شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی جم

جم | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,200 0.00
قیمت پایانی: 18,159 0.00
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 12:29

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,424 پایانی 18,159 0.00
بیشترین 18,424 کمترین 17,511
حجم 6.326 میلیون دفعات 1,544
حد قیمت 17,266 - 19,082 ارزش 114.87 میلیارد
حجم مبنا 5.52 میلیون حد حجم 1 - 100,000

عرضه و تقاضا 12:29

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 166 17,900 17,977 48,637 1
2 4,427 17,850 17,978 24,886 2
1 28 17,843 17,979 300 1
1 7,750 18,159 18,300 31,500 4
2 30,100 18,150 18,329 5,000 1

معاملات حقیقی و حقوقی 12:29

حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1397/09/23

44%

افزایش

سرمایه قبلی : 9.6 هزار میلیارد آورده : 4.2 هزار میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1397/12/7
سرمایه جدید : 13.8 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1398/04/1
تغییر سرمایه : 4.2 هزار میلیارد صرف سهام : -

1393/04/30

100%

افزایش

سرمایه قبلی : 4.8 هزار میلیارد آورده : 4.8 هزار میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1393/08/8
سرمایه جدید : 9.6 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1394/03/24
تغییر سرمایه : 4.8 هزار میلیارد صرف سهام : -
1398/04/19
سال مالی 1397/12/29
1397/04/21
سال مالی 1396/12/29
1396/04/18
سال مالی 1395/12/29
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 4.194 هزار میلیارد 2.282 هزار میلیارد 1.146 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 31.184 هزار میلیارد 18.75 هزار میلیارد 18.642 هزار میلیارد
پیش پرداخت ها 3.917 هزار میلیارد 1.67 هزار میلیارد 1.455 هزار میلیارد
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش 245 میلیارد 244.67 میلیارد -
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 65.91 میلیارد 16.07 میلیارد 16.42 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده 2.412 هزار میلیارد 787.63 میلیارد 848.1 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی 4.531 هزار میلیارد 3.994 هزار میلیارد 2.422 هزار میلیارد
موجودی مواد و کالا 7.009 هزار میلیارد 4.798 هزار میلیارد 3.287 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 46.549 هزار میلیارد 27.744 هزار میلیارد 24.529 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 12.987 هزار میلیارد 12.415 هزار میلیارد 3.686 هزار میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 5.996 هزار میلیارد 427.15 میلیارد 5.913 هزار میلیارد
دارایی های نامشهود 22.79 میلیارد 23.97 میلیارد 24.09 میلیارد
سایر دارایی ها 1.377 هزار میلیارد - 112.84 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 11.1 هزار میلیارد 11.319 هزار میلیارد 13.483 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت 11.1 هزار میلیارد 11.319 هزار میلیارد 13.483 هزار میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 78.032 هزار میلیارد 51.929 هزار میلیارد 47.748 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 19.232 هزار میلیارد 14.257 هزار میلیارد 16.006 هزار میلیارد
پیش دریافت ها 3.406 هزار میلیارد 2.247 هزار میلیارد 1.097 هزار میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 2.432 هزار میلیارد 84.17 میلیارد 441.48 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 2.607 هزار میلیارد 4.038 هزار میلیارد 1.959 هزار میلیارد
جمع بدهی های جاری 27.676 هزار میلیارد 20.626 هزار میلیارد 19.503 هزار میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 63.75 میلیارد 47.23 میلیارد 102.68 میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 671.95 میلیارد 585.14 میلیارد 448.2 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 28.412 هزار میلیارد 21.259 هزار میلیارد 20.054 هزار میلیارد
سرمایه 9.6 هزار میلیارد 9.6 هزار میلیارد 9.6 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 34.86 هزار میلیارد 20.111 هزار میلیارد 17.134 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 960 میلیارد 960 میلیارد 960 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان 4.2 هزار میلیارد - -
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 49.62 هزار میلیارد 30.671 هزار میلیارد 27.694 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 78.032 هزار میلیارد 51.929 هزار میلیارد 47.748 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 9.6 هزار میلیارد 9.6 هزار میلیارد 9.6 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 11.814 هزار میلیارد 4.751 هزار میلیارد 2.062 هزار میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 960 میلیارد 960 میلیارد 960 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان مصوب 4.2 هزار میلیارد - -
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 26.574 هزار میلیارد 15.311 هزار میلیارد 12.622 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 4.194 هزار میلیارد 2.282 هزار میلیارد 1.146 هزار میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 31.184 هزار میلیارد 18.75 هزار میلیارد 18.642 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 5.996 هزار میلیارد 427.15 میلیارد 5.913 هزار میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 19.232 هزار میلیارد 14.257 هزار میلیارد 16.006 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 49.62 هزار میلیارد 30.671 هزار میلیارد 27.694 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 26.574 هزار میلیارد 15.311 هزار میلیارد 12.622 هزار میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/9
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/26
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 8.724 هزار میلیارد 4.194 هزار میلیارد 5.545 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 31.576 هزار میلیارد 31.184 هزار میلیارد 31.048 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 6.895 هزار میلیارد - -
پیش پرداخت ها - 3.917 هزار میلیارد 3.914 هزار میلیارد
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش 245 میلیارد 245 میلیارد 245 میلیارد
سفارشات و پیش پرداختها 4.126 هزار میلیارد - -
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 8.381 هزار میلیارد 65.91 میلیارد 65.91 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده - 2.412 هزار میلیارد 2.412 هزار میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی - 4.531 هزار میلیارد 4.531 هزار میلیارد
موجودی مواد و کالا 8.381 هزار میلیارد 7.009 هزار میلیارد 7.009 هزار میلیارد
جمع دارایی های جاری 59.948 هزار میلیارد 46.549 هزار میلیارد 47.761 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 12.889 هزار میلیارد 12.987 هزار میلیارد 12.984 هزار میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 6.17 هزار میلیارد 5.996 هزار میلیارد 5.996 هزار میلیارد
دارایی های نامشهود 22.5 میلیارد 22.79 میلیارد 22.79 میلیارد
سایر دارایی ها 1.477 هزار میلیارد 1.377 هزار میلیارد 126 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 10.856 هزار میلیارد 11.1 هزار میلیارد 11.1 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت 10.856 هزار میلیارد 11.1 هزار میلیارد 11.1 هزار میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 91.362 هزار میلیارد 78.032 هزار میلیارد 77.989 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 23.896 هزار میلیارد 19.232 هزار میلیارد 19.25 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 2.98 هزار میلیارد - -
پیش دریافت ها 3.659 هزار میلیارد 3.406 هزار میلیارد 3.392 هزار میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 1.683 هزار میلیارد 2.432 هزار میلیارد 2.532 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 62.49 میلیارد 2.607 هزار میلیارد 2.517 هزار میلیارد
جمع بدهی های جاری 32.281 هزار میلیارد 27.676 هزار میلیارد 27.692 هزار میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 76.75 میلیارد 63.75 میلیارد 63.75 میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 706.74 میلیارد 671.95 میلیارد 671.95 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 33.064 هزار میلیارد 28.412 هزار میلیارد 28.427 هزار میلیارد
سرمایه 9.6 هزار میلیارد 9.6 هزار میلیارد 9.6 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 43.538 هزار میلیارد 34.86 هزار میلیارد 34.802 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 960 میلیارد 960 میلیارد 960 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان 4.2 هزار میلیارد 4.2 هزار میلیارد 4.2 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 58.298 هزار میلیارد 49.62 هزار میلیارد 49.562 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 91.362 هزار میلیارد 78.032 هزار میلیارد 77.989 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 8.724 هزار میلیارد 4.194 هزار میلیارد 5.545 هزار میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 31.576 هزار میلیارد 31.184 هزار میلیارد 31.048 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری 6.895 هزار میلیارد - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 4.126 هزار میلیارد - -
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 6.17 هزار میلیارد 5.996 هزار میلیارد 5.996 هزار میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 23.896 هزار میلیارد 19.232 هزار میلیارد 19.25 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 58.298 هزار میلیارد 49.62 هزار میلیارد 49.562 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 365.8 میلیارد - -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 37.36 % رتبه 59
۶ ماهه 30.71 % رتبه 64
۹ ماهه 44.86 % رتبه 65
۱ ساله 51.19 % رتبه 61
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
249.049 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

13.06 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
شاراک 535.00 14,800 23.555 میلیون 338.603 میلیارد 115.92 هزار میلیارد 12:29
شپاکسا 1,477 35,467 10.452 میلیون 378.245 میلیارد 39.084 هزار میلیارد 12:30
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون 44.414 میلیارد - 1398/11/7
شاملا 1,728 73,000 397,170 29.147 میلیارد 30.409 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
0.00
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 166 17,900 17,977 48,637 1
2 4,427 17,850 17,978 24,886 2
1 28 17,843 17,979 300 1

داده ها

آخرین معامله 18,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,159 0.00 0.00
اولین قیمت 18,424
قیمت دیروز -
بازه روز 18,424 17,511
قیمت مجاز 19,082 17,266
بازه هفته 18,940 17,390
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 9.6 میلیارد
سهام شناور 13.06 %
حجم مبنا 5.52 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,544
حجم معاملات 6.326 میلیون
ارزش معاملات 114.87 میلیارد
ارزش بازار 249.049 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی - -
حقوقی - -
تعداد خرید فروش
مجموع - -
حقیقی - -
حقوقی - -
تغییر حقوقی به حقیقی -

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 166 17,900 17,977 48,637 1
2 4,427 17,850 17,978 24,886 2
1 28 17,843 17,979 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/01/19)