شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

حفارس | سهام - بورس
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل بار زمینی )
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل بار زمینی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,240 4.90
قیمت پایانی: 5,510 0.00

سود و زیان

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
1.255 هزار میلیارد 1.239 هزار میلیارد 1.785 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
1.255 هزار میلیارد 1.239 هزار میلیارد 1.785 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
1.475 هزار میلیارد 1.527 هزار میلیارد 1.924 هزار میلیارد

سود ناویژه

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
219.18 - میلیارد 287.71 - میلیارد 138.77 - میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
89.69 میلیارد 88.04 میلیارد 106.42 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
7.2 میلیارد 2.44 میلیارد 3.85 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
301.67 - میلیارد 373.32 - میلیارد 241.34 - میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
205.83 - میلیارد 383.3 - میلیارد 235.57 - میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
205.83 - میلیارد 383.3 - میلیارد 235.57 - میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
1.026 - هزار میلیارد 640.93 - میلیارد 375.7 - میلیارد

تعدیلات سنواتی

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
3.16 - میلیارد 2.11 - میلیارد 29.66 - میلیارد

سود قابل تخصیص

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
1.235 - هزار میلیارد 1.026 - هزار میلیارد 640.93 - میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
1.235 - هزار میلیارد 1.026 - هزار میلیارد 640.93 - میلیارد

سرمایه

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
2.524 هزار میلیارد 349 میلیارد 349 میلیارد

EPS خالص

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
81.55 - 1,098.28 - 674.99 -
1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
330.45 میلیارد 1.255 هزار میلیارد 1.255 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
330.45 میلیارد 1.255 هزار میلیارد 1.255 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
369.27 میلیارد 1.475 هزار میلیارد 1.475 هزار میلیارد

سود ناویژه

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
38.82 - میلیارد 219.18 - میلیارد 219.18 - میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
27.61 میلیارد 89.69 میلیارد 88.08 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
28 میلیون 7.2 میلیارد 7.2 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
66.4 - میلیارد 301.67 - میلیارد 300.06 - میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
18.22 - میلیارد 205.83 - میلیارد 204.22 - میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
18.22 - میلیارد 205.83 - میلیارد 204.22 - میلیارد

سرمایه

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
2.524 هزار میلیارد 2.524 هزار میلیارد 2.524 هزار میلیارد

EPS خالص

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
7.22 - 81.55 - 80.91 -

سود قابل تخصیص

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
16.66 - میلیارد - -
1396/10/06
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1395/12/19
سال مالی 1396/12/29

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1396/10/06
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1395/12/19
سال مالی 1396/12/29
1.155 هزار میلیارد 1.161 هزار میلیارد 2.23 هزار میلیارد

جمع درآمدها

1396/10/06
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1395/12/19
سال مالی 1396/12/29
1.155 هزار میلیارد 1.161 هزار میلیارد 2.23 هزار میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1396/10/06
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1395/12/19
سال مالی 1396/12/29
1.369 هزار میلیارد 1.31 هزار میلیارد 2.375 هزار میلیارد

سود ناویژه

1396/10/06
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1395/12/19
سال مالی 1396/12/29
214.05 - میلیارد 149.39 - میلیارد 145.54 - میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1396/10/06
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1395/12/19
سال مالی 1396/12/29
68.27 میلیارد 74.87 میلیارد 96.95 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1396/10/06
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1395/12/19
سال مالی 1396/12/29
2.78 میلیارد 3.05 میلیارد 2.36 میلیارد

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

1396/10/06
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1395/12/19
سال مالی 1396/12/29
2.78 میلیارد 3.05 میلیارد 2.36 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1396/10/06
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1395/12/19
سال مالی 1396/12/29
279.54 - میلیارد 221.2 - میلیارد 240.13 - میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1396/10/06
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1395/12/19
سال مالی 1396/12/29
297.93 - میلیارد 239.59 - میلیارد 238 - میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1396/10/06
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1395/12/19
سال مالی 1396/12/29
297.93 - میلیارد 239.59 - میلیارد 238 - میلیارد

سرمایه

1396/10/06
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1395/12/19
سال مالی 1396/12/29
349 میلیارد 349 میلیارد 349 میلیارد

EPS خالص

1396/10/06
سال مالی 1396/12/29
1396/07/30
سال مالی 1396/12/29
1395/12/19
سال مالی 1396/12/29
853.66 - 686.50 - 681.96 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی