شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی جم

جم | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,770 0.00
قیمت پایانی: 18,025 0.00

اطلاعیه ها

از تاریخ:
تا تاریخ:

پیام های ناظر

تامین مالی جمعی در نماد معاملاتی (کرونا11) – اهدای اصل و منافع

10 فروردین 1399 - 09:25
به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 1808/و/98 مورخ 1398/12/26 این شرکت، فرابورس ایران در نظر دارد از روز سه شنبه مورخ 1398/12/27 لغایت یکشنبه مورخ 1399/01/31 منابع مورد نیاز جهت پیشگیری، درمان و تحقیق در زمینه بیماری کرونا را جمع آوری نماید. اصل و منافع حاصل از مبالغ تامین شده در نماد معاملاتی (کرونا11) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اهدا خواهد شد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: 1) تامین مالی مذکور در نماد معاملاتی (کرونا11) و نمونیک R31Q1 انجام می شود. 2) تامین مالی به قیمت ثابت 10,000 ریال صورت می گیرد. 3) حداکثر حمایت تامین کنندگان حقیقی و حقوقی در نماد مذکور نامحدود می باشد. 4) با توجه به اهدا اصل و منافع حاصل از مبالغ تامین شده در نماد معاملاتی (کرونا11) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گواهی نیکوکاری مزبور غیر قابل فروش است. 5) تسویه و پایاپای این اوراق به صورت T+1 می باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر دراره این اوراق می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه

تامین مالی جمعی در نماد معاملاتی (کرونا21) – اهدای صرفا منافع

9 فروردین 1399 - 11:50
به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 1808/و/98 مورخ 1398/12/26 این شرکت، فرابورس ایران در نظر دارد از روز سه شنبه مورخ 1398/12/27 لغایت یکشنبه مورخ 1399/01/31 منابع مورد نیاز جهت پیشگیری، درمان و تحقیق در زمینه بیماری کرونا را جمع آوری نماید. مبالغ تامین شده در نماد معاملاتی (کرونا21) توسط امین طرح، سرمایه گذاری شده و منافع حاصل از آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اهدا خواهد شد. بدیهی است اصل مبالغ جمع آوری شده در نماد معاملاتی (کرونا21) قابل بازگشت به تامین کنندگان می باشد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: 1) تامین مالی مذکور در نماد معاملاتی (کرونا21) و نمونیک R32Q1 انجام می شود. 2) تامین مالی به قیمت ثابت 10,000 ریال صورت می گیرد. 3) حداکثر حمایت تامین کنندگان حقیقی و حقوقی در نماد مذکور نامحدود می باشد. 4) با توجه به اهدا صرفا منافع حاصل از مبالغ تامین شده در نماد معاملاتی (کرونا21) به وزارت بهداشت، درمان و آموش پزشکی، تامین کنندگان می توانند با فروش گواهی نیکوکاری مزبور پس از اتمام دوره جمع آوری فروش، نسبت به دریافت اصل مبلغ اهدا شده براساس قیمت اسمی اقدام نمایند. علاوه بر این امکان معاملات ثانویه به قیمت اسمی نیز در نماد معاملاتی (کرونا21) وجود خواهد داشت. بدیهی است گواهی نیکوکاری خریداری شده در نماد معاملاتی (کرونا21) در دوره جمع آوری وجوه از روز سه شنبه مورخ 1398/12/27 لغایت یکشنبه مورخ 1399/01/31 غیرقابل فروش می باشد. 5) تسویه و پایاپای این اوراق به صورت T+1 می باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره این اوراق می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه

تامین مالی جمعی در نماد معاملاتی (کرونا21) – اهدای صرفا منافع

6 فروردین 1399 - 08:10
به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 1808/و/98 مورخ 1398/12/26 این شرکت، فرابورس ایران در نظر دارد از روز سه شنبه مورخ 1398/12/27 لغایت یکشنبه مورخ 1399/01/31 منابع مورد نیاز جهت پیشگیری، درمان و تحقیق در زمینه بیماری کرونا را جمع آوری نماید. مبالغ تامین شده در نماد معاملاتی (کرونا21) توسط امین طرح، سرمایه گذاری شده و منافع حاصل از آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اهدا خواهد شد. بدیهی است اصل مبالغ جمع آوری شده در نماد معاملاتی (کرونا21) قابل بازگشت به تامین کنندگان می باشد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: 1) تامین مالی مذکور در نماد معاملاتی (کرونا21) و نمونیک R32Q1 انجام می شود. 2) تامین مالی به قیمت ثابت 10,000 ریال صورت می گیرد. 3) حداکثر حمایت تامین کنندگان حقیقی و حقوقی در نماد مذکور نامحدود می باشد. 4) با توجه به اهدا صرفا منافع حاصل از مبالغ تامین شده در نماد معاملاتی (کرونا21) به وزارت بهداشت، درمان و آموش پزشکی، تامین کنندگان می توانند با فروش گواهی نیکوکاری مزبور پس از اتمام دوره جمع آوری فروش، نسبت به دریافت اصل مبلغ اهدا شده براساس قیمت اسمی اقدام نمایند. علاوه بر این امکان معاملات ثانویه به قیمت اسمی نیز در نماد معاملاتی (کرونا21) وجود خواهد داشت. بدیهی است گواهی نیکوکاری خریداری شده در نماد معاملاتی (کرونا21) در دوره جمع آوری وجوه از روز سه شنبه مورخ 1398/12/27 لغایت یکشنبه مورخ 1399/01/31 غیرقابل فروش می باشد. 5) تسویه و پایاپای این اوراق به صورت T+1 می باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره این اوراق می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایرانش پزشکی، تامین کنندگان می توانند با فروش گواهی نیکوکاری مزبور پس از اتمام دوره جمع آوری فروش، نسبت به دریافت اصل مبلغ اهدا شده براساس قیمت اسمی اقدام نمایند. علاوه بر این امکان معاملات ثانویه به قیمت اسمی نیز در نماد معاملاتی (کرونا21) وجود خواهد داشت. بدیهی است گواهی نیکوکاری خریداری شده در نماد معاملاتی (کرونا21) در دوره جمع آوری وجوه از روز سه شنبه مورخ 1398/12/27 لغایت یکشنبه مورخ 1399/01/31 غیرقابل فروش می باشد. 5) تسویه و پایاپای این اوراق به صورت T+1 می باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره این اوراق می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه

تامین مالی جمعی در نماد معاملاتی (کرونا11) – اهدای اصل و منافع

6 فروردین 1399 - 08:10
به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 1808/و/98 مورخ 1398/12/26 این شرکت، فرابورس ایران در نظر دارد از روز سه شنبه مورخ 1398/12/27 لغایت یکشنبه مورخ 1399/01/31 منابع مورد نیاز جهت پیشگیری، درمان و تحقیق در زمینه بیماری کرونا را جمع آوری نماید. اصل و منافع حاصل از مبالغ تامین شده در نماد معاملاتی (کرونا11) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اهدا خواهد شد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: 1) تامین مالی مذکور در نماد معاملاتی (کرونا11) و نمونیک R31Q1 انجام می شود. 2) تامین مالی به قیمت ثابت 10,000 ریال صورت می گیرد. 3) حداکثر حمایت تامین کنندگان حقیقی و حقوقی در نماد مذکور نامحدود می باشد. 4) با توجه به اهدا اصل و منافع حاصل از مبالغ تامین شده در نماد معاملاتی (کرونا11) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گواهی نیکوکاری مزبور غیر قابل فروش است. 5) تسویه و پایاپای این اوراق به صورت T+1 می باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر دراره این اوراق می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایرانبه اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 1808/و/98 مورخ 1398/12/26 این شرکت، فرابورس ایران در نظر دارد از روز سه شنبه مورخ 1398/12/27 لغایت یکشنبه مورخ 1399/01/31 منابع مورد نیاز جهت پیشگیری، درمان و تحقیق در زمینه بیماری کرونا را جمع آوری نماید. اصل و منافع حاصل از مبالغ تامین شده در نماد معاملاتی (کرونا11) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اهدا خواهد شد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: 1) تامین مالی مذکور در نماد معاملاتی (کرونا11) و نمونیک R31Q1 انجام می شود. 2) تامین مالی به قیمت ثابت 10,000 ریال صورت می گیرد. 3) حداکثر حمایت تامین کنندگان حقیقی و حقوقی در نماد مذکور نامحدود می باشد. 4) با توجه به اهدا اصل و منافع حاصل از مبالغ تامین شده در نماد معاملاتی (کرونا11) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گواهی نیکوکاری مزبور غیر قابل فروش است. 5) تسویه و پایاپای این اوراق به صورت T+1 می باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر دربه اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 1808/و/98 مورخ 1398/12/26 این شرکت، فرابورس ایران در نظر دارد از روز سه شنبه مورخ 1398/12/27 لغایت یکشنبه مورخ 1399/01/31 منابع مورد نیاز جهت پیشگیری، درمان و تحقیق در زمینه بیماری کرونا را جمع آوری نماید. اصل و منافع حاصل از مبالغ تامین شده در نماد معاملاتی (کرونا11) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اهدا خواهد شد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: 1) تامین مالی مذکور در نماد معاملاتی (کرونا11) و نمونیک R31Q1 انجام می شود. 2) تامین مالی به قیمت ثابت 10,000 ریال صورت می گیرد. 3) حداکثر حمایت تامین کنندگان حقیقی و حقوقی در نماد مذکور نامحدود می باشد. 4) با توجه به اهدا اصل و منافع حاصل از مبالغ تامین شده در نماد معاملاتی (کرونا11) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گواهی نیکوکاری مزبور غیر قابل فروش است. 5) تسویه و پایاپای این اوراق به صورت T+1 می باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر دراره این اوراق می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه

تامین مالی جمعی در نماد معاملاتی (کرونا11) – اهدای اصل و منافع

5 فروردین 1399 - 08:10
به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 1808/و/98 مورخ 1398/12/26 این شرکت، فرابورس ایران در نظر دارد از روز سه شنبه مورخ 1398/12/27 لغایت یکشنبه مورخ 1399/01/31 منابع مورد نیاز جهت پیشگیری، درمان و تحقیق در زمینه بیماری کرونا را جمع آوری نماید. اصل و منافع حاصل از مبالغ تامین شده در نماد معاملاتی (کرونا11) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اهدا خواهد شد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: 1) تامین مالی مذکور در نماد معاملاتی (کرونا11) و نمونیک R31Q1 انجام می شود. 2) تامین مالی به قیمت ثابت 10,000 ریال صورت می گیرد. 3) حداکثر حمایت تامین کنندگان حقیقی و حقوقی در نماد مذکور نامحدود می باشد. 4) با توجه به اهدا اصل و منافع حاصل از مبالغ تامین شده در نماد معاملاتی (کرونا11) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گواهی نیکوکاری مزبور غیر قابل فروش است. 5) تسویه و پایاپای این اوراق به صورت T+1 می باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر دراره این اوراق می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه

تامین مالی جمعی در نماد معاملاتی (کرونا21) – اهدای صرفا منافع

28 اسفند 1398 - 08:20
به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 1808/و/98 مورخ 1398/12/26 این شرکت، فرابورس ایران در نظر دارد از روز سه شنبه مورخ 1398/12/27 لغایت یکشنبه مورخ 1399/01/31 منابع مورد نیاز جهت پیشگیری، درمان و تحقیق در زمینه بیماری کرونا را جمع آوری نماید. مبالغ تامین شده در نماد معاملاتی (کرونا21) توسط امین طرح، سرمایه گذاری شده و منافع حاصل از آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اهدا خواهد شد. بدیهی است اصل مبالغ جمع آوری شده در نماد معاملاتی (کرونا21) قابل بازگشت به تامین کنندگان می باشد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: 1) تامین مالی مذکور در نماد معاملاتی (کرونا21) و نمونیک R32Q1 انجام می شود. 2) تامین مالی به قیمت ثابت 10,000 ریال صورت می گیرد. 3) حداکثر حمایت تامین کنندگان حقیقی و حقوقی در نماد مذکور نامحدود می باشد. 4) با توجه به اهدا صرفا منافع حاصل از مبالغ تامین شده در نماد معاملاتی (کرونا21) به وزارت بهداشت، درمان و آموش پزشکی، تامین کنندگان می توانند با فروش گواهی نیکوکاری مزبور پس از اتمام دوره جمع آوری فروش، نسبت به دریافت اصل مبلغ اهدا شده براساس قیمت اسمی اقدام نمایند. علاوه بر این امکان معاملات ثانویه به قیمت اسمی نیز در نماد معاملاتی (کرونا21) وجود خواهد داشت. بدیهی است گواهی نیکوکاری خریداری شده در نماد معاملاتی (کرونا21) در دوره جمع آوری وجوه از روز سه شنبه مورخ 1398/12/27 لغایت یکشنبه مورخ 1399/01/31 غیرقابل فروش می باشد. 5) تسویه و پایاپای این اوراق به صورت T+1 می باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره این اوراق می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی