شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

حفارس | سهام - بورس
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل بار زمینی )
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل بار زمینی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,280 4.86
قیمت پایانی: 5,510 0.72
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 1399/07/2

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,280 پایانی 5,510 40.00
بیشترین 5,280 کمترین 5,280
حجم 1.31 میلیون دفعات 178
حد قیمت 5,240 - 5,780 ارزش 6.918 میلیارد
حجم مبنا 8.977 میلیون حد حجم 1 - 200,000

عرضه و تقاضا 1399/07/2

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - 5,280 14.509 میلیون 724
0 - - 5,290 69,723 19
0 - - 5,300 105,720 4
0 - - 5,380 12,748 2
0 - - 5,390 1,200 2

معاملات حقیقی و حقوقی 1399/07/2

حقیقی حقوقی
145 تعداد خریدار -
1.31 میلیون حجم خرید -
13 تعداد فروشنده -
1.31 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1397/12/19

623%

افزایش

سرمایه قبلی : 349 میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 2.524 هزار میلیارد اندوخته : 2.175 هزار میلیارد تاریخ ثبت : 1397/12/26
تغییر سرمایه : 2.175 هزار میلیارد صرف سهام : -

1385/12/28

598%

افزایش

سرمایه قبلی : 50 میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 349 میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1386/02/10
تغییر سرمایه : 299 میلیارد صرف سهام : 299 میلیارد
1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 27.06 میلیارد 19.1 میلیارد 59.45 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت - - 3.53 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 1.1 هزار میلیارد 1.099 هزار میلیارد 629.82 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری - - 434.14 میلیارد
پیش پرداخت ها 463.79 میلیارد 447.9 میلیارد 408.71 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی 22.31 میلیارد 21.95 میلیارد -
سایر موجودی ها 1.08 میلیارد - -
موجودی مواد و کالا 23.39 میلیارد 21.95 میلیارد 22.51 میلیارد
جمع دارایی های جاری 1.614 هزار میلیارد 1.588 هزار میلیارد 1.558 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 2.85 میلیارد 2.85 میلیارد 2.85 میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت - 3.45 میلیارد 11.3 میلیارد
دارایی های نامشهود 5.76 میلیارد 5.78 میلیارد 5.69 میلیارد
سایر دارایی ها 138.93 میلیارد 17.74 میلیارد 20.71 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 2.377 هزار میلیارد 256.44 میلیارد 390.02 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 2.377 هزار میلیارد 256.44 میلیارد 390.02 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 4.139 هزار میلیارد 1.874 هزار میلیارد 1.989 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 1.538 هزار میلیارد 1.259 هزار میلیارد 497.9 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی - - 530.34 میلیارد
پیش دریافت ها 4.22 میلیارد 12.05 میلیارد 801.84 میلیارد
سایر ذخائر 29.06 میلیارد 40.66 میلیارد 75.12 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 13.4 میلیارد 39.86 میلیارد 18.95 میلیارد
جمع بدهی های جاری 1.585 هزار میلیارد 1.351 هزار میلیارد 1.924 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت 905.86 میلیارد 924.4 میلیارد 100.06 میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 71.94 میلیارد 5.77 میلیارد 26.42 میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 221.53 میلیارد 203.69 میلیارد 163.7 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 2.784 هزار میلیارد 2.485 هزار میلیارد 2.214 هزار میلیارد
سرمایه 2.524 هزار میلیارد 349 میلیارد 349 میلیارد
سود و زیان انباشته 1.235 هزار میلیارد 1.026 هزار میلیارد 640.93 میلیارد
اندوخته قانونی 19.43 میلیارد 19.43 میلیارد 19.43 میلیارد
اندوخته طرح و توسعه - - 46.9 میلیارد
سایر اندوخته ها 46.9 میلیارد - -
اندوخته سرمایه ای - 46.9 میلیارد -
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 1.355 هزار میلیارد 611.01 میلیارد 225.59 میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 4.139 هزار میلیارد 1.874 هزار میلیارد 1.989 هزار میلیارد
سرمایه مصوب 2.524 هزار میلیارد 349 میلیارد 349 میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 1.235 هزار میلیارد 1.026 هزار میلیارد 640.93 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 19.43 میلیارد 19.43 میلیارد 19.43 میلیارد
اندوخته طرح و توسعه مصوب - - 46.9 میلیارد
سایر اندوخته های مصوب 46.9 میلیارد - -
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 1.355 هزار میلیارد 657.91 میلیارد 225.59 میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 27.06 میلیارد 19.1 میلیارد 59.45 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 1.1 هزار میلیارد 1.099 هزار میلیارد 629.82 میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری - - 434.14 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت - 3.45 میلیارد 11.3 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 1.538 هزار میلیارد 1.259 هزار میلیارد 497.9 میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 905.86 میلیارد 924.4 میلیارد 100.06 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 1.355 هزار میلیارد 611.01 میلیارد 225.59 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 1.355 هزار میلیارد 657.91 میلیارد 225.59 میلیارد
1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 55.54 میلیارد 27.06 میلیارد 27.06 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 484.72 میلیارد 1.1 هزار میلیارد 1.101 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 546.85 میلیارد - -
پیش پرداخت ها - 463.79 میلیارد 463.79 میلیارد
سفارشات و پیش پرداختها 458.77 میلیارد - -
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 27.41 میلیارد - 22.86 میلیارد
موجودی قطعات و لوازم یدکی - 22.31 میلیارد -
سایر موجودی ها - 1.08 میلیارد -
موجودی مواد و کالا 27.41 میلیارد 23.39 میلیارد 22.86 میلیارد
جمع دارایی های جاری 1.573 هزار میلیارد 1.614 هزار میلیارد 1.615 هزار میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 2.95 میلیارد 2.85 میلیارد 2.95 میلیارد
دارایی های نامشهود 6.5 میلیارد 5.76 میلیارد 5.76 میلیارد
سایر دارایی ها 136.21 میلیارد 138.93 میلیارد 138.93 میلیارد
اموال ماشین آلات و تجهیزات 2.332 هزار میلیارد 2.377 هزار میلیارد 2.377 هزار میلیارد
خالص دارایی های ثابت 2.332 هزار میلیارد 2.377 هزار میلیارد 2.377 هزار میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 4.051 هزار میلیارد 4.139 هزار میلیارد 4.14 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 396.35 میلیارد 1.538 هزار میلیارد 1.537 هزار میلیارد
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 1.074 هزار میلیارد - -
پیش دریافت ها 8.94 میلیارد 4.22 میلیارد 4.22 میلیارد
سایر ذخائر 32.18 میلیارد 29.06 میلیارد 29.06 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 13.4 میلیارد 13.4 میلیارد 13.4 میلیارد
جمع بدهی های جاری 1.525 هزار میلیارد 1.585 هزار میلیارد 1.584 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت 883.07 میلیارد 905.86 میلیارد 905.86 میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 71.94 میلیارد 71.94 میلیارد 71.94 میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 234.2 میلیارد 221.53 میلیارد 221.53 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 2.714 هزار میلیارد 2.784 هزار میلیارد 2.783 هزار میلیارد
سرمایه 2.524 هزار میلیارد 2.524 هزار میلیارد 2.524 هزار میلیارد
سود و زیان انباشته 1.254 هزار میلیارد 1.235 هزار میلیارد 1.234 هزار میلیارد
اندوخته قانونی 19.43 میلیارد 19.43 میلیارد 19.43 میلیارد
سایر اندوخته ها 46.9 میلیارد 46.9 میلیارد 46.9 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 1.337 هزار میلیارد 1.355 هزار میلیارد 1.357 هزار میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 4.051 هزار میلیارد 4.139 هزار میلیارد 4.14 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 55.54 میلیارد 27.06 میلیارد 27.06 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 484.72 میلیارد 1.1 هزار میلیارد 1.101 هزار میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری 546.85 میلیارد - -
سفارشات و پیش پرداخت ها 458.77 میلیارد - -
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 396.35 میلیارد 1.538 هزار میلیارد 1.537 هزار میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 883.07 میلیارد 905.86 میلیارد 905.86 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 1.337 هزار میلیارد 1.355 هزار میلیارد 1.357 هزار میلیارد

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 42.12 % رتبه 164
۶ ماهه 7.66 % رتبه 130
۹ ماهه 56.09 % رتبه 100
۱ ساله 52.89 % رتبه 77
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.907 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.19

P/B

48.25 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
حخزر - 23,864 2.949 میلیون 96.78 میلیارد 8.204 هزار میلیارد 1399/07/2
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ - ۱۴:۵۷:۰۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ - ۱۴:۵۷:۰۲
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ - ۱۹:۰۹:۵۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ - ۱۹:۰۹:۵۲
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۱۳:۰۲:۲۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۱۳:۰۲:۲۷
اطلاعیه نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ۹۸ (به پیوست) ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۱۶:۴۱:۳۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۱۶:۴۱:۳۷
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۱۵:۱۲:۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۱۵:۱۲:۱۷
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ - ۲۲:۰۰:۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ - ۲۲:۰۰:۱۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ - ۱۲:۳۸:۴۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ - ۱۲:۳۸:۴۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ - ۱۲:۲۲:۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ - ۱۲:۲۲:۱۱
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ - ۱۹:۵۸:۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ - ۱۹:۵۸:۲۳
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ - ۱۵:۲۹:۴۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ - ۱۵:۲۹:۴۰
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ - ۱۴:۱۹:۵۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ - ۱۴:۱۹:۵۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ - ۱۲:۳۰:۵۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ - ۱۲:۳۰:۵۶
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ - ۲۰:۱۱:۴۲ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ - ۲۰:۱۱:۴۲
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ - ۱۷:۲۸:۵۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ - ۱۷:۲۸:۵۴
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ - ۱۲:۴۸:۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ - ۱۲:۴۸:۳۱
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ - ۱۵:۲۸:۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ - ۱۵:۲۸:۰۹
توضیحات شرکت در خصوص نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹۹/۰۴/۱۹ (به پیوست) ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ - ۰۹:۵۲:۴۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ - ۰۹:۵۲:۴۰
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۴:۰۳:۳۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۴:۰۳:۳۸
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انعقاد قرارداد حمل خاک در سایت منطقه پارسیان عسلوی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۲:۲۴:۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۲:۲۴:۱۰
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۲:۰۰:۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ - ۱۲:۰۰:۲۳
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
2.69
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: 560.98
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 - - 5,280 14.509 میلیون 724
0 - - 5,290 69,723 19
0 - - 5,300 105,720 4

داده ها

آخرین معامله 5,280 270.00 4.86
قیمت پایانی 5,510 40.00 0.72
اولین قیمت 5,280
قیمت دیروز 5,550
بازه روز 5,280 5,280
قیمت مجاز 5,780 5,240
بازه هفته 5,300 5,280
بازه سال - -
P/E 560.98
تعداد سهام 2.524 میلیارد
سهام شناور 48.25 %
حجم مبنا 8.977 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 178
حجم معاملات 1.31 میلیون
ارزش معاملات 6.918 میلیارد
ارزش بازار 13.907 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.31 میلیون 1.31 میلیون
حقوقی - -
تعداد خرید فروش
مجموع 145 13
حقیقی 145 13
حقوقی - -
تغییر حقوقی به حقیقی -

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 - - 5,280 14.509 میلیون 724
0 - - 5,290 69,723 19
0 - - 5,300 105,720 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/07/05)