شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی جم

جم | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,770 0.00
قیمت پایانی: 18,025 0.00

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/01/11
تعداد:1,751
حجم:5.318 میلیون
ارزش:95.91 میلیارد
اولین:17,998
کمترین:17,390
بیشترین:18,205
قیمت:17,770
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.11
قیمت:18,025
تغییر:267.00
درصد تغییر:1.50
1399/01/10
تعداد:2,089
حجم:5.466 میلیون
ارزش:97.1 میلیارد
اولین:18,580
کمترین:17,301
بیشترین:18,580
قیمت:17,750
تغییر:170.00
درصد تغییر:0.95
قیمت:17,758
تغییر:1,285.00
درصد تغییر:7.80
1399/01/9
تعداد:1,465
حجم:6.691 میلیون
ارزش:110.23 میلیارد
اولین:17,491
کمترین:17,320
بیشترین:17,922
قیمت:17,920
تغییر:624.00
درصد تغییر:3.61
قیمت:16,473
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/01/6
تعداد:1,465
حجم:6.691 میلیون
ارزش:110.23 میلیارد
اولین:16,221
کمترین:15,751
بیشترین:17,296
قیمت:17,296
تغییر:998.00
درصد تغییر:6.12
قیمت:16,473
تغییر:490.00
درصد تغییر:2.89
1399/01/5
تعداد:1,460
حجم:6.035 میلیون
ارزش:103.68 میلیارد
اولین:16,388
کمترین:16,249
بیشترین:17,430
قیمت:16,298
تغییر:880.00
درصد تغییر:5.12
قیمت:16,963
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/29
تعداد:1,460
حجم:6.035 میلیون
ارزش:103.68 میلیارد
اولین:16,539
کمترین:16,209
بیشترین:17,178
قیمت:17,178
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:16,963
تغییر:603.00
درصد تغییر:3.69
1398/12/28
تعداد:1,309
حجم:2.986 میلیون
ارزش:48.77 میلیارد
اولین:16,539
کمترین:16,209
بیشترین:17,178
قیمت:17,178
تغییر:977.00
درصد تغییر:6.03
قیمت:16,360
تغییر:29.00
درصد تغییر:0.18
1398/12/27
تعداد:2,132
حجم:6.96 میلیون
ارزش:114.06 میلیارد
اولین:16,270
کمترین:16,005
بیشترین:17,090
قیمت:16,201
تغییر:498.00
درصد تغییر:2.98
قیمت:16,389
تغییر:172.00
درصد تغییر:1.06
1398/12/26
تعداد:1,060
حجم:12.81 میلیون
ارزش:207.74 میلیارد
اولین:16,051
کمترین:15,998
بیشترین:16,808
قیمت:16,699
تغییر:682.00
درصد تغییر:4.26
قیمت:16,217
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/25
تعداد:1,060
حجم:12.81 میلیون
ارزش:207.74 میلیارد
اولین:15,901
کمترین:15,407
بیشترین:16,150
قیمت:16,017
تغییر:195.00
درصد تغییر:1.20
قیمت:16,217
تغییر:848.00
درصد تغییر:4.97
1398/12/24
تعداد:1,754
حجم:8.846 میلیون
ارزش:150.95 میلیارد
اولین:16,450
کمترین:16,212
بیشترین:16,500
قیمت:16,212
تغییر:788.00
درصد تغییر:4.64
قیمت:17,065
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/22
تعداد:1,754
حجم:8.846 میلیون
ارزش:150.95 میلیارد
اولین:17,202
کمترین:16,652
بیشترین:17,978
قیمت:17,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:17,065
تغییر:225.00
درصد تغییر:1.30
1398/12/21
تعداد:1,237
حجم:14.787 میلیون
ارزش:255.67 میلیارد
اولین:17,202
کمترین:16,652
بیشترین:17,978
قیمت:17,000
تغییر:290.00
درصد تغییر:1.68
قیمت:17,290
تغییر:909.00
درصد تغییر:5.00
1398/12/20
تعداد:375
حجم:1.575 میلیون
ارزش:27.62 میلیارد
اولین:17,290
کمترین:17,290
بیشترین:17,301
قیمت:17,290
تغییر:249.00
درصد تغییر:1.42
قیمت:18,199
تغییر:263.00
درصد تغییر:1.43
1398/12/19
تعداد:1,884
حجم:8.095 میلیون
ارزش:149.44 میلیارد
اولین:17,539
کمترین:17,539
بیشترین:17,539
قیمت:17,539
تغییر:909.00
درصد تغییر:4.93
قیمت:18,462
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/18
تعداد:1,884
حجم:8.095 میلیون
ارزش:149.44 میلیارد
اولین:18,400
کمترین:17,502
بیشترین:19,000
قیمت:18,448
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:18,462
تغییر:34.00
درصد تغییر:0.19
1398/12/17
تعداد:2,204
حجم:14.632 میلیون
ارزش:269.65 میلیارد
اولین:18,400
کمترین:17,502
بیشترین:19,000
قیمت:18,448
تغییر:19.00
درصد تغییر:0.10
قیمت:18,428
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/14
تعداد:-
حجم:-
ارزش:-
اولین:18,700
کمترین:-
بیشترین:-
قیمت:18,429
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:18,428
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/13
تعداد:2,204
حجم:14.632 میلیون
ارزش:269.651 میلیارد
اولین:18,400
کمترین:18,400
بیشترین:18,429
قیمت:18,429
تغییر:795.00
درصد تغییر:4.51
قیمت:18,428
تغییر:876.00
درصد تغییر:4.99
1398/12/12
تعداد:1,724
حجم:13.065 میلیون
ارزش:229.318 میلیارد
اولین:17,250
کمترین:17,020
بیشترین:17,634
قیمت:17,634
تغییر:711.00
درصد تغییر:4.20
قیمت:17,552
تغییر:757.00
درصد تغییر:4.51
1398/12/11
تعداد:2,626
حجم:16.869 میلیون
ارزش:283.306 میلیارد
اولین:16,300
کمترین:16,190
بیشترین:16,923
قیمت:16,923
تغییر:722.00
درصد تغییر:4.46
قیمت:16,795
تغییر:677.00
درصد تغییر:4.20
1398/12/10
تعداد:2,492
حجم:13.417 میلیون
ارزش:216.261 میلیارد
اولین:15,912
کمترین:15,829
بیشترین:16,500
قیمت:16,201
تغییر:399.00
درصد تغییر:2.40
قیمت:16,118
تغییر:544.00
درصد تغییر:3.27
1398/12/7
تعداد:2,758
حجم:16.656 میلیون
ارزش:277.535 میلیارد
اولین:17,001
کمترین:16,571
بیشترین:17,099
قیمت:16,600
تغییر:152.00
درصد تغییر:0.91
قیمت:16,662
تغییر:160.00
درصد تغییر:0.95
1398/12/6
تعداد:3,371
حجم:13.699 میلیون
ارزش:230.453 میلیارد
اولین:17,000
کمترین:16,430
بیشترین:17,126
قیمت:16,752
تغییر:30.00
درصد تغییر:0.18
قیمت:16,822
تغییر:134.00
درصد تغییر:0.79
1398/12/5
تعداد:2,739
حجم:10.04 میلیون
ارزش:170.234 میلیارد
اولین:17,777
کمترین:16,730
بیشترین:17,780
قیمت:16,782
تغییر:528.00
درصد تغییر:3.05
قیمت:16,956
تغییر:275.00
درصد تغییر:1.60
1398/12/4
تعداد:2,877
حجم:14.487 میلیون
ارزش:249.637 میلیارد
اولین:16,898
کمترین:16,673
بیشترین:17,334
قیمت:17,310
تغییر:1,000.00
درصد تغییر:6.13
قیمت:17,231
تغییر:722.00
درصد تغییر:4.37
1398/12/3
تعداد:2,470
حجم:11.724 میلیون
ارزش:193.544 میلیارد
اولین:15,856
کمترین:15,856
بیشترین:16,990
قیمت:16,310
تغییر:589.00
درصد تغییر:3.49
قیمت:16,509
تغییر:181.00
درصد تغییر:1.08
1398/11/30
تعداد:2,472
حجم:14.165 میلیون
ارزش:236.404 میلیارد
اولین:16,116
کمترین:16,116
بیشترین:16,976
قیمت:16,899
تغییر:569.00
درصد تغییر:3.48
قیمت:16,690
تغییر:522.00
درصد تغییر:3.23
1398/11/29
تعداد:2,201
حجم:8.205 میلیون
ارزش:132.655 میلیارد
اولین:16,500
کمترین:15,850
بیشترین:16,550
قیمت:16,330
تغییر:70.00
درصد تغییر:0.43
قیمت:16,168
تغییر:433.00
درصد تغییر:2.61
1398/11/28
تعداد:4,395
حجم:20.845 میلیون
ارزش:346.047 میلیارد
اولین:16,500
کمترین:16,200
بیشترین:16,770
قیمت:16,400
تغییر:337.00
درصد تغییر:2.10
قیمت:16,601
تغییر:629.00
درصد تغییر:3.94
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی