شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی جم

جم | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,770 0.00
قیمت پایانی: 18,025 0.00

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

شاراک

660.00 13,868 13.663 میلیون 186.815 میلیارد 110.259 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شپاکسا

459.00 38,199 9.936 میلیون 369.748 میلیارد 40.188 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شپترو

40.00 1,452 30.719 میلیون 44.414 میلیارد - سهام 1398/11/7

شاملا

637.00 68,100 393,316 26.228 میلیارد 28.381 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شپدیس

1,557 32,715 2.059 میلیون 65.98 میلیارد 191.544 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

تاپیکو

18.00 4,301 22.308 میلیون 95.764 میلیارد 350.206 هزار میلیارد سهام 1398/12/29

پارسان

196.00 7,710 2.966 میلیون 22.359 میلیارد 304.479 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فارس

42.00 8,260 2.105 میلیون 17.131 میلیارد 1187.893 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شکربن

2,019 50,500 1.43 میلیون 71.857 میلیارد 12.561 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شمواد

46.00 3,701 - - 7.032 هزار میلیارد سهام 1398/11/1

شسینا

983.00 118,600 81,307 9.651 میلیارد 3.668 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شپلی

9.00 487 31.314 میلیون 15.154 میلیارد 21.594 هزار میلیارد سهام 1398/12/20

جم

75.00 17,950 2.606 میلیون 46.302 میلیارد 247.075 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شیران

593.00 15,100 16.498 میلیون 247.882 میلیارد 121.195 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شپمچا

519.00 9,879 4,185 41.344 میلیون 310.59 میلیارد سهام 1396/04/13

کرماشا

764.00 16,045 2.293 میلیون 35.515 میلیارد 54.427 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شیراز

1,094 22,993 1.465 میلیون 33.316 میلیارد 114.317 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شلعاب

4,272 45,952 3.724 میلیون 163.937 میلیارد 7.205 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شدوص

501.00 14,700 2.955 میلیون 42.759 میلیارد 6.915 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شفارس

592.00 12,444 793,460 9.874 میلیارد 7.529 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شگل

1,304 34,498 6.655 میلیون 219.291 میلیارد 32.949 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

وپترو

565.00 12,334 9.932 میلیون 112.217 میلیارد 20.562 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شپارس

1,121 23,558 3.115 میلیون 72.181 میلیارد 11.935 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شکلر

656.00 41,000 18.783 میلیون 740.343 میلیارد 19.708 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

پاکشو

1,770 44,001 4.516 میلیون 197.933 میلیارد 175.312 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شفن

3,188 102,970 203,625 20.869 میلیارد 95.867 هزار میلیارد سهام 1398/12/29

شفارا

181.00 3,810 112,123 427.189 میلیون 561 میلیارد سهام 1398/10/29

پترول

91.00 3,955 35.057 میلیون 137.753 میلیارد 78.58 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شخارک

211.00 25,325 1.714 میلیون 43.2 میلیارد 151.068 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

زاگرس

1,618 71,810 1.095 میلیون 78.37 میلیارد 171.804 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شپدیس

- 32,715 15.874 میلیون 494.6 میلیارد 31.158 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

خراسان

563.00 11,827 353,973 4.153 میلیارد 45.643 هزار میلیارد سهام 1398/11/15

شغدیر

1,546 32,481 1.751 میلیون 55.452 میلیارد 41.172 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شتوکا

1,565 38,980 801,524 30.282 میلیارد 5.643 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

مارون

138.00 61,000 212,221 12.658 میلیارد 485.64 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ساینا

2,770 58,177 2.009 میلیون 114.035 میلیارد 5.675 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شبصیر

2,047 43,002 8.873 میلیون 360.807 میلیارد 13.419 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

فسا

46.00 2,619 18.186 میلیون 45.885 میلیارد 8.795 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شستان

126.00 3,030 18.971 میلیون 57.565 میلیارد 1.435 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

ممسنی

207.00 7,570 4.015 میلیون 30.337 میلیارد 10.504 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

زنجان

99.00 3,712 5.908 میلیون 21.951 میلیارد 13.003 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

دهدشت

217.00 7,190 17.566 میلیون 126.379 میلیارد 11.147 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

کازرو

16.00 6,390 6.654 میلیون 42.441 میلیارد 7.845 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شصفها

740.00 44,998 180,505 8.189 میلیارد 13.631 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

داراب

71.00 2,305 6.781 میلیون 15.635 میلیارد 7.896 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شرنگی

540.00 85,940 81,753 7.016 میلیارد 4.054 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شجم

506.00 10,629 3.266 میلیون 34.717 میلیارد 47.831 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

جهرم

85.00 2,752 2.064 میلیون 5.68 میلیارد 9.313 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شلرد

133.00 4,366 19.03 میلیون 83.33 میلیارد 39.411 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شکبیر

341.00 37,451 168,359 6.198 میلیارد 135.641 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

پترول

- 4,016 61.934 میلیون 250.57 میلیارد 80.92 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شکف

304.00 15,516 780,681 11.853 میلیارد 3.796 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شسم

251.00 49,899 58,233 2.845 میلیارد 494.17 میلیارد سهام 1399/01/11

شتولی

101.00 12,181 2.22 میلیون 26.785 میلیارد 3.017 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شوش

- 28,859 4,400 126.98 میلیون 7.001 هزار میلیارد سهام 1397/04/30

شگامرن

- 114,500 100 11.45 میلیون 6.87 هزار میلیارد سهام 1399/01/5

شوینده

2,236 46,973 5.466 میلیون 251.803 میلیارد 46.069 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

پارس

678.00 71,223 1.405 میلیون 98.879 میلیارد 422.67 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شمواد

1,222 52,316 1.007 میلیون 52.688 میلیارد 7.507 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شپلی

186.00 6,047 9.443 میلیون 57.101 میلیارد 21.594 هزار میلیارد سهام 1398/12/21

نوری

96.00 60,831 2.343 میلیون 140.932 میلیارد 180.465 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

جم پیلن

2,022 42,481 2.788 میلیون 117.067 میلیارد 83.99 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

خراسان

753.00 37,001 747,499 27.098 میلیارد 64.884 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شفارا

145.00 5,006 11.916 میلیون 58.257 میلیارد 12.86 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شپترو

112.00 4,777 15.193 میلیون 72.413 میلیارد 26.308 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

شصدف

1,078 22,638 204,215 4.623 میلیارد 4.331 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

کلر

1,822 86,750 4.492 میلیون 389.756 میلیارد 28.413 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

قرن

2,419 50,800 1.546 میلیون 78.549 میلیارد 50.8 هزار میلیارد سهام 1399/01/11

گویان

298.00 6,265 5.169 میلیون 32.381 میلیارد 146.813 هزار میلیارد سهام 1399/01/11
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی