شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

غشهداب | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید سایر محصولات غذایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,699 1.05
قیمت پایانی: 8,921 1.48

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,900 پایانی 8,921 130.00
بیشترین 9,223 کمترین 8,492
حجم 32.072 میلیون دفعات 6,347
حد قیمت 8,352 - 9,230 ارزش 286.132 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
2,273 تعداد خریدار 5
31.628 میلیون حجم خرید 444,755
1,371 تعداد فروشنده 6
27.648 میلیون حجم فروش 4.424 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 1,000 8,666 8,700 10,002 3
3 1,306 8,660 8,710 5,000 1
1 1,000 8,659 8,742 1,000 1
2 1,994 8,841 - - 0
3 8,126 8,840 - - 0

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 4,809
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 344
سود نقدی 200
درصد توزیع 58.14 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 109.11 % رتبه 71
6 ماهه 145.83 % رتبه 76
9 ماهه 213.17 % رتبه 63
1 ساله 272.61 % رتبه 72
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
11.692 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 47.86

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/11/7 8,791 4.36 34.697 میلیون 4,060
1398/11/6 8,424 4.62 38.129 میلیون 4,418
1398/11/5 8,052 0.30 46.593 میلیون 8,007
1398/11/3 8,076 0.00 30.168 میلیون 4,483
1398/11/2 8,076 7.19 30.168 میلیون 4,483
1398/11/1 7,534 0.00 9.915 میلیون 1,403
1398/10/30 7,534 1.21 9.915 میلیون 1,403
1398/10/29 7,444 4.79 47.912 میلیون 3,679
1398/10/28 7,104 5.00 1.451 میلیون 343
1398/10/26 6,766 0.00 16.223 میلیون 854
1398/10/25 6,766 5.00 16.223 میلیون 854
1398/10/24 6,444 4.97 16.212 میلیون 966
1398/10/23 6,139 3.77 15.963 میلیون 1,754
1398/10/22 5,916 4.99 24.64 میلیون 1,149
1398/10/21 5,635 1.99 326,679 104
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 2,799 58,795 378,641 3.524 هزار میلیارد 12:29
غدشت 5,680 119,288 97,272 6.312 هزار میلیارد 12:24
غمهرا 1,168 50,120 100,203 4.714 هزار میلیارد 12:27
وبشهر 321.00 6,742 45.452 میلیون 55.143 هزار میلیارد 12:29
غبهنوش 1,481 31,111 511,805 11.2 هزار میلیارد 12:24
غپینو 1,027 21,579 2.426 میلیون 27.19 هزار میلیارد 1398/11/7
غشهد 3,061 32,933 5.39 میلیون 6.544 هزار میلیارد 12:29
غگل 1,942 93,000 9.655 میلیون 18.908 هزار میلیارد 12:29
غالبر 258.00 12,989 4.176 میلیون 4.651 هزار میلیارد 12:50
غسالم 2,961 63,785 1.58 میلیون 19.163 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها