شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان‌سپاهان‌

سپاها | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,692 4.99
قیمت پایانی: 11,643 4.55

EPS

سال مالی 1399/06/31

141.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/01/31 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
141.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد
1398/10/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
25.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد

سال مالی 1398/06/31

116.00

سود واقعی

12.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/09/12 مجمع
واقعی :
نقدی :
116.00
12.00 (10٪)
2.45 هزار میلیارد
1398/09/3 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
116.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد
1398/08/23 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
67.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد
1398/04/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
33.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد
1398/03/11 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
46.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد
1398/01/29 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
2.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد
1397/10/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
19.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد

سال مالی 1397/06/31

16.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/09/12 مجمع
واقعی :
نقدی :
16.00
0.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد
1397/09/2 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
16.00 (0٪)
100.00
2.45 هزار میلیارد
1397/07/24
پیش بینی :
20.00
2.45 هزار میلیارد
1397/06/24 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
28.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد
1397/05/6 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
10.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد
1397/01/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
39.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد
1396/11/1 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
11.00 (0٪)
100.00
2.45 هزار میلیارد
1396/06/21
پیش بینی :
62.00
2.45 هزار میلیارد
1396/05/30
پیش بینی :
76.00
2.1 هزار میلیارد

سال مالی 1396/06/31

9.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1396/09/19 مجمع
واقعی :
نقدی :
9.00
0.00 (0٪)
2.1 هزار میلیارد
1396/09/9 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
9.00 (0٪)
100.00
2.1 هزار میلیارد
1396/06/21
پیش بینی :
تعدیل :
28.00
38.00
2.1 هزار میلیارد
1396/05/2 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
45.00
10.00 (-22٪)
24.00
2.1 هزار میلیارد
1396/04/28 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
59.00
16.00 (27٪)
31.00
2.1 هزار میلیارد
1396/02/12 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
45.00
11.00 (-24٪)
2.1 هزار میلیارد
1395/10/16 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
45.00
3.00 (7٪)
2.1 هزار میلیارد
1395/06/31
پیش بینی :
تعدیل :
45.00
15.00
2.1 هزار میلیارد
1395/05/31
پیش بینی :
53.00
2.1 هزار میلیارد

سال مالی 1374/12/29

1,818

سود واقعی

1,126

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1375/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,818.00
1,126.00 (62٪)
12 میلیارد

سال مالی 1373/12/29

1,558

سود واقعی

372.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1374/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,558.00
372.00 (24٪)
12 میلیارد

سال مالی 1372/12/29

212,935

سود واقعی

9,462

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1373/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
212,935.00
9,462.00 (4٪)
100 میلیون

سال مالی 1399/06/31

141.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/01/31 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
141.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد
1398/10/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
25.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد

سال مالی 1398/06/31

116.00

سود واقعی

12.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/09/12 مجمع
واقعی :
نقدی :
116.00
12.00 (10٪)
2.45 هزار میلیارد
1398/09/3 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
116.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد
1398/08/23 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
67.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد
1398/04/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
33.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد
1398/03/11 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
46.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد
1398/01/29 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
2.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد
1397/10/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
19.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد

سال مالی 1397/06/31

16.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/09/12 مجمع
واقعی :
نقدی :
16.00
0.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد
1397/09/2 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
16.00 (0٪)
100.00
2.45 هزار میلیارد
1397/07/24
پیش بینی :
20.00
2.45 هزار میلیارد
1397/06/24 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
28.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد
1397/05/6 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
10.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد
1397/01/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
39.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد
1396/11/1 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
11.00 (0٪)
100.00
2.45 هزار میلیارد
1396/06/21
پیش بینی :
تعدیل :
62.00
5.00
2.45 هزار میلیارد
1396/05/30
پیش بینی :
65.00
2.45 هزار میلیارد

سال مالی 1396/06/31

8.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1396/09/19 مجمع
واقعی :
نقدی :
8.00
0.00 (0٪)
2.45 هزار میلیارد
1396/09/9 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
8.00 (0٪)
100.00
2.45 هزار میلیارد
1396/06/21
پیش بینی :
تعدیل :
24.00
38.00
2.45 هزار میلیارد
1396/05/2 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
39.00
9.00 (-22٪)
24.00
2.45 هزار میلیارد
1396/04/28 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
51.00
14.00 (27٪)
31.00
2.45 هزار میلیارد
1396/02/12 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
39.00
9.00 (-24٪)
2.45 هزار میلیارد
1395/10/16 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
39.00
3.00 (7٪)
2.45 هزار میلیارد
1395/06/31
پیش بینی :
تعدیل :
39.00
13.00
2.45 هزار میلیارد
1395/05/31
پیش بینی :
45.00
2.45 هزار میلیارد

سال مالی 1374/12/29

1,818

سود واقعی

1,126

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1375/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,818.00
1,126.00 (62٪)
12 میلیارد

سال مالی 1373/12/29

1,558

سود واقعی

372.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1374/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,558.00
372.00 (24٪)
12 میلیارد

سال مالی 1372/12/29

1,774

سود واقعی

79.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1373/04/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,774.00
79.00 (4٪)
12 میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی