شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

حفارس | سهام - بورس
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل بار زمینی )
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل بار زمینی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,280 4.86
قیمت پایانی: 5,510 0.72

EPS

سال مالی 1398/12/29

1.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1399/06/26 مجمع
واقعی :
نقدی :
1.00
0.00 (0٪)
2.524 هزار میلیارد
1399/02/30 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
2.00 (0٪)
2.524 هزار میلیارد
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
6.00 (0٪)
2.524 هزار میلیارد
1398/08/01 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
6,601.00 (0٪)
2.524 هزار میلیارد
1398/05/04 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
7.00 (0٪)
2.524 هزار میلیارد

سال مالی 1399/12/29

2.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
2.00 (0٪)
2.524 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

82.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/05/17 مجمع
واقعی :
نقدی :
82.00
0.00 (0٪)
2.524 هزار میلیارد
1398/03/01 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
81.00 (0٪)
2.524 هزار میلیارد
1397/11/15 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
797.00 (0٪)
349 میلیارد
1397/08/14 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
573.00 (0٪)
349 میلیارد
1397/04/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
323.00 (0٪)
349 میلیارد

سال مالی 1396/12/29

1,098

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/07/01 مجمع
واقعی :
نقدی :
1,098.00
0.00 (0٪)
349 میلیارد
1397/04/01 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
1,098.00 (0٪)
349 میلیارد
1397/01/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
649.00 (0٪)
100.00
349 میلیارد
1396/10/06 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
854.00
320.00 (37٪)
24.00
349 میلیارد
1396/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
686.00
320.00 (47٪)
1.00
349 میلیارد
1396/04/29 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
682.00
172.00 (25٪)
349 میلیارد
1395/12/19
پیش بینی :
تعدیل :
682.00
2.00
349 میلیارد
1395/12/14
پیش بینی :
تعدیل :
670.00
23.00
349 میلیارد
1395/11/30
پیش بینی :
871.00
349 میلیارد

سال مالی 1391/12/29

6.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1391/11/24 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
13.00
6.00 (46٪)
349 میلیارد
1391/11/01 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
13.00
3.00 (23٪)
78.00
349 میلیارد
1391/05/25 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
60.00
16.00 (27٪)
349 میلیارد
1391/03/09
پیش بینی :
تعدیل :
60.00
230.00
349 میلیارد
1390/11/29
پیش بینی :
46.00
349 میلیارد

سال مالی 1390/12/29

110.00

محقق

253.00

تعدیل

تاریخ سود سرمایه
1390/11/10 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
61.00
110.00 (180٪)
253.00
349 میلیارد
1390/10/17 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
40.00
10.00 (-25٪)
79.00
349 میلیارد
1390/05/13 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
191.00
39.00 (20٪)
349 میلیارد

سال مالی 1389/12/29

69.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1390/06/13 مجمع
واقعی :
نقدی :
69.00
0.00 (0٪)
349 میلیارد
1389/12/05 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
130.00
92.00 (71٪)
349 میلیارد

سال مالی 1398/12/29

1.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1399/06/26 مجمع
واقعی :
نقدی :
1.00
0.00 (0٪)
2.524 هزار میلیارد
1399/02/30 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
2.00 (0٪)
2.524 هزار میلیارد
1398/10/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
6.00 (0٪)
2.524 هزار میلیارد
1398/08/01 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
6,601.00 (0٪)
2.524 هزار میلیارد
1398/05/04 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
7.00 (0٪)
2.524 هزار میلیارد

سال مالی 1399/12/29

2.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/04/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
2.00 (0٪)
2.524 هزار میلیارد

سال مالی 1397/12/29

82.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/05/17 مجمع
واقعی :
نقدی :
82.00
0.00 (0٪)
2.524 هزار میلیارد
1398/03/01 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
81.00 (0٪)
2.524 هزار میلیارد
1397/11/15 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
110.00 (0٪)
2.524 هزار میلیارد
1397/08/14 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
79.00 (0٪)
2.524 هزار میلیارد
1397/04/28 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
45.00 (0٪)
2.524 هزار میلیارد

سال مالی 1396/12/29

152.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1397/07/01 مجمع
واقعی :
نقدی :
152.00
0.00 (0٪)
2.524 هزار میلیارد
1397/04/01 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
152.00 (0٪)
2.524 هزار میلیارد
1397/01/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
90.00 (0٪)
100.00
2.524 هزار میلیارد
1396/10/06 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
118.00
44.00 (37٪)
24.00
2.524 هزار میلیارد
1396/07/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
95.00
44.00 (47٪)
1.00
2.524 هزار میلیارد
1396/04/29 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
94.00
24.00 (25٪)
2.524 هزار میلیارد
1395/12/19
پیش بینی :
تعدیل :
94.00
1.00
2.524 هزار میلیارد
1395/12/14
پیش بینی :
تعدیل :
93.00
23.00
2.524 هزار میلیارد
1395/11/30
پیش بینی :
120.00
2.524 هزار میلیارد

سال مالی 1391/12/29

6.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1391/11/24 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
13.00
6.00 (46٪)
349 میلیارد
1391/11/01 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
13.00
3.00 (23٪)
78.00
349 میلیارد
1391/05/25 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
60.00
16.00 (27٪)
349 میلیارد
1391/03/09
پیش بینی :
تعدیل :
60.00
230.00
349 میلیارد
1390/11/29
پیش بینی :
46.00
349 میلیارد

سال مالی 1390/12/29

110.00

محقق

253.00

تعدیل

تاریخ سود سرمایه
1390/11/10 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
61.00
110.00 (180٪)
253.00
349 میلیارد
1390/10/17 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
40.00
10.00 (-25٪)
79.00
349 میلیارد
1390/05/13 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
191.00
39.00 (20٪)
349 میلیارد

سال مالی 1389/12/29

69.00

سود واقعی

0

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1390/06/13 مجمع
واقعی :
نقدی :
69.00
0.00 (0٪)
349 میلیارد
1389/12/05 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
130.00
92.00 (71٪)
349 میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی