شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی جم

جم | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,200 0.00
قیمت پایانی: 18,159 0.00

EPS

سال مالی 1398/12/29

1,538

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,538.00 (0٪)
13.8 هزار میلیارد
1398/09/13 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,290.00 (0٪)
13.8 هزار میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,251.00 (0٪)
13.8 هزار میلیارد
1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
629.00 (0٪)
13.8 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

1,929

سود واقعی

1,670

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/19 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,929.00
1,670.00 (87٪)
13.8 هزار میلیارد
1398/04/9 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,929.00 (0٪)
13.8 هزار میلیارد
1398/03/26 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,904.00 (0٪)
13.8 هزار میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,389.00 (0٪)
13.8 هزار میلیارد
1397/09/14 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
961.00 (0٪)
13.8 هزار میلیارد
1397/08/1 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
889.00 (0٪)
13.8 هزار میلیارد
1397/04/27 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
337.00 (0٪)
13.8 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

1,308

سود واقعی

1,113

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/21 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,308.00
1,113.00 (85٪)
13.8 هزار میلیارد
1397/04/9 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,308.00 (0٪)
13.8 هزار میلیارد
1397/03/28 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,281.00 (0٪)
13.8 هزار میلیارد
1396/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
911.00 (0٪)
100.00
13.8 هزار میلیارد
1396/09/1 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
1,243.00
532.00 (43٪)
14.00
13.8 هزار میلیارد
1396/08/8 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
1,092.00
532.00 (49٪)
13.8 هزار میلیارد
1396/04/29 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
1,092.00
246.00 (22٪)
13.8 هزار میلیارد
1395/12/23
پیش بینی :
تعدیل :
1,092.00
0.00
13.8 هزار میلیارد
1395/12/2
پیش بینی :
1,093.00
13.8 هزار میلیارد

سال مالی 1392/12/29

3,110

سود واقعی

3,100

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1393/04/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
3,110.00
3,100.00 (100٪)
4.8 هزار میلیارد
1392/06/5 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
3,347.00
657.00 (20٪)
4.8 هزار میلیارد
1392/06/4
پیش بینی :
3,347.00
4.8 هزار میلیارد

سال مالی 1391/12/29

2,197

سود واقعی

2,000

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1392/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,197.00
2,000.00 (91٪)
4.8 هزار میلیارد

سال مالی 1390/12/29

747.00

سود واقعی

670.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1391/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
747.00
670.00 (90٪)
4.8 هزار میلیارد

سال مالی 1398/12/29

1,538

محقق

تاریخ سود سرمایه
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,538.00 (0٪)
13.8 هزار میلیارد
1398/09/13 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,290.00 (0٪)
13.8 هزار میلیارد
1398/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,251.00 (0٪)
13.8 هزار میلیارد
1398/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
629.00 (0٪)
13.8 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

1,929

سود واقعی

1,670

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/04/19 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,929.00
1,670.00 (87٪)
13.8 هزار میلیارد
1398/04/9 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,929.00 (0٪)
13.8 هزار میلیارد
1398/03/26 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,904.00 (0٪)
13.8 هزار میلیارد
1397/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,389.00 (0٪)
13.8 هزار میلیارد
1397/09/14 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,381.00 (0٪)
9.6 هزار میلیارد
1397/08/1 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,278.00 (0٪)
9.6 هزار میلیارد
1397/04/27 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
484.00 (0٪)
9.6 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

1,880

سود واقعی

1,600

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/04/21 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,880.00
1,600.00 (85٪)
9.6 هزار میلیارد
1397/04/9 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,880.00 (0٪)
9.6 هزار میلیارد
1397/03/28 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,842.00 (0٪)
9.6 هزار میلیارد
1396/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
1,310.00 (0٪)
100.00
9.6 هزار میلیارد
1396/09/1 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
1,787.00
765.00 (43٪)
14.00
9.6 هزار میلیارد
1396/08/8 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
1,570.00
765.00 (49٪)
9.6 هزار میلیارد
1396/04/29 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
1,570.00
353.00 (22٪)
9.6 هزار میلیارد
1395/12/23
پیش بینی :
تعدیل :
1,570.00
0.00
9.6 هزار میلیارد
1395/12/2
پیش بینی :
1,571.00
9.6 هزار میلیارد

سال مالی 1392/12/29

3,110

سود واقعی

3,100

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1393/04/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
3,110.00
3,100.00 (100٪)
4.8 هزار میلیارد
1392/06/5 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
3,347.00
657.00 (20٪)
4.8 هزار میلیارد
1392/06/4
پیش بینی :
3,347.00
4.8 هزار میلیارد

سال مالی 1391/12/29

2,197

سود واقعی

2,000

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1392/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
2,197.00
2,000.00 (91٪)
4.8 هزار میلیارد

سال مالی 1390/12/29

747.00

سود واقعی

670.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1391/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
747.00
670.00 (90٪)
4.8 هزار میلیارد
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی