شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان‌سپاهان‌

سپاها | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,692 4.99
قیمت پایانی: 11,643 4.55

سود و زیان

1397/09/12
سال مالی 1397/06/31
1396/09/19
سال مالی 1396/06/31
1395/09/14
سال مالی 1395/06/31

درآمد حاصل از خدمات و فروش

2.166 هزار میلیارد 2.017 هزار میلیارد 1.905 هزار میلیارد

جمع درآمدها

2.166 هزار میلیارد 2.017 هزار میلیارد 1.905 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1.366 هزار میلیارد 1.237 هزار میلیارد 1.385 هزار میلیارد

سود ناویژه

799.71 میلیارد 780.61 میلیارد 519.65 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

469.76 میلیارد 287.3 میلیارد 213.43 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

148.23 - میلیارد 120.63 - میلیارد 106.57 - میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

181.72 میلیارد 372.68 میلیارد 199.65 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

40.02 میلیارد 18.92 میلیارد 244.17 - میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

40.02 میلیارد 18.92 میلیارد 244.17 - میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

130.65 - میلیارد 137.8 - میلیارد 486.87 میلیارد

تعدیلات سنواتی

15.23 - میلیارد 11.76 - میلیارد 110.5 - میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

- - 270 - میلیارد

سود قابل تخصیص

105.86 - میلیارد 130.65 - میلیارد 137.8 - میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

105.86 - میلیارد 130.65 - میلیارد 137.8 - میلیارد

سرمایه

2.45 هزار میلیارد 2.1 هزار میلیارد 2.1 هزار میلیارد

EPS خالص

16.34 9.01 116.27 -

مالیات

31.77 میلیارد - -

اندوخته قانونی

15 میلیارد - -

سود سهام مصوب سال جاری

29.4 میلیارد - -
1398/04/29
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/03/11
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/29
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه

درآمد حاصل از خدمات و فروش

2.03 هزار میلیارد 1.106 هزار میلیارد 1.104 هزار میلیارد

جمع درآمدها

2.03 هزار میلیارد 1.106 هزار میلیارد 1.104 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1.3 هزار میلیارد 869.34 میلیارد 702.76 میلیارد

سود ناویژه

729.63 میلیارد 236.25 میلیارد 401.62 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

538.54 میلیارد 112.59 میلیارد 202.35 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

39.85 - میلیارد 56.45 - میلیارد 48.22 - میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

151.24 میلیارد 67.21 میلیارد 151.05 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

44.72 - میلیارد 80.27 - میلیارد 4.33 - میلیارد

مالیات

35.51 میلیارد 31.47 میلیارد -

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

80.23 - میلیارد 111.74 - میلیارد 4.33 - میلیارد

سرمایه

2.45 هزار میلیارد 2.45 هزار میلیارد 2.45 هزار میلیارد

EPS خالص

32.75 - 45.61 - 1.77 -

سود قابل تخصیص

162.96 میلیارد - -
1397/07/24
سال مالی 1397/06/31
1396/06/21
سال مالی 1397/06/31
1396/05/30
سال مالی 1397/06/31

درآمد حاصل از خدمات و فروش

2.188 هزار میلیارد 2.673 هزار میلیارد 2.435 هزار میلیارد

جمع درآمدها

2.188 هزار میلیارد 2.673 هزار میلیارد 2.435 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1.355 هزار میلیارد 1.59 هزار میلیارد 1.603 هزار میلیارد

سود ناویژه

833.62 میلیارد 1.083 هزار میلیارد 832.12 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

409.76 میلیارد 465.64 میلیارد 227.65 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

223.09 - میلیارد 152.73 - میلیارد 152.73 - میلیارد

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

- 152.73 میلیارد 152.73 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

200.78 میلیارد 464.87 میلیارد 451.75 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

49.34 میلیارد 171.91 میلیارد 158.95 میلیارد

مالیات

- 18.85 میلیارد -

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

49.34 میلیارد 153.07 میلیارد 158.95 میلیارد

سرمایه

2.45 هزار میلیارد 2.45 هزار میلیارد 2.1 هزار میلیارد

EPS خالص

20.14 62.48 75.69
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی