شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان‌سپاهان‌

سپاها | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,692 4.99
قیمت پایانی: 11,643 4.55

ترازنامه

1397/09/12
سال مالی 1397/06/31
1396/09/19
سال مالی 1396/06/31
1395/09/14
سال مالی 1395/06/31

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

29.99 میلیارد 41.12 میلیارد 114.04 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

152.41 میلیارد 108.68 میلیارد 70.53 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

953.82 میلیارد 1.184 هزار میلیارد 1.229 هزار میلیارد

پیش پرداخت ها

37.38 میلیارد 27.61 میلیارد 14.24 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

23.61 میلیارد 33.37 میلیارد 53.6 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

279.16 میلیارد 288.18 میلیارد 196.91 میلیارد

موجودی کالای ساخته شده

24.07 میلیارد 18.94 میلیارد 23.75 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

361.38 میلیارد 385.82 میلیارد 481.25 میلیارد

کالای در راه

89.03 میلیارد - -

سایر موجودی ها

20.82 میلیارد - -

افزایش یا کاهش ارزش موجودی ها

3.38 - میلیارد 3.38 - میلیارد 3.38 - میلیارد

موجودی مواد و کالا

794.69 میلیارد 722.93 میلیارد 752.13 میلیارد

جمع دارایی های جاری

1.968 هزار میلیارد 2.084 هزار میلیارد 2.18 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

1.468 هزار میلیارد 1.481 هزار میلیارد 1.348 هزار میلیارد

دارایی های نامشهود

38 میلیارد 38.03 میلیارد 37.62 میلیارد

سایر دارایی ها

35.41 میلیارد 35.51 میلیارد 33.99 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

2.004 هزار میلیارد 2.274 هزار میلیارد 2.325 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

2.004 هزار میلیارد 2.274 هزار میلیارد 2.325 هزار میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

5.513 هزار میلیارد 5.912 هزار میلیارد 5.925 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

885.48 میلیارد 1.048 هزار میلیارد 922.76 میلیارد

پیش دریافت ها

189.68 میلیارد 135.26 میلیارد 49.56 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

- 35.45 میلیارد 35.02 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1.569 هزار میلیارد 1.9 هزار میلیارد 2.042 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

95.25 میلیارد 526.39 میلیارد 578.84 میلیارد

جمع بدهی های جاری

2.739 هزار میلیارد 3.645 هزار میلیارد 3.628 هزار میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

151.43 میلیارد 35.94 میلیارد 85.94 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

98.41 میلیارد 81.36 میلیارد 68.4 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

2.989 هزار میلیارد 3.763 هزار میلیارد 3.783 هزار میلیارد

سرمایه

2.45 هزار میلیارد 2.1 هزار میلیارد 2.1 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

105.86 - میلیارد 130.65 - میلیارد 137.8 - میلیارد

اندوخته قانونی

180 میلیارد 180 میلیارد 180 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

2.524 هزار میلیارد 2.149 هزار میلیارد 2.142 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

5.513 هزار میلیارد 5.912 هزار میلیارد 5.925 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

2.45 هزار میلیارد 2.1 هزار میلیارد 2.1 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

105.86 - میلیارد 130.65 - میلیارد 137.8 - میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

180 میلیارد 180 میلیارد 180 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

2.524 هزار میلیارد 2.149 هزار میلیارد 2.142 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

29.99 میلیارد 41.12 میلیارد 114.04 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

953.82 میلیارد 1.184 هزار میلیارد 1.229 هزار میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

885.48 میلیارد 1.048 هزار میلیارد 922.76 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

2.524 هزار میلیارد 2.149 هزار میلیارد 2.142 هزار میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

2.524 هزار میلیارد 2.149 هزار میلیارد 2.142 هزار میلیارد

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

23.28 میلیارد - -
1398/04/29
سال مالی 1398/06/31 9 ماهه
1398/03/11
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه / حسابرسی شده
1398/01/29
سال مالی 1398/06/31 6 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

62.41 میلیارد 70.55 میلیارد 71.82 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

155.41 میلیارد 163.16 میلیارد 185.44 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

732.24 میلیارد 792.31 میلیارد 586.64 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

214.57 میلیارد - 199.51 میلیارد

پیش پرداخت ها

- 34.79 میلیارد -

سفارشات و پیش پرداختها

44.03 میلیارد - 101.86 میلیارد

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

800.41 میلیارد 17.91 میلیارد 861.39 میلیارد

موجودی کالای در جریان ساخت

- 312.73 میلیارد -

موجودی کالای ساخته شده

- 23.17 میلیارد -

موجودی قطعات و لوازم یدکی

- 390.33 میلیارد -

سایر موجودی ها

- 81.63 میلیارد -

افزایش یا کاهش ارزش موجودی ها

- 3.38 - میلیارد -

موجودی مواد و کالا

800.41 میلیارد 822.39 میلیارد 861.39 میلیارد

جمع دارایی های جاری

2.009 هزار میلیارد 1.883 هزار میلیارد 2.007 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

1.208 هزار میلیارد 1.208 هزار میلیارد 1.283 هزار میلیارد

دارایی های نامشهود

37.62 میلیارد 38.06 میلیارد 38 میلیارد

سایر دارایی ها

36.2 میلیارد 40.91 میلیارد 40.13 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

2.03 هزار میلیارد 1.954 هزار میلیارد 1.91 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

2.03 هزار میلیارد 1.954 هزار میلیارد 1.91 هزار میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

- - -

جمع کل دارایی ها

5.321 هزار میلیارد 5.123 هزار میلیارد 5.277 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

443.45 میلیارد 848.29 میلیارد 412.88 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

680.68 میلیارد - 469.16 میلیارد

پیش دریافت ها

380.73 میلیارد 222.6 میلیارد 361.45 میلیارد

ذخیره مالیات بر درآمد

29.52 میلیارد 31.47 میلیارد -

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1.025 هزار میلیارد 1.297 هزار میلیارد 1.174 هزار میلیارد

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

49.78 میلیارد 69.43 میلیارد 69.43 میلیارد

جمع بدهی های جاری

2.609 هزار میلیارد 2.469 هزار میلیارد 2.487 هزار میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

151.43 میلیارد 154.52 میلیارد 182.93 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

117.25 میلیارد 88.5 میلیارد 88.5 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

- - -

جمع کل بدهی ها

2.878 هزار میلیارد 2.712 هزار میلیارد 2.758 هزار میلیارد

سرمایه

2.45 هزار میلیارد 2.45 هزار میلیارد 2.45 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

187.17 - میلیارد 218.68 - میلیارد 111.28 - میلیارد

اندوخته قانونی

180 میلیارد 180 میلیارد 180 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

2.443 هزار میلیارد 2.411 هزار میلیارد 2.519 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

5.321 هزار میلیارد 5.123 هزار میلیارد 5.277 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

62.41 میلیارد 70.55 میلیارد 71.82 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

732.24 میلیارد 792.31 میلیارد 586.64 میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

214.57 میلیارد - 199.51 میلیارد

سفارشات و پیش پرداخت ها

44.03 میلیارد - 101.86 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

443.45 میلیارد 848.29 میلیارد 412.88 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

2.443 هزار میلیارد 2.411 هزار میلیارد 2.519 هزار میلیارد

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

23.28 میلیارد - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی