شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

زپارس | سهام - بورس
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 40,130 1.39
قیمت پایانی: 40,453 2.21

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 41,497 پایانی 40,453 875.00
بیشترین 41,497 کمترین 40,000
حجم 585,266 دفعات 784
حد قیمت 37,600 - 41,556 ارزش 23.676 میلیارد
حجم مبنا 130.136 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
342 تعداد خریدار 1
584,118 حجم خرید 1,148
261 تعداد فروشنده 1
578,416 حجم فروش 6,850
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
4 1,960 40,130 40,339 4,100 3
1 45 40,125 40,380 550 2
1 573 40,119 40,390 804 2
1 1,000 40,120 41,850 1,517 3
2 70 40,000 44,835 610 2

EPS

سال مالی 1397/09/30 1398/09/30
پیش بینی سود - 10,889
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/09/30
سود واقعی 879
سود نقدی 750
درصد توزیع 85.32 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 46.98 % رتبه 259
6 ماهه 53.34 % رتبه 240
9 ماهه 293.71 % رتبه 238
1 ساله 407.59 % رتبه 230
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.876 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 10.38

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/11/1 40,453 2.21 585,266 784
1398/10/30 39,578 2.93 991,770 1,028
1398/10/29 38,450 0.38 809,796 992
1398/10/28 38,595 1.48 650,385 833
1398/10/26 38,031 0.00 848,704 896
1398/10/25 38,031 1.14 848,704 896
1398/10/24 38,470 3.48 750,880 914
1398/10/23 39,858 4.94 563,221 488
1398/10/22 37,983 5.00 1.165 میلیون 462
1398/10/21 36,176 2.00 524,580 212
1398/10/18 35,467 2.00 179,743 52
1398/10/17 36,190 3.22 628,321 468
1398/10/15 37,394 4.98 2.333 میلیون 752
1398/10/14 39,354 5.00 534,850 100
1398/10/11 41,425 4.52 1.686 میلیون 1,584
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
زگلدشت 1,636 31,500 1.319 میلیون 6.393 هزار میلیارد 12:30
آبین 487.00 16,727 2.097 میلیون 4.928 هزار میلیارد 12:28
آینده 300.00 10,305 282,765 4.306 هزار میلیارد 12:27
زشگزا 428.00 52,651 212,058 4.246 هزار میلیارد 12:29
زقیام 33.00 3,355 4 میلیون 1.174 هزار میلیارد 1397/06/31
زکشت 1,983 41,660 2.562 میلیون 8.325 هزار میلیارد 12:28
زبینا 292.00 16,841 2.067 میلیون 6.784 هزار میلیارد 12:30
زقیام 590.00 24,129 915,587 8.487 هزار میلیارد 12:29
زدشت 572.00 12,019 5.595 میلیون 8.29 هزار میلیارد 12:29
سیمرغ 334.00 16,570 3.508 میلیون 21.818 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها