شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان‌سپاهان‌

سپاها | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,692 4.99
قیمت پایانی: 11,643 4.55

گردش وجوه نقد

1398/04/29
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/03/11
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

630.35 میلیارد 241.37 میلیارد 652.12 میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها

- 3.14 میلیارد

سود سهام پرداختی

36.18 - میلیارد 25.82 - میلیارد 54.7 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

243.11 - میلیارد 191.25 - میلیارد 450.32 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

5.33 میلیارد - 6 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

273.96 - میلیارد 213.94 - میلیارد 499.02 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

4.27 - میلیارد 1.09 - میلیارد 9.04 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

5.55 میلیارد 14.1 میلیارد 31.95 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

31.84 - میلیارد 35.84 - میلیارد 11.52 میلیارد

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

298.28 میلیارد 298.28 میلیارد 766.42 میلیارد

سایر وجوه پرداختی یا دریافتی

- 11.02 میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

797 - میلیون 68 - میلیون -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

271.19 میلیارد 287.5 میلیارد 576.81 میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

623.31 میلیارد 313.84 میلیارد 720.87 میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

90 میلیارد 45 میلیارد 370.77 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

681.32 - میلیارد 314.01 - میلیارد 1.07 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

591.32 - میلیارد 269.01 - میلیارد 699.36 - میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

31.99 میلیارد 44.83 میلیارد 21.51 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

29.99 میلیارد 44.22 میلیارد 44.22 میلیارد

تغییرات نرخ ارز

426 میلیون 426 میلیون 1.72 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

62.41 میلیارد 89.47 میلیارد 67.44 میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

233.4 - میلیارد - -

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

- -

فروش دارایی های نامشهود

316 میلیون - 333 میلیون

مبادلات غیر نقدی

- - 39.7 میلیارد

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

1.2 میلیارد - 6.58 میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی