شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان‌سپاهان‌

سپاها | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,692 4.99
قیمت پایانی: 11,643 4.55
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 1399/03/14

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,100 پایانی 11,643 507.00
بیشترین 11,692 کمترین 11,100
حجم 8.287 میلیون دفعات 1,429
حد قیمت 10,580 - 11,692 ارزش 96.482 میلیارد
حجم مبنا 4.391 میلیون حد حجم 1 - 100,000

عرضه و تقاضا 1399/03/14

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
397 3.062 میلیون 11,692 11,692 2,831 8
5 5,193 11,690 12,120 5,000 1
1 4,270 11,680 12,121 2,000 1
1 800 11,670 12,363 500 1
1 530 11,650 12,500 530 1

معاملات حقیقی و حقوقی 1399/03/14

حقیقی حقوقی
407 تعداد خریدار 1
8.283 میلیون حجم خرید 4,000
832 تعداد فروشنده 1
8.187 میلیون حجم فروش 100,000
- تغییر مالکیت -

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1396/06/20

17%

افزایش

سرمایه قبلی : 2.1 هزار میلیارد آورده : 350 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1396/09/30
سرمایه جدید : 2.45 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1397/02/5
تغییر سرمایه : 350 میلیارد صرف سهام : -

1394/11/13

17%

افزایش

سرمایه قبلی : 1.8 هزار میلیارد آورده : 300 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1395/02/14
سرمایه جدید : 2.1 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1395/06/28
تغییر سرمایه : 300 میلیارد صرف سهام : -
1397/09/12
سال مالی 1397/06/31
1396/09/19
سال مالی 1396/06/31
1395/09/14
سال مالی 1395/06/31
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 29.99 میلیارد 41.12 میلیارد 114.04 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 152.41 میلیارد 108.68 میلیارد 70.53 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 953.82 میلیارد 1.184 هزار میلیارد 1.229 هزار میلیارد
پیش پرداخت ها 37.38 میلیارد 27.61 میلیارد 14.24 میلیارد
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 23.61 میلیارد 33.37 میلیارد 53.6 میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت 279.16 میلیارد 288.18 میلیارد 196.91 میلیارد
موجودی کالای ساخته شده 24.07 میلیارد 18.94 میلیارد 23.75 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی 361.38 میلیارد 385.82 میلیارد 481.25 میلیارد
کالای در راه 89.03 میلیارد - -
سایر موجودی ها 20.82 میلیارد - -
افزایش یا کاهش ارزش موجودی ها 3.38 میلیارد 3.38 میلیارد 3.38 میلیارد
موجودی مواد و کالا 794.69 میلیارد 722.93 میلیارد 752.13 میلیارد
جمع دارایی های جاری 1.968 هزار میلیارد 2.084 هزار میلیارد 2.18 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 1.468 هزار میلیارد 1.481 هزار میلیارد 1.348 هزار میلیارد
دارایی های نامشهود 38 میلیارد 38.03 میلیارد 37.62 میلیارد
سایر دارایی ها 35.41 میلیارد 35.51 میلیارد 33.99 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 2.004 هزار میلیارد 2.274 هزار میلیارد 2.325 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت 2.004 هزار میلیارد 2.274 هزار میلیارد 2.325 هزار میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 5.513 هزار میلیارد 5.912 هزار میلیارد 5.925 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 885.48 میلیارد 1.048 هزار میلیارد 922.76 میلیارد
پیش دریافت ها 189.68 میلیارد 135.26 میلیارد 49.56 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد - 35.45 میلیارد 35.02 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 1.569 هزار میلیارد 1.9 هزار میلیارد 2.042 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 95.25 میلیارد 526.39 میلیارد 578.84 میلیارد
جمع بدهی های جاری 2.739 هزار میلیارد 3.645 هزار میلیارد 3.628 هزار میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 151.43 میلیارد 35.94 میلیارد 85.94 میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 98.41 میلیارد 81.36 میلیارد 68.4 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 2.989 هزار میلیارد 3.763 هزار میلیارد 3.783 هزار میلیارد
سرمایه 2.45 هزار میلیارد 2.1 هزار میلیارد 2.1 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 105.86 میلیارد 130.65 میلیارد 137.8 میلیارد
اندوخته قانونی 180 میلیارد 180 میلیارد 180 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 2.524 هزار میلیارد 2.149 هزار میلیارد 2.142 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 5.513 هزار میلیارد 5.912 هزار میلیارد 5.925 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 2.45 هزار میلیارد 2.1 هزار میلیارد 2.1 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 105.86 میلیارد 130.65 میلیارد 137.8 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 180 میلیارد 180 میلیارد 180 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 2.524 هزار میلیارد 2.149 هزار میلیارد 2.142 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 29.99 میلیارد 41.12 میلیارد 114.04 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 953.82 میلیارد 1.184 هزار میلیارد 1.229 هزار میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 885.48 میلیارد 1.048 هزار میلیارد 922.76 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 2.524 هزار میلیارد 2.149 هزار میلیارد 2.142 هزار میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 2.524 هزار میلیارد 2.149 هزار میلیارد 2.142 هزار میلیارد
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش 23.28 میلیارد - -
1398/04/29
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/03/11
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/29
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 62.41 میلیارد 70.55 میلیارد 71.82 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 155.41 میلیارد 163.16 میلیارد 185.44 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 732.24 میلیارد 792.31 میلیارد 586.64 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 214.57 میلیارد - 199.51 میلیارد
پیش پرداخت ها - 34.79 میلیارد -
سفارشات و پیش پرداختها 44.03 میلیارد - 101.86 میلیارد
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 800.41 میلیارد 17.91 میلیارد 861.39 میلیارد
موجودی کالای در جریان ساخت - 312.73 میلیارد -
موجودی کالای ساخته شده - 23.17 میلیارد -
موجودی قطعات و لوازم یدکی - 390.33 میلیارد -
سایر موجودی ها - 81.63 میلیارد -
افزایش یا کاهش ارزش موجودی ها - 3.38 میلیارد -
موجودی مواد و کالا 800.41 میلیارد 822.39 میلیارد 861.39 میلیارد
جمع دارایی های جاری 2.009 هزار میلیارد 1.883 هزار میلیارد 2.007 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 1.208 هزار میلیارد 1.208 هزار میلیارد 1.283 هزار میلیارد
دارایی های نامشهود 37.62 میلیارد 38.06 میلیارد 38 میلیارد
سایر دارایی ها 36.2 میلیارد 40.91 میلیارد 40.13 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 2.03 هزار میلیارد 1.954 هزار میلیارد 1.91 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت 2.03 هزار میلیارد 1.954 هزار میلیارد 1.91 هزار میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 5.321 هزار میلیارد 5.123 هزار میلیارد 5.277 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 443.45 میلیارد 848.29 میلیارد 412.88 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 680.68 میلیارد - 469.16 میلیارد
پیش دریافت ها 380.73 میلیارد 222.6 میلیارد 361.45 میلیارد
ذخیره مالیات بر درآمد 29.52 میلیارد 31.47 میلیارد -
تسهیلات جاری مالی دریافتی 1.025 هزار میلیارد 1.297 هزار میلیارد 1.174 هزار میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 49.78 میلیارد 69.43 میلیارد 69.43 میلیارد
جمع بدهی های جاری 2.609 هزار میلیارد 2.469 هزار میلیارد 2.487 هزار میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 151.43 میلیارد 154.52 میلیارد 182.93 میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 117.25 میلیارد 88.5 میلیارد 88.5 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 2.878 هزار میلیارد 2.712 هزار میلیارد 2.758 هزار میلیارد
سرمایه 2.45 هزار میلیارد 2.45 هزار میلیارد 2.45 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 187.17 میلیارد 218.68 میلیارد 111.28 میلیارد
اندوخته قانونی 180 میلیارد 180 میلیارد 180 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 2.443 هزار میلیارد 2.411 هزار میلیارد 2.519 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 5.321 هزار میلیارد 5.123 هزار میلیارد 5.277 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 62.41 میلیارد 70.55 میلیارد 71.82 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 732.24 میلیارد 792.31 میلیارد 586.64 میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری 214.57 میلیارد - 199.51 میلیارد
سفارشات و پیش پرداخت ها 44.03 میلیارد - 101.86 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 443.45 میلیارد 848.29 میلیارد 412.88 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 2.443 هزار میلیارد 2.411 هزار میلیارد 2.519 هزار میلیارد
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش 23.28 میلیارد - -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 88.98 % رتبه 196
۶ ماهه 381.41 % رتبه 202
۹ ماهه 431.95 % رتبه 220
۱ ساله 574.48 % رتبه 206
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
28.525 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

27.67 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
سخاش 3,888 81,659 473,827 38.692 میلیارد 10.058 هزار میلیارد 1399/03/14
سفانو 1,542 32,383 2.822 میلیون 90.931 میلیارد 16.11 هزار میلیارد 1399/03/14
ساراب 909.00 19,096 1.104 میلیون 21.086 میلیارد 16.662 هزار میلیارد 1399/03/14
سشمال 605.00 12,706 3.299 میلیون 41.195 میلیارد 15.991 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۱۱:۵۵:۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۱۱:۵۵:۱۸
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۱۶:۰۳:۵۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۱۶:۰۳:۵۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۰۸:۳۷:۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۰۸:۳۷:۳۱
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۱۲:۲۵:۵۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۱۲:۲۵:۵۳
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۴:۵۵:۴۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۴:۵۵:۴۶
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ - ۰۹:۰۳:۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ - ۰۹:۰۳:۱۱
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ - ۱۱:۱۳:۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ - ۱۱:۱۳:۲۶
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ - ۰۴:۰۶:۴۶ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ - ۰۴:۰۶:۴۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ - ۰۹:۳۶:۲۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ - ۰۹:۳۶:۲۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ - ۱۵:۱۴:۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ - ۱۵:۱۴:۲۹
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۱۳:۰۷:۴۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۱۳:۰۷:۴۹
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۱۶:۰۵:۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۱۶:۰۵:۲۳
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۰۹:۳۵:۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۰۹:۳۵:۵۲
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۱۰:۱۳:۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۱۰:۱۳:۲۳
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۲۲:۳۸:۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۲۲:۳۸:۴۰
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۱:۱۴:۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۱:۱۴:۱۷
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ - ۱۳:۲۰:۳۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ - ۱۳:۲۰:۳۲
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ - ۱۳:۰۶:۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ - ۱۳:۰۶:۴۲
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ - ۱۴:۴۵:۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ - ۱۴:۴۵:۱۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۵:۴۰:۳۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۵:۴۰:۳۷
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
16.57
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: -
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
397 3.062 میلیون 11,692 11,692 2,831 8
5 5,193 11,690 12,120 5,000 1
1 4,270 11,680 12,121 2,000 1

داده ها

آخرین معامله 11,692 556.00 4.99
قیمت پایانی 11,643 507.00 4.55
اولین قیمت 11,100
قیمت دیروز 11,136
بازه روز 11,692 11,100
قیمت مجاز 11,692 10,580
بازه هفته 137.356 میلیارد 10,967
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 2.45 میلیارد
سهام شناور 27.67 %
حجم مبنا 4.391 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,429
حجم معاملات 8.287 میلیون
ارزش معاملات 96.482 میلیارد
ارزش بازار 28.525 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.283 میلیون 8.187 میلیون
حقوقی 4,000 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 408 833
حقیقی 407 832
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.118 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
397 3.062 میلیون 11,692 11,692 2,831 8
5 5,193 11,690 12,120 5,000 1
1 4,270 11,680 12,121 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/03/16)