شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

حفارس | سهام - بورس
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل بار زمینی )
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل بار زمینی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,230 4.91
قیمت پایانی: 5,500 0.00

ترازنامه

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
27.06 میلیارد 19.1 میلیارد 59.45 میلیارد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
- - 3.53 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
1.1 هزار میلیارد 1.099 هزار میلیارد 629.82 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
- - 434.14 میلیارد

پیش پرداخت ها

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
463.79 میلیارد 447.9 میلیارد 408.71 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
22.31 میلیارد 21.95 میلیارد -

سایر موجودی ها

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
1.08 میلیارد - -

موجودی مواد و کالا

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
23.39 میلیارد 21.95 میلیارد 22.51 میلیارد

جمع دارایی های جاری

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
1.614 هزار میلیارد 1.588 هزار میلیارد 1.558 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
2.85 میلیارد 2.85 میلیارد 2.85 میلیارد

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
- 3.45 میلیارد 11.3 میلیارد

دارایی های نامشهود

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
5.76 میلیارد 5.78 میلیارد 5.69 میلیارد

سایر دارایی ها

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
138.93 میلیارد 17.74 میلیارد 20.71 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
2.377 هزار میلیارد 256.44 میلیارد 390.02 میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
2.377 هزار میلیارد 256.44 میلیارد 390.02 میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
- - -

جمع کل دارایی ها

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
4.139 هزار میلیارد 1.874 هزار میلیارد 1.989 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
1.538 هزار میلیارد 1.259 هزار میلیارد 497.9 میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
- - 530.34 میلیارد

پیش دریافت ها

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
4.22 میلیارد 12.05 میلیارد 801.84 میلیارد

سایر ذخائر

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
29.06 میلیارد 40.66 میلیارد 75.12 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
13.4 میلیارد 39.86 میلیارد 18.95 میلیارد

جمع بدهی های جاری

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
1.585 هزار میلیارد 1.351 هزار میلیارد 1.924 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
905.86 میلیارد 924.4 میلیارد 100.06 میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
71.94 میلیارد 5.77 میلیارد 26.42 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
221.53 میلیارد 203.69 میلیارد 163.7 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
- - -

جمع کل بدهی ها

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
2.784 هزار میلیارد 2.485 هزار میلیارد 2.214 هزار میلیارد

سرمایه

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
2.524 هزار میلیارد 349 میلیارد 349 میلیارد

سود و زیان انباشته

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
1.235 - هزار میلیارد 1.026 - هزار میلیارد 640.93 - میلیارد

اندوخته قانونی

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
19.43 میلیارد 19.43 میلیارد 19.43 میلیارد

اندوخته طرح و توسعه

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
- - 46.9 میلیارد

سایر اندوخته ها

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
46.9 میلیارد - -

اندوخته سرمایه ای

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
- 46.9 میلیارد -

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
1.355 هزار میلیارد 611.01 - میلیارد 225.59 - میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
4.139 هزار میلیارد 1.874 هزار میلیارد 1.989 هزار میلیارد

سرمایه مصوب

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
2.524 هزار میلیارد 349 میلیارد 349 میلیارد

سود و زیان انباشته مصوب

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
1.235 - هزار میلیارد 1.026 - هزار میلیارد 640.93 - میلیارد

اندوخته قانونی مصوب

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
19.43 میلیارد 19.43 میلیارد 19.43 میلیارد

اندوخته طرح و توسعه مصوب

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
- - 46.9 میلیارد

سایر اندوخته های مصوب

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
46.9 میلیارد - -

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی)

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
1.355 هزار میلیارد 657.91 - میلیارد 225.59 - میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
27.06 میلیارد 19.1 میلیارد 59.45 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
1.1 هزار میلیارد 1.099 هزار میلیارد 629.82 میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
- - 434.14 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
- 3.45 میلیارد 11.3 میلیارد

جمع دارایی های غیرجاری

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
1.538 هزار میلیارد 1.259 هزار میلیارد 497.9 میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
905.86 میلیارد 924.4 میلیارد 100.06 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
1.355 هزار میلیارد 611.01 - میلیارد 225.59 - میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع)

1398/05/17
سال مالی 1397/12/29
1397/07/01
سال مالی 1396/12/29
1396/07/21
سال مالی 1395/12/29
1.355 هزار میلیارد 657.91 - میلیارد 225.59 - میلیارد
1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
55.54 میلیارد 27.06 میلیارد 27.06 میلیارد

حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
484.72 میلیارد 1.1 هزار میلیارد 1.101 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
546.85 میلیارد - -

پیش پرداخت ها

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
- 463.79 میلیارد 463.79 میلیارد

سفارشات و پیش پرداختها

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
458.77 میلیارد - -

موجودی مواد اولیه و بسته بندی

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
27.41 میلیارد - 22.86 میلیارد

موجودی قطعات و لوازم یدکی

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
- 22.31 میلیارد -

سایر موجودی ها

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
- 1.08 میلیارد -

موجودی مواد و کالا

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
27.41 میلیارد 23.39 میلیارد 22.86 میلیارد

جمع دارایی های جاری

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1.573 هزار میلیارد 1.614 هزار میلیارد 1.615 هزار میلیارد

سرمایه گذاری های بلند مدت

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
2.95 میلیارد 2.85 میلیارد 2.95 میلیارد

دارایی های نامشهود

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
6.5 میلیارد 5.76 میلیارد 5.76 میلیارد

سایر دارایی ها

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
136.21 میلیارد 138.93 میلیارد 138.93 میلیارد

اموال ماشین آلات و تجهیزات

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
2.332 هزار میلیارد 2.377 هزار میلیارد 2.377 هزار میلیارد

خالص دارایی های ثابت

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
2.332 هزار میلیارد 2.377 هزار میلیارد 2.377 هزار میلیارد

جمع دارائیهای غیرجاری

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
- - -

جمع کل دارایی ها

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
4.051 هزار میلیارد 4.139 هزار میلیارد 4.14 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
396.35 میلیارد 1.538 هزار میلیارد 1.537 هزار میلیارد

سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1.074 هزار میلیارد - -

پیش دریافت ها

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
8.94 میلیارد 4.22 میلیارد 4.22 میلیارد

سایر ذخائر

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
32.18 میلیارد 29.06 میلیارد 29.06 میلیارد

تسهیلات جاری مالی دریافتی

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
13.4 میلیارد 13.4 میلیارد 13.4 میلیارد

جمع بدهی های جاری

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1.525 هزار میلیارد 1.585 هزار میلیارد 1.584 هزار میلیارد

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
883.07 میلیارد 905.86 میلیارد 905.86 میلیارد

تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
71.94 میلیارد 71.94 میلیارد 71.94 میلیارد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
234.2 میلیارد 221.53 میلیارد 221.53 میلیارد

جمع بدهی های غیر جاری

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
- - -

جمع کل بدهی ها

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
2.714 هزار میلیارد 2.784 هزار میلیارد 2.783 هزار میلیارد

سرمایه

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
2.524 هزار میلیارد 2.524 هزار میلیارد 2.524 هزار میلیارد

سود و زیان انباشته

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1.254 - هزار میلیارد 1.235 - هزار میلیارد 1.234 - هزار میلیارد

اندوخته قانونی

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
19.43 میلیارد 19.43 میلیارد 19.43 میلیارد

سایر اندوخته ها

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
46.9 میلیارد 46.9 میلیارد 46.9 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1.337 هزار میلیارد 1.355 هزار میلیارد 1.357 هزار میلیارد

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
4.051 هزار میلیارد 4.139 هزار میلیارد 4.14 هزار میلیارد

وجوه نقد و موجودی های نزد بانک

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
55.54 میلیارد 27.06 میلیارد 27.06 میلیارد

حساب های اسناد دریافتی تجاری

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
484.72 میلیارد 1.1 هزار میلیارد 1.101 هزار میلیارد

سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
546.85 میلیارد - -

سفارشات و پیش پرداخت ها

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
458.77 میلیارد - -

جمع دارایی های غیرجاری

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
- - -

حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
396.35 میلیارد 1.538 هزار میلیارد 1.537 هزار میلیارد

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
883.07 میلیارد 905.86 میلیارد 905.86 میلیارد

جمع حقوق صاحبان سهام

1398/05/04
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/05/03
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده
1398/03/01
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه
1.337 هزار میلیارد 1.355 هزار میلیارد 1.357 هزار میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی