شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیزینگ ایران و شرق

ولشرق | سهام - فرابورس
واسطه‌گری‌های مالی و پولی ( لیزینگ مالی )
گروه:

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

زیر گروه:

لیزینگ مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,577 5.00
قیمت پایانی: 9,005 0.25
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه

آخرین معامله 1399/06/31

خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,577 پایانی 9,005 23.00
بیشترین 8,577 کمترین 8,577
حجم 285,097 دفعات 35
حد قیمت 8,555 - 9,455 ارزش 2.445 میلیارد
حجم مبنا 5.516 میلیون حد حجم 1 - 200,000

عرضه و تقاضا 1399/06/31

دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - 8,577 5.244 میلیون 303
0 - - 8,578 15,934 2
0 - - 8,580 968 1
0 - - 8,585 9,566 6
0 - - 8,590 31,000 2

معاملات حقیقی و حقوقی 1399/06/31

حقیقی حقوقی
20 تعداد خریدار -
285,097 حجم خرید -
9 تعداد فروشنده -
285,097 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

سال مالی 1

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

سال مالی 2

تاریخ سود سرمایه اطلاعیه

1398/01/31

100%

افزایش

سرمایه قبلی : 300 میلیارد آورده : 300 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1398/04/13
سرمایه جدید : 600 میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : -
تغییر سرمایه : 300 میلیارد صرف سهام : -

1394/09/30

200%

افزایش

سرمایه قبلی : 100 میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 300 میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : -
تغییر سرمایه : 200 میلیارد صرف سهام : 200 میلیارد
1398/01/28
سال مالی 1397/09/30
1396/12/26
سال مالی 1396/09/30
1396/01/30
سال مالی 1395/09/30
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 40.8 میلیارد 29.66 میلیارد 51.5 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 666 میلیون 39.96 میلیارد -
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 752.12 میلیارد 670.34 میلیارد 541.42 میلیارد
سایر حساب ها و اسناد دریافتی تجاری - - 36 میلیارد
پیش پرداخت ها - 720 میلیون 760 میلیون
مطالبات از بانک مرکزی - 670.34 میلیارد 541.42 میلیارد
سایر موجودی ها - 13.83 میلیارد 6.1 میلیارد
موجودی مواد و کالا - 13.83 میلیارد 6.1 میلیارد
جمع دارایی های جاری 793.59 میلیارد 754.51 میلیارد 635.78 میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 5.16 میلیارد 5.16 میلیارد 419 میلیون
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 455.77 میلیارد 257.12 میلیارد 289.61 میلیارد
دارایی های نامشهود 519 میلیون 442 میلیون 192 میلیون
اموال ماشین آلات و تجهیزات 49.72 میلیارد 16.99 میلیارد 19.09 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 49.72 میلیارد 16.99 میلیارد 19.09 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 1.305 هزار میلیارد 1.034 هزار میلیارد 945.09 میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 67.81 میلیارد 14.75 میلیارد 135.81 میلیارد
پیش دریافت ها 342 میلیون 3 میلیون 466 میلیون
ذخیره مالیات بر درآمد 29.22 میلیارد 32.97 میلیارد 18.7 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 273.18 میلیارد 290.15 میلیارد 194.58 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 1.55 میلیارد - -
بدهی به بانک مرکزی - 14.75 میلیارد 135.81 میلیارد
جمع بدهی های جاری 372.1 میلیارد 337.86 میلیارد 349.56 میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت 234.5 میلیارد 273.14 میلیارد 199.14 میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 248.96 میلیارد - -
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 3.86 میلیارد 3.11 میلیارد 2.31 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 859.42 میلیارد 614.11 میلیارد 551.01 میلیارد
سرمایه 300 میلیارد 300 میلیارد 300 میلیارد
سود و زیان انباشته 117.97 میلیارد 98.52 میلیارد 77.58 میلیارد
اندوخته قانونی 27.36 میلیارد 21.6 میلیارد 16.5 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 445.33 میلیارد 420.12 میلیارد 394.08 میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 1.305 هزار میلیارد 1.034 هزار میلیارد 945.09 میلیارد
سرمایه مصوب 300 میلیارد 300 میلیارد 300 میلیارد
سود و زیان انباشته مصوب 12.97 میلیارد 8.52 میلیارد 7.58 میلیارد
اندوخته قانونی مصوب 27.36 میلیارد 21.6 میلیارد 16.5 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع عادی) 340.33 میلیارد 330.12 میلیارد 324.08 میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 40.8 میلیارد 29.66 میلیارد 51.5 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 752.12 میلیارد 670.34 میلیارد 541.42 میلیارد
سایر حساب های اسناد دریافتی تجاری - - 36 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 455.77 میلیارد 257.12 میلیارد 289.61 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 67.81 میلیارد 14.75 میلیارد 135.81 میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 234.5 میلیارد 273.14 میلیارد 199.14 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 445.33 میلیارد 420.12 میلیارد 394.08 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام مصوب (در مجمع) 340.33 میلیارد 330.12 میلیارد 324.08 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان 300 میلیارد - -
افزایش سرمایه در جریان مصوب 300 میلیارد - -
1398/04/30
سال مالی 1398/09/30 6 ماهه
1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک ها 20.88 میلیارد 17.43 میلیارد 40.8 میلیارد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت 13.03 میلیارد - 666 میلیون
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری 747.53 میلیارد 745.64 میلیارد 752.12 میلیارد
پیش پرداخت ها 307 میلیون 461 میلیون -
مطالبات از بانک مرکزی 747.53 میلیارد 745.64 میلیارد 752.12 میلیارد
جمع دارایی های جاری 781.74 میلیارد 763.53 میلیارد 793.59 میلیارد
سرمایه گذاری های بلند مدت 5.16 میلیارد 5.16 میلیارد 5.16 میلیارد
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 415.73 میلیارد 456.52 میلیارد 455.77 میلیارد
دارایی های نامشهود 463 میلیون 491 میلیون 519 میلیون
اموال ماشین آلات و تجهیزات 49.57 میلیارد 49.71 میلیارد 49.72 میلیارد
خالص دارایی های ثابت 49.57 میلیارد 49.71 میلیارد 49.72 میلیارد
جمع دارائیهای غیرجاری - - -
جمع کل دارایی ها 1.253 هزار میلیارد 1.275 هزار میلیارد 1.305 هزار میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 20.28 میلیارد 20.63 میلیارد 67.81 میلیارد
پیش دریافت ها 326 میلیون 30 میلیون 342 میلیون
ذخیره مالیات بر درآمد 11.97 میلیارد 32.48 میلیارد 29.22 میلیارد
تسهیلات جاری مالی دریافتی 240.37 میلیارد 266.12 میلیارد 273.18 میلیارد
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 56.88 میلیارد 1.48 میلیارد 1.55 میلیارد
بدهی به بانک مرکزی 20.28 میلیارد 20.63 میلیارد 67.81 میلیارد
جمع بدهی های جاری 329.83 میلیارد 320.74 میلیارد 372.1 میلیارد
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت 52.17 میلیارد 234.41 میلیارد 234.5 میلیارد
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت 247.57 میلیارد 248.27 میلیارد 248.96 میلیارد
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 4.17 میلیارد 4.01 میلیارد 3.86 میلیارد
جمع بدهی های غیر جاری - - -
جمع کل بدهی ها 633.73 میلیارد 807.43 میلیارد 859.42 میلیارد
سرمایه 300 میلیارد 300 میلیارد 300 میلیارد
سود و زیان انباشته 57.08 میلیارد 139.5 میلیارد 117.97 میلیارد
اندوخته قانونی 29.94 میلیارد 28.49 میلیارد 27.36 میلیارد
افزایش سرمایه در جریان 231.92 میلیارد - -
جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی 618.94 میلیارد 467.99 میلیارد 445.33 میلیارد
جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام 1.253 هزار میلیارد 1.275 هزار میلیارد 1.305 هزار میلیارد
وجوه نقد و موجودی های نزد بانک 20.88 میلیارد 17.43 میلیارد 40.8 میلیارد
حساب های اسناد دریافتی تجاری 747.53 میلیارد 745.64 میلیارد 752.12 میلیارد
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت 415.73 میلیارد 456.52 میلیارد 455.77 میلیارد
جمع دارایی های غیرجاری - - -
حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری 20.28 میلیارد 20.63 میلیارد 67.81 میلیارد
حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت 52.17 میلیارد 234.41 میلیارد 234.5 میلیارد
جمع حقوق صاحبان سهام 618.94 میلیارد 467.99 میلیارد 445.33 میلیارد
موجودی مواد اولیه و بسته بندی 9.15 میلیارد - -
موجودی مواد و کالا 9.15 میلیارد - -
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی 98.82 میلیارد - -
سایر دارایی ها 17.45 میلیارد - -

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 11.88 % رتبه 194
۶ ماهه 53.26 % رتبه 218
۹ ماهه 155.61 % رتبه 224
۱ ساله 234.71 % رتبه 220
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.403 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.97

P/B

49.51 %

سهام شناور آزاد

گفت و گو

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
وایران - 10,860 27.707 میلیون 384.51 میلیارد 13.878 هزار میلیارد 1399/06/31
وخاور - 10,900 19.189 میلیون 247.75 میلیارد 51.644 هزار میلیارد 1399/06/31
سرچشمه 184.00 3,098 255,403 775.049 میلیون 20.003 هزار میلیارد 1399/05/25
سدبیر - 25,140 2.42 میلیون 46.84 میلیارد 984.147 میلیارد 12:27
مشاهده بیشتر

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

آخرین قیمت قیمت پایانی خرید فروش
نماد نام تعداد حجم ارزش دیروز اولین مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد کمترین بیشترین EPS P/E وضعیت صف حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقوقی حجم فروش حقیقی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970
4,168
4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 424 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75 4,115 53 1,29 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1
اخابر مخابرات ایران 1,391 103 میلیون 424 میلیارد ریال 3,970 4000 4,168 198 4,75% 4,115 53 1,29% 3,940 4,168 486 8,47 نرمال 29,932,651 21,582,227 13,468,711 38,046,167 97,4 57,9 57,9 2,6 42,1 42,1

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

مشاهده بیشتر

لیست بورس

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • مشاهده بیشتر
 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر

لیست بورس ایران

شاخص فعلی بیشترین کمترین تغییر زمان
121,500 122,000 120,890 560 (0.46٪) ۱۴:۲۵:۳۱
پوند انگلیس

GBP/Pound Sterling

150,060 میلیون 150,650 1,29% ۱۴:۲۵:۳۱
لیر ترکیه

TRY/Turkish lira

21,390 21,760 21,370 340 (1.59٪) ۱۴:۲۵:۳۱
33,010 33,620 33,000 480 (1.45٪) ۱۴:۲۵:۳۱

لیست بورس ایران

 • بازار انگلیس / پوند

  GBP/Pound Sterling

  $2.2424

  $2.2524

  $2.2124

 • بازار اروپا / یورو

  EUR/Euro

  $3.0124

  $3.1124

  $3.0014

 • بازار آمریکا / دلار

  USD/Dollar

  $1.1124

  $1.1124

  $1.1123

 • بازار چین / یوان

  YUAN/Renminbi

  $0.2124

  $0.2124

  $0.2123

 • بازار روسیه / روبل

  RUB/ruble

  $0.0124

  $0.0124

  $0.0123

 • مشاهده بیشتر
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
چارت نمونه
اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار فرمت دریافت
گزارش امین اوراق مشارکت دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۹/۳/۳۱ (به پیوست) ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ - ۱۵:۰۷:۰۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ - ۱۵:۰۷:۰۷
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ - ۰۹:۰۷:۵۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ - ۰۹:۰۷:۵۱
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ - ۱۱:۳۰:۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ - ۱۱:۳۰:۱۵
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ - ۲۰:۵۷:۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ - ۲۰:۵۷:۱۹
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ - ۱۳:۱۹:۰۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ - ۱۳:۱۹:۰۳
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ - ۰۹:۲۹:۵۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ - ۰۹:۲۹:۵۸
اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ - ۱۵:۴۲:۰۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ - ۱۵:۴۲:۰۴
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ - ۱۵:۴۰:۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ - ۱۵:۴۰:۰۸
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ - ۱۲:۴۸:۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ - ۱۲:۴۸:۲۸
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ - ۱۴:۰۲:۵۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ - ۱۴:۰۲:۵۶
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ - ۱۴:۴۵:۴۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ - ۱۴:۴۵:۴۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ - ۱۶:۱۷:۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ - ۱۶:۱۷:۱۶
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۱۴:۴۵:۳۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ۱۴:۴۵:۳۳
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ - ۱۵:۳۴:۵۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ - ۱۵:۳۴:۵۵
اطلاعیه نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (به پیوست) ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۳:۴۳:۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۴:۲۴:۵۳
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۳:۴۶:۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۳:۴۶:۳۱
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۳:۲۰:۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۱۳:۲۰:۲۶
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۰۹:۳۳:۴۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ - ۰۹:۳۳:۴۶
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ - ۱۲:۴۹:۴۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ - ۱۲:۴۹:۴۵
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ - ۱۳:۴۹:۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ - ۱۳:۴۹:۳۱
وضعیت نماد
مجاز
وضعیت صف
...
تاثیر در شاخص
0.00
هشدار
00
سود و زیان
1 هفته: ...
1 ماه: ...
3 ماه: ...
6 ماه: ...
1 سال: ...
همه: ...
نسبت قیمت به سود آوری
P/E: 47.59
P/E گروه: ...
رتبه نماد در سودآوری ماهانه
گروه: ...
بازار: ...
رتبه نماد از نظر ارزش بازار
گروه: ...
بازار: ...
عرضه و تقاضا
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
۱ ۴۰۰ ۵٬۱۵۲ ۵٬۱۷۰ ۹٬۳۴۲ ۳
۱ ۹٬۶۶۲ ۵٬۱۵۱ ۵٬۱۸۳ ۴٬۷۰۵ ۱
۴ ۱۵٬۱۲۸ ۵٬۱۳۰ ۵٬۱۹۵ ۵۰۰ ۱
۲ ۱۰٬۶۹۴ ۵٬۱۱۰ ۵٬۲۰۰ ۶۳٬۰۷۵ ۶
۵ ۱۵٬۸۲۸ ۵٬۱۰۰ ۵٬۲۰۴ ۱۳٬۳۸۸ ۲
۱۰:۳۴:۳۶
معاملات حقیقی و حقوقی
حقیقی حقوقی
۱۶۵ تعداد خریدار ۲
۷۶۷٫۵۷۲ حجم خرید ۸۵
۹۱ تعداد فروشنده ۰
۸۵۲٫۵۷۲ حجم فروش ۰
-۸۵ تغییر مالکیت ۸۵
۱۰:۳۴:۳۶
ضریب همبستگی به شاخص کل
نماد‌های هم‌گروه
نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
دزهراوی ۴٬۱۷۳ ۴٫۴۳٪ ۶٫۷۵۳M ۲۸٫۰۷B ۱۰٬۴۰۹٫۱۳B ۱۰:۳۴:۴۶
ادامه ...

خرید و فروش

جدول خرید و فروش نماد
تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 - - 8,577 5.244 میلیون 303
0 - - 8,578 15,934 2
0 - - 8,580 968 1

داده ها

آخرین معامله 8,577 451.00 5.00
قیمت پایانی 9,005 23.00 0.25
اولین قیمت 8,577
قیمت دیروز 9,028
بازه روز 8,577 8,577
قیمت مجاز 9,455 8,555
بازه هفته 9,650 8,577
بازه سال - -
P/E 47.59
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور 49.51 %
حجم مبنا 5.516 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 35
حجم معاملات 285,097
ارزش معاملات 2.445 میلیارد
ارزش بازار 5.403 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 285,097 285,097
حقوقی - -
تعداد خرید فروش
مجموع 20 9
حقیقی 20 9
حقوقی - -
تغییر حقوقی به حقیقی -

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 - - 8,577 5.244 میلیون 303
0 - - 8,578 15,934 2
0 - - 8,580 968 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1399/06/31)