 (0٪)
245.55 میلیارد

سال مالی 1396/12/29

128.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/19 مجمع
واقعی :
نقدی :
128.00
0.00 (0٪)
245.55 میلیارد
1397/04/13
پیش بینی :
128.00
245.55 میلیارد
1397/04/09 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
128.00 (0٪)
245.55 میلیارد
1397/03/28 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
72.00 (0٪)
245.55 میلیارد
1396/11/23 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
81.00 (0٪)
100.00
245.55 میلیارد
1396/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
7.00
50.00 (-691٪)
245.55 میلیارد
1396/04/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
7.00
2.00 (-27٪)
245.55 میلیارد
1395/12/01
پیش بینی :
7.00
245.55 میلیارد

سال مالی 1384/12/29

44.00

سود واقعی

30.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1385/04/24 مجمع
واقعی :
نقدی :
44.00
30.00 (68٪)
33 میلیارد
1384/12/07 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
115.00
24.00 (21٪)
40.00
33 میلیارد
1384/08/15 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
193.00
22.00 (11٪)
33 میلیارد
1384/06/08 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
193.00
11.00 (6٪)
12.00
33 میلیارد
1383/11/28
پیش بینی :
173.00
33 میلیارد

سال مالی 1383/12/29

132.00

سود واقعی

120.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1384/01/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
132.00
120.00 (91٪)
33 میلیارد
1383/10/19 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
129.00
71.00 (55٪)
33 میلیارد
1383/08/23 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
129.00
38.00 (29٪)
33 میلیارد
1383/06/14 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
129.00
16.00 (12٪)
10.00
33 میلیارد
1383/05/12 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
117.00
16.00 (14٪)
33 میلیارد
1382/12/26
پیش بینی :
117.00
33 میلیارد

سال مالی 1382/12/29

110.00

سود واقعی

64.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1383/03/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
110.00
64.00 (58٪)
33 میلیارد
1383/02/20 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
87.00
87.00 (100٪)
12.00
33 میلیارد
1382/12/26 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
78.00
47.00 (61٪)
33 میلیارد

سال مالی 1398/12/29

123.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/12/01 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
123.00 (0٪)
245.55 میلیارد
1398/08/09 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
90.00 (0٪)
245.55 میلیارد
1398/08/07 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
56.00 (0٪)
245.55 میلیارد
1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
9.00 (0٪)
245.55 میلیارد

سال مالی 1397/12/29

3.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/23 مجمع
واقعی :
نقدی :
3.00
0.00 (0٪)
245.55 میلیارد
1398/02/29 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
2.00 (0٪)
245.55 میلیارد
1397/10/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
143.00 (0٪)
160 میلیارد
1397/08/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
123.00 (0٪)
160 میلیارد
1397/05/10 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
17.00 (0٪)
160 میلیارد

سال مالی 1396/12/29

197.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/19 مجمع
واقعی :
نقدی :
197.00
0.00 (0٪)
160 میلیارد
1397/04/13
پیش بینی :
197.00
160 میلیارد
1397/04/09 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
197.00 (0٪)
160 میلیارد
1397/03/28 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
111.00 (0٪)
160 میلیارد
1396/11/23 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
125.00 (0٪)
100.00
160 میلیارد
1396/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
11.00
76.00 (-691٪)
160 میلیارد
1396/04/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
11.00
3.00 (-27٪)
160 میلیارد
1395/12/01
پیش بینی :
11.00
160 میلیارد

سال مالی 1384/12/29

44.00

سود واقعی

30.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1385/04/24 مجمع
واقعی :
نقدی :
44.00
30.00 (68٪)
33 میلیارد
1384/12/07 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
115.00
24.00 (21٪)
40.00
33 میلیارد
1384/08/15 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
193.00
22.00 (11٪)
33 میلیارد
1384/06/08 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
193.00
11.00 (6٪)
12.00
33 میلیارد
1383/11/28
پیش بینی :
173.00
33 میلیارد

سال مالی 1383/12/29

132.00

سود واقعی

120.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1384/01/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
132.00
120.00 (91٪)
33 میلیارد
1383/10/19 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
129.00
71.00 (55٪)
33 میلیارد
1383/08/23 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
129.00
38.00 (29٪)
33 میلیارد
1383/06/14 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
129.00
16.00 (12٪)
33 میلیارد
1383/05/12 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
348.00
47.00 (14٪)
11.07 میلیارد
1382/12/26
پیش بینی :
348.00
11.07 میلیارد

سال مالی 1382/12/29

327.00

سود واقعی

190.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1383/03/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
327.00
190.00 (58٪)
11.07 میلیارد
1383/02/20 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
260.00
260.00 (100٪)
12.00
11.07 میلیارد
1382/12/26 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
232.00
141.00 (61٪)
11.07 میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی