شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی جم

جم | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,770 0.00
قیمت پایانی: 18,025 0.00

ترازنامه

1398/04/19
سال مالی 1397/12/29
1397/04/21
سال مالی 1396/12/29
1396/04/18
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

4.194 هزار میلیارد 2.282 هزار میلیارد 1.146 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

31.184 هزار میلیارد 18.75 هزار میلیارد 18.642 هزار میلیارد

پیش پرداخت ها

3.917 هزار میلیارد 1.67 هزار میلیارد 1.455 هزار میلیارد

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

245 میلیارد 244.67 میلیارد -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

65.91 میلیارد 16.07 میلیارد 16.42 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

2.412 هزار میلیارد 787.63 میلیارد 848.1 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

4.531 هزار میلیارد 3.994 هزار میلیارد 2.422 هزار میلیارد

موجودی مواد و کالا

7.009 هزار میلیارد 4.798 هزار میلیارد 3.287 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

46.549 هزار میلیارد 27.744 هزار میلیارد 24.529 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

12.987 هزار میلیارد 12.415 هزار میلیارد 3.686 هزار میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

5.996 هزار میلیارد 427.15 میلیارد 5.913 هزار میلیارد

دارایی های نامشهود

22.79 میلیارد 23.97 میلیارد 24.09 میلیارد

سایر دارایی ها

1.377 هزار میلیارد - 112.84 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

11.1 هزار میلیارد 11.319 هزار میلیارد 13.483 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

11.1 هزار میلیارد 11.319 هزار میلیارد 13.483 هزار میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

78.032 هزار میلیارد 51.929 هزار میلیارد 47.748 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

19.232 هزار میلیارد 14.257 هزار میلیارد 16.006 هزار میلیارد

پیش دریافت ها

3.406 هزار میلیارد 2.247 هزار میلیارد 1.097 هزار میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

2.432 هزار میلیارد 84.17 میلیارد 441.48 میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

2.607 هزار میلیارد 4.038 هزار میلیارد 1.959 هزار میلیارد

جمع بدهی های جاری

27.676 هزار میلیارد 20.626 هزار میلیارد 19.503 هزار میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

63.75 میلیارد 47.23 میلیارد 102.68 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

671.95 میلیارد 585.14 میلیارد 448.2 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

28.412 هزار میلیارد 21.259 هزار میلیارد 20.054 هزار میلیارد

سرمایه

9.6 هزار میلیارد 9.6 هزار میلیارد 9.6 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

34.86 هزار میلیارد 20.111 هزار میلیارد 17.134 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

960 میلیارد 960 میلیارد 960 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان

4.2 هزار میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

49.62 هزار میلیارد 30.671 هزار میلیارد 27.694 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

78.032 هزار میلیارد 51.929 هزار میلیارد 47.748 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

9.6 هزار میلیارد 9.6 هزار میلیارد 9.6 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

11.814 هزار میلیارد 4.751 هزار میلیارد 2.062 هزار میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

960 میلیارد 960 میلیارد 960 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان مصوب

4.2 هزار میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

26.574 هزار میلیارد 15.311 هزار میلیارد 12.622 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

4.194 هزار میلیارد 2.282 هزار میلیارد 1.146 هزار میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

31.184 هزار میلیارد 18.75 هزار میلیارد 18.642 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

5.996 هزار میلیارد 427.15 میلیارد 5.913 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

19.232 هزار میلیارد 14.257 هزار میلیارد 16.006 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

49.62 هزار میلیارد 30.671 هزار میلیارد 27.694 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

26.574 هزار میلیارد 15.311 هزار میلیارد 12.622 هزار میلیارد
1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/9
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/26
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

8.724 هزار میلیارد 4.194 هزار میلیارد 5.545 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

31.576 هزار میلیارد 31.184 هزار میلیارد 31.048 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

6.895 هزار میلیارد - -

پیش پرداخت ها

- 3.917 هزار میلیارد 3.914 هزار میلیارد

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

245 میلیارد 245 میلیارد 245 میلیارد

سفارشات و پیش پرداختها

4.126 هزار میلیارد - -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

8.381 هزار میلیارد 65.91 میلیارد 65.91 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

- 2.412 هزار میلیارد 2.412 هزار میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

- 4.531 هزار میلیارد 4.531 هزار میلیارد

موجودی مواد و کالا

8.381 هزار میلیارد 7.009 هزار میلیارد 7.009 هزار میلیارد

جمع دارایی های جاری

59.948 هزار میلیارد 46.549 هزار میلیارد 47.761 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

12.889 هزار میلیارد 12.987 هزار میلیارد 12.984 هزار میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

6.17 هزار میلیارد 5.996 هزار میلیارد 5.996 هزار میلیارد

دارایی های نامشهود

22.5 میلیارد 22.79 میلیارد 22.79 میلیارد

سایر دارایی ها

1.477 هزار میلیارد 1.377 هزار میلیارد 126 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

10.856 هزار میلیارد 11.1 هزار میلیارد 11.1 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

10.856 هزار میلیارد 11.1 هزار میلیارد 11.1 هزار میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

91.362 هزار میلیارد 78.032 هزار میلیارد 77.989 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

23.896 هزار میلیارد 19.232 هزار میلیارد 19.25 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

2.98 هزار میلیارد - -

پیش دریافت ها

3.659 هزار میلیارد 3.406 هزار میلیارد 3.392 هزار میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1.683 هزار میلیارد 2.432 هزار میلیارد 2.532 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

62.49 میلیارد 2.607 هزار میلیارد 2.517 هزار میلیارد

جمع بدهی های جاری

32.281 هزار میلیارد 27.676 هزار میلیارد 27.692 هزار میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

76.75 میلیارد 63.75 میلیارد 63.75 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

706.74 میلیارد 671.95 میلیارد 671.95 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

33.064 هزار میلیارد 28.412 هزار میلیارد 28.427 هزار میلیارد

سرمایه

9.6 هزار میلیارد 9.6 هزار میلیارد 9.6 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

43.538 هزار میلیارد 34.86 هزار میلیارد 34.802 هزار میلیارد

اندوخته قانونی

960 میلیارد 960 میلیارد 960 میلیارد

افزایش سرمایه در جریان

4.2 هزار میلیارد 4.2 هزار میلیارد 4.2 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

58.298 هزار میلیارد 49.62 هزار میلیارد 49.562 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

91.362 هزار میلیارد 78.032 هزار میلیارد 77.989 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

8.724 هزار میلیارد 4.194 هزار میلیارد 5.545 هزار میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

31.576 هزار میلیارد 31.184 هزار میلیارد 31.048 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

6.895 هزار میلیارد - -

سفارشات و پیش پرداخت ها

4.126 هزار میلیارد - -

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

6.17 هزار میلیارد 5.996 هزار میلیارد 5.996 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

23.896 هزار میلیارد 19.232 هزار میلیارد 19.25 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

58.298 هزار میلیارد 49.62 هزار میلیارد 49.562 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

365.8 میلیارد - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی