شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیزینگ ایران و شرق

ولشرق | سهام - فرابورس
واسطه‌گری‌های مالی و پولی ( لیزینگ مالی )
گروه:

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

زیر گروه:

لیزینگ مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,577 5.00
قیمت پایانی: 9,005 0.25

سود و زیان

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
278.16 میلیارد - 193.04 میلیارد

درآمد حاصل از عملیات لیزینگ و خدمات

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
- 244.73 میلیارد -

جمع درآمدها

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
278.16 میلیارد 244.73 میلیارد 193.04 میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
108.45 میلیارد - 88.61 میلیارد

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ (هزینه سود و کارمزد تامین منابع مالی)

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
- 94.47 میلیارد -

سود ناویژه

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
169.7 میلیارد 150.27 میلیارد 104.42 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
44.2 میلیارد 29.52 میلیارد 23.51 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
19.77 میلیارد - -

سود (زیان) عملیاتی

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
145.28 میلیارد 120.75 میلیارد 80.91 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
147.8 میلیارد 125.6 میلیارد 93.07 میلیارد

مالیات

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
32.58 میلیارد 23.56 میلیارد 11.41 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
115.21 میلیارد 102.04 میلیارد 81.66 میلیارد

سود انباشته ابتدای دوره

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
98.52 میلیارد 77.58 میلیارد 38.78 میلیارد

تعدیلات سنواتی

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
- 6 - میلیارد 5.78 - میلیارد

سود سهام مصوب مجمع سال قبل

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
90 - میلیارد 70 - میلیارد 33 - میلیارد

سود قابل تخصیص

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
123.73 میلیارد 103.62 میلیارد 81.66 میلیارد

اندوخته قانونی

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
5.76 میلیارد 5.1 میلیارد 4.08 میلیارد

سود سهام مصوب سال جاری

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
105 میلیارد 90 میلیارد 70 میلیارد

سود و زیان انباشته در پایان دوره

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
12.97 میلیارد 8.52 میلیارد 7.58 میلیارد

سرمایه

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
300 میلیارد 300 میلیارد 300 میلیارد

EPS خالص

1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
384.05 340.13 272.21
1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
138.56 میلیارد 64.46 میلیارد 278.16 میلیارد

جمع درآمدها

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
138.56 میلیارد 64.46 میلیارد 278.16 میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
60.45 میلیارد 25.45 میلیارد 108.45 میلیارد

سود ناویژه

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
78.11 میلیارد 39.02 میلیارد 169.7 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
21.58 میلیارد 11.31 میلیارد 44.2 میلیارد

خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
4.75 میلیارد - 19.77 میلیارد

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
4.75 میلیارد - 19.77 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
61.29 میلیارد 27.71 میلیارد 145.28 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
63.36 میلیارد 28.89 میلیارد 147.8 میلیارد

مالیات

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
11.71 میلیارد 6.23 میلیارد 32.58 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
51.66 میلیارد 22.66 میلیارد 115.21 میلیارد

سرمایه

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
600 میلیارد 300 میلیارد 300 میلیارد

EPS خالص

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
86.09 75.53 384.05

درآمد حاصل از عملیات لیزینگ و خدمات

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
143.23 میلیارد - -

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ (هزینه سود و کارمزد تامین منابع مالی)

1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
77.3 میلیارد - -
1396/09/19
سال مالی 1397/09/30
1396/08/29
سال مالی 1397/09/30
1396/07/26
سال مالی 1396/09/30

درآمد حاصل از خدمات و فروش

1396/09/19
سال مالی 1397/09/30
1396/08/29
سال مالی 1397/09/30
1396/07/26
سال مالی 1396/09/30
317.72 میلیارد - -

درآمد حاصل از عملیات لیزینگ و خدمات

1396/09/19
سال مالی 1397/09/30
1396/08/29
سال مالی 1397/09/30
1396/07/26
سال مالی 1396/09/30
- 321.1 میلیارد 283.31 میلیارد

جمع درآمدها

1396/09/19
سال مالی 1397/09/30
1396/08/29
سال مالی 1397/09/30
1396/07/26
سال مالی 1396/09/30
317.72 میلیارد 321.1 میلیارد 283.31 میلیارد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

1396/09/19
سال مالی 1397/09/30
1396/08/29
سال مالی 1397/09/30
1396/07/26
سال مالی 1396/09/30
121.83 میلیارد - -

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ (هزینه سود و کارمزد تامین منابع مالی)

1396/09/19
سال مالی 1397/09/30
1396/08/29
سال مالی 1397/09/30
1396/07/26
سال مالی 1396/09/30
- 128.43 میلیارد 123.01 میلیارد

سود ناویژه

1396/09/19
سال مالی 1397/09/30
1396/08/29
سال مالی 1397/09/30
1396/07/26
سال مالی 1396/09/30
195.89 میلیارد 192.67 میلیارد 160.3 میلیارد

هزینه های عمومی و اداری

1396/09/19
سال مالی 1397/09/30
1396/08/29
سال مالی 1397/09/30
1396/07/26
سال مالی 1396/09/30
43.25 میلیارد 38.25 میلیارد 31.19 میلیارد

سود (زیان) عملیاتی

1396/09/19
سال مالی 1397/09/30
1396/08/29
سال مالی 1397/09/30
1396/07/26
سال مالی 1396/09/30
152.64 میلیارد 154.42 میلیارد 129.1 میلیارد

سود قبل از کسر مالیات

1396/09/19
سال مالی 1397/09/30
1396/08/29
سال مالی 1397/09/30
1396/07/26
سال مالی 1396/09/30
154.84 میلیارد 156.62 میلیارد 135.4 میلیارد

مالیات

1396/09/19
سال مالی 1397/09/30
1396/08/29
سال مالی 1397/09/30
1396/07/26
سال مالی 1396/09/30
34.34 میلیارد 34.74 میلیارد 28.66 میلیارد

سود (زیان) ویژه پس از کسر مالیات

1396/09/19
سال مالی 1397/09/30
1396/08/29
سال مالی 1397/09/30
1396/07/26
سال مالی 1396/09/30
120.49 میلیارد 121.87 میلیارد 106.74 میلیارد

سرمایه

1396/09/19
سال مالی 1397/09/30
1396/08/29
سال مالی 1397/09/30
1396/07/26
سال مالی 1396/09/30
300 میلیارد 300 میلیارد 300 میلیارد

EPS خالص

1396/09/19
سال مالی 1397/09/30
1396/08/29
سال مالی 1397/09/30
1396/07/26
سال مالی 1396/09/30
401.64 406.25 355.81
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی