شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی جم

جم | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,200 0.00
قیمت پایانی: 18,159 0.00

سود و زیان

1398/04/19
سال مالی 1397/12/29
1397/04/21
سال مالی 1396/12/29
1396/04/18
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

89.309 هزار میلیارد 63.419 هزار میلیارد 52.254 هزار میلیارد

جمع درآمدها

89.309 هزار میلیارد 63.419 هزار میلیارد 52.254 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

58.223 هزار میلیارد 37.379 هزار میلیارد 32.045 هزار میلیارد

سود ناویژه

31.086 هزار میلیارد 26.041 هزار میلیارد 20.209 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

5.452 هزار میلیارد 4.223 هزار میلیارد 4.283 هزار میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1.544 هزار میلیارد 220.85 میلیارد 398.88 میلیارد

درآمدها و هزینه های استثنایی

- 4.155 - هزار میلیارد -

سود (زیان) عملیاتی

27.178 هزار میلیارد 17.883 هزار میلیارد 16.325 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

26.626 هزار میلیارد 18.048 هزار میلیارد 16.661 هزار میلیارد

مالیات

- - 140.91 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

26.626 هزار میلیارد 18.048 هزار میلیارد 16.52 هزار میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

20.111 هزار میلیارد 17.134 هزار میلیارد 15.647 هزار میلیارد

تعدیلات سنواتی

3.483 هزار میلیارد - 633.07 - میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

15.36 - هزار میلیارد 15.072 - هزار میلیارد 14.4 - هزار میلیارد

سود قابل تخصیص

34.86 هزار میلیارد 20.111 هزار میلیارد 17.134 هزار میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

23.046 هزار میلیارد 15.36 هزار میلیارد 15.072 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

11.814 هزار میلیارد 4.751 هزار میلیارد 2.062 هزار میلیارد

سرمایه

13.8 هزار میلیارد 9.6 هزار میلیارد 9.6 هزار میلیارد

EPS خالص

1,929.4 1,880.04 1,720.85
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/9
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/26
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

درآمد حاصل از خدمات و فروش

32.701 هزار میلیارد 89.309 هزار میلیارد 89.278 هزار میلیارد

جمع درآمدها

32.701 هزار میلیارد 89.309 هزار میلیارد 89.278 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

22.865 هزار میلیارد 58.223 هزار میلیارد 59.322 هزار میلیارد

سود ناویژه

9.836 هزار میلیارد 31.086 هزار میلیارد 29.955 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1.551 هزار میلیارد 5.452 هزار میلیارد 4.672 هزار میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1.612 - هزار میلیارد 1.544 هزار میلیارد 1.67 هزار میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

6.672 هزار میلیارد 27.178 هزار میلیارد 26.953 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

8.679 هزار میلیارد 26.626 هزار میلیارد 26.273 هزار میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

8.679 هزار میلیارد 26.626 هزار میلیارد 26.273 هزار میلیارد

سرمایه

13.8 هزار میلیارد 9.6 هزار میلیارد 9.6 هزار میلیارد

EPS خالص

628.88 2,773.51 2,736.75

درآمدها و هزینه های استثنایی

1.555 - هزار میلیارد - -

سود قابل تخصیص

17.261 هزار میلیارد - -
1396/09/1
سال مالی 1396/12/29
1395/12/23
سال مالی 1396/12/29
1395/12/2
سال مالی 1396/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

56.392 هزار میلیارد 52.675 هزار میلیارد 52.02 هزار میلیارد

سود حاصل از سرمایه گذاریها - عملیاتی

- 1.935 هزار میلیارد -

جمع درآمدها

56.392 هزار میلیارد 52.675 هزار میلیارد 52.02 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

36.791 هزار میلیارد 33.895 هزار میلیارد 33.222 هزار میلیارد

سود ناویژه

19.601 هزار میلیارد 18.781 هزار میلیارد 18.798 هزار میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

4.633 هزار میلیارد 5.298 هزار میلیارد 5.298 هزار میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

162.97 - میلیارد - 1.935 هزار میلیارد

درآمدها و هزینه های استثنایی

- - 144.33 میلیارد

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

162.97 میلیارد - 144.33 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

14.806 هزار میلیارد 15.418 هزار میلیارد 15.579 هزار میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

17.153 هزار میلیارد 15.076 هزار میلیارد 15.084 هزار میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

17.153 هزار میلیارد 15.076 هزار میلیارد 15.084 هزار میلیارد

سرمایه

9.6 هزار میلیارد 9.6 هزار میلیارد 9.6 هزار میلیارد

EPS خالص

1,786.78 1,570.46 1,571.2
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی