شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیزینگ ایران و شرق

ولشرق | سهام - فرابورس
واسطه‌گری‌های مالی و پولی ( لیزینگ مالی )
گروه:

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

زیر گروه:

لیزینگ مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,577 5.00
قیمت پایانی: 9,005 0.25

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

تاریخ : 1399/06/31
تعداد:35
حجم:285,097
ارزش:2.445 میلیارد
اولین:8,577
کمترین:8,577
بیشترین:8,577
قیمت:8,577
تغییر:8.00
درصد تغییر:0.09
قیمت:9,005
تغییر:23.00
درصد تغییر:0.26
تاریخ : 1399/06/30
تعداد:26
حجم:95,938
ارزش:823.628 میلیون
اولین:8,585
کمترین:8,585
بیشترین:8,585
قیمت:8,585
تغییر:26.00
درصد تغییر:0.30
قیمت:9,028
تغییر:8.00
درصد تغییر:0.09
تاریخ : 1399/06/29
تعداد:41
حجم:340,841
ارزش:2.935 میلیارد
اولین:8,611
کمترین:8,611
بیشترین:8,611
قیمت:8,611
تغییر:198.00
درصد تغییر:2.25
قیمت:9,036
تغییر:28.00
درصد تغییر:0.31
تاریخ : 1399/06/26
تعداد:700
حجم:5.328 میلیون
ارزش:48.298 میلیارد
اولین:9,350
کمترین:8,809
بیشترین:9,450
قیمت:8,809
تغییر:455.00
درصد تغییر:4.91
قیمت:9,064
تغییر:208.00
درصد تغییر:2.24
تاریخ : 1399/06/25
تعداد:2,811
حجم:23.832 میلیون
ارزش:220.971 میلیارد
اولین:9,000
کمترین:9,000
بیشترین:9,650
قیمت:9,264
تغییر:48.00
درصد تغییر:0.52
قیمت:9,272
تغییر:201.00
درصد تغییر:2.12
تاریخ : 1399/06/24
تعداد:175
حجم:2.311 میلیون
ارزش:21.301 میلیارد
اولین:9,216
کمترین:9,216
بیشترین:9,216
قیمت:9,216
تغییر:36.00
درصد تغییر:0.39
قیمت:9,473
تغییر:228.00
درصد تغییر:2.35
تاریخ : 1399/06/23
تعداد:83
حجم:374,874
ارزش:3.468 میلیارد
اولین:9,252
کمترین:9,252
بیشترین:9,252
قیمت:9,252
تغییر:415.00
درصد تغییر:4.29
قیمت:9,701
تغییر:37.00
درصد تغییر:0.38
تاریخ : 1399/06/22
تعداد:1,519
حجم:17.178 میلیون
ارزش:167.27 میلیارد
اولین:9,989
کمترین:9,667
بیشترین:10,561
قیمت:9,667
تغییر:201.00
درصد تغییر:2.04
قیمت:9,738
تغییر:437.00
درصد تغییر:4.30
تاریخ : 1399/06/19
تعداد:138
حجم:1.789 میلیون
ارزش:17.656 میلیارد
اولین:9,868
کمترین:9,868
بیشترین:9,868
قیمت:9,868
تغییر:42.00
درصد تغییر:0.42
قیمت:10,175
تغییر:212.00
درصد تغییر:2.04
تاریخ : 1399/06/18
تعداد:30
حجم:365,925
ارزش:3.626 میلیارد
اولین:9,910
کمترین:9,910
بیشترین:9,910
قیمت:9,910
تغییر:79.00
درصد تغییر:0.79
قیمت:10,387
تغییر:44.00
درصد تغییر:0.42
تاریخ : 1399/06/17
تعداد:47
حجم:688,463
ارزش:6.877 میلیارد
اولین:9,989
کمترین:9,989
بیشترین:9,989
قیمت:9,989
تغییر:349.00
درصد تغییر:3.38
قیمت:10,431
تغییر:83.00
درصد تغییر:0.79
تاریخ : 1399/06/16
تعداد:770
حجم:8.18 میلیون
ارزش:85.999 میلیارد
اولین:10,885
کمترین:10,338
بیشترین:11,350
قیمت:10,338
تغییر:652.00
درصد تغییر:5.93
قیمت:10,514
تغییر:368.00
درصد تغییر:3.38
تاریخ : 1399/06/15
تعداد:1,732
حجم:25.853 میلیون
ارزش:281.345 میلیارد
اولین:10,848
کمترین:10,848
بیشترین:11,400
قیمت:10,990
تغییر:65.00
درصد تغییر:0.60
قیمت:10,882
تغییر:536.00
درصد تغییر:4.69
تاریخ : 1399/06/13
تعداد:73
حجم:603,352
ارزش:6.592 میلیارد
اولین:603,352
کمترین:10,925
بیشترین:6.592 میلیارد
قیمت:10,925
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:11,418
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/12
تعداد:73
حجم:603,352
ارزش:6.592 میلیارد
اولین:10,925
کمترین:10,925
بیشترین:10,925
قیمت:10,925
تغییر:540.00
درصد تغییر:4.71
قیمت:11,418
تغییر:81.00
درصد تغییر:0.70
تاریخ : 1399/06/11
تعداد:478
حجم:5.462 میلیون
ارزش:62.812 میلیارد
اولین:11,465
کمترین:11,465
بیشترین:11,850
قیمت:11,465
تغییر:145.00
درصد تغییر:1.28
قیمت:11,499
تغییر:569.00
درصد تغییر:4.72
تاریخ : 1399/06/10
تعداد:4,531
حجم:75.945 میلیون
ارزش:916.512 میلیارد
اولین:12,329
کمترین:11,155
بیشترین:12,329
قیمت:11,320
تغییر:1,101.00
درصد تغییر:8.86
قیمت:12,068
تغییر:326.00
درصد تغییر:2.78
تاریخ : 1399/06/06
تعداد:5,499
حجم:79.516 میلیون
ارزش:933.689 میلیارد
اولین:79.516 میلیون
کمترین:11,239
بیشترین:933.689 میلیارد
قیمت:12,421
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:11,742
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/05
تعداد:5,499
حجم:79.516 میلیون
ارزش:933.689 میلیارد
اولین:11,239
کمترین:11,239
بیشترین:12,421
قیمت:12,421
تغییر:680.00
درصد تغییر:5.79
قیمت:11,742
تغییر:88.00
درصد تغییر:0.74
تاریخ : 1399/06/04
تعداد:191
حجم:3.41 میلیون
ارزش:40.042 میلیارد
اولین:11,741
کمترین:11,741
بیشترین:11,741
قیمت:11,741
تغییر:112.00
درصد تغییر:0.95
قیمت:11,830
تغییر:528.00
درصد تغییر:4.27
تاریخ : 1399/06/03
تعداد:82
حجم:754,685
ارزش:8.945 میلیارد
اولین:11,853
کمترین:11,853
بیشترین:11,853
قیمت:11,853
تغییر:109.00
درصد تغییر:0.91
قیمت:12,358
تغییر:118.00
درصد تغییر:0.95
تاریخ : 1399/06/02
تعداد:112
حجم:731,683
ارزش:8.752 میلیارد
اولین:11,962
کمترین:11,962
بیشترین:11,962
قیمت:11,962
تغییر:47.00
درصد تغییر:0.39
قیمت:12,476
تغییر:115.00
درصد تغییر:0.91
تاریخ : 1399/06/01
تعداد:3,579
حجم:35.182 میلیون
ارزش:442.979 میلیارد
اولین:13,160
کمترین:11,915
بیشترین:13,169
قیمت:11,915
تغییر:712.00
درصد تغییر:5.64
قیمت:12,591
تغییر:49.00
درصد تغییر:0.39
تاریخ : 1399/05/29
تعداد:704
حجم:8.525 میلیون
ارزش:106.925 میلیارد
اولین:8.525 میلیون
کمترین:12,400
بیشترین:106.925 میلیارد
قیمت:12,627
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:12,542
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/05/28
تعداد:704
حجم:8.525 میلیون
ارزش:106.925 میلیارد
اولین:8.525 میلیون
کمترین:12,400
بیشترین:106.925 میلیارد
قیمت:12,627
تغییر:544.00
درصد تغییر:4.50
قیمت:12,542
تغییر:516.00
درصد تغییر:4.29
تاریخ : 1399/05/27
تعداد:2,598
حجم:22.81 میلیون
ارزش:274.319 میلیارد
اولین:11,900
کمترین:11,508
بیشترین:12,083
قیمت:12,083
تغییر:533.00
درصد تغییر:4.62
قیمت:12,026
تغییر:518.00
درصد تغییر:4.50
تاریخ : 1399/05/26
تعداد:1,851
حجم:16.411 میلیون
ارزش:188.864 میلیارد
اولین:11,550
کمترین:11,162
بیشترین:11,550
قیمت:11,550
تغییر:368.00
درصد تغییر:3.29
قیمت:11,508
تغییر:508.00
درصد تغییر:4.62
تاریخ : 1399/05/25
تعداد:3,107
حجم:42.66 میلیون
ارزش:469.259 میلیارد
اولین:11,182
کمترین:10,170
بیشترین:11,182
قیمت:11,182
تغییر:532.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:11,000
تغییر:350.00
درصد تغییر:3.29
تاریخ : 1399/05/23
تعداد:475
حجم:7.69 میلیون
ارزش:81.903 میلیارد
اولین:7.69 میلیون
کمترین:10,650
بیشترین:81.903 میلیارد
قیمت:10,650
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:10,650
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/05/22
تعداد:475
حجم:7.69 میلیون
ارزش:81.903 میلیارد
اولین:7.69 میلیون
کمترین:10,650
بیشترین:81.903 میلیارد
قیمت:10,650
تغییر:85.00
درصد تغییر:0.81
قیمت:10,650
تغییر:507.00
درصد تغییر:5.00
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی