شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیزینگ ایران و شرق

ولشرق | سهام - فرابورس
واسطه‌گری‌های مالی و پولی ( لیزینگ مالی )
گروه:

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

زیر گروه:

لیزینگ مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,577 5.00
قیمت پایانی: 9,005 0.25

EPS

سال مالی 1399/09/30

41.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/05/25 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
41.00 (0٪)
600 میلیارد
1399/04/22 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
42.00 (0٪)
600 میلیارد
1399/01/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
24.00 (0٪)
600 میلیارد

سال مالی 1398/09/30

251.00

سود واقعی

220.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1399/02/24 مجمع
واقعی :
نقدی :
251.00
220.00 (88٪)
600 میلیارد
1398/12/05 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
251.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/10/17 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
251.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/07/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
186.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/07/13 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
102.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/04/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
86.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/01/29 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
38.00 (0٪)
600 میلیارد

سال مالی 1397/09/30

384.00

سود واقعی

350.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/01/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
384.00
350.00 (91٪)
300 میلیارد
1398/01/19 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
384.00 (0٪)
300 میلیارد
1397/11/30 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
391.00 (0٪)
300 میلیارد
1397/07/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
269.00 (0٪)
300 میلیارد
1397/05/20 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
180.00 (0٪)
300 میلیارد
1397/04/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
191.00 (0٪)
300 میلیارد
1397/01/29 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
79.00 (0٪)
100.00
300 میلیارد
1396/09/19
پیش بینی :
تعدیل :
402.00
1.00
300 میلیارد
1396/08/29
پیش بینی :
406.00
300 میلیارد

سال مالی 1396/09/30

340.00

سود واقعی

300.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1396/12/26 مجمع
واقعی :
نقدی :
340.00
300.00 (88٪)
300 میلیارد
1396/12/08 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
340.00 (0٪)
100.00
300 میلیارد
1396/07/26 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
356.00
201.00 (56٪)
300 میلیارد
1396/06/29 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
356.00
163.00 (46٪)
0.00
300 میلیارد
1396/06/20 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
355.00
163.00 (46٪)
6.00
300 میلیارد
1396/06/12 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
335.00
163.00 (49٪)
6.00
300 میلیارد
1396/05/11
پیش بینی :
355.00
300 میلیارد
1396/04/25 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
67.00 (0٪)
300 میلیارد

سال مالی 1395/09/30

تاریخ سود سرمایه
1396/05/11
پیش بینی :
272.00
300 میلیارد
1396/04/21 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
200.00 (0٪)
300 میلیارد
1396/01/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
272.00
233.00 (86٪)
300 میلیارد
1395/11/05 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
272.00 (0٪)
300 میلیارد
1395/05/24 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
133.00 (0٪)
300 میلیارد

سال مالی 1394/09/30

136.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1394/11/12 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
136.00
136.00 (100٪)
300 میلیارد

سال مالی 1393/09/30

49.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1393/11/29 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
49.00
49.00 (100٪)
300 میلیارد

سال مالی 1399/09/30

41.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1399/05/25 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
41.00 (0٪)
600 میلیارد
1399/04/22 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
42.00 (0٪)
600 میلیارد
1399/01/30 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
24.00 (0٪)
600 میلیارد

سال مالی 1398/09/30

251.00

سود واقعی

220.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1399/02/24 مجمع
واقعی :
نقدی :
251.00
220.00 (88٪)
600 میلیارد
1398/12/05 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
251.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/10/17 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
251.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/07/30 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
186.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/07/13 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
102.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/04/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
86.00 (0٪)
600 میلیارد
1398/01/29 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
38.00 (0٪)
600 میلیارد

سال مالی 1397/09/30

192.00

سود واقعی

175.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1398/01/31 مجمع
واقعی :
نقدی :
192.00
175.00 (91٪)
600 میلیارد
1398/01/19 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
192.00 (0٪)
600 میلیارد
1397/11/30 12 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
196.00 (0٪)
600 میلیارد
1397/07/29 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
134.00 (0٪)
600 میلیارد
1397/05/20 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
90.00 (0٪)
600 میلیارد
1397/04/30 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
96.00 (0٪)
600 میلیارد
1397/01/29 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
40.00 (0٪)
100.00
600 میلیارد
1396/09/19
پیش بینی :
تعدیل :
201.00
1.00
600 میلیارد
1396/08/29
پیش بینی :
203.00
600 میلیارد

سال مالی 1396/09/30

170.00

سود واقعی

150.00

سود نقدی

تاریخ سود سرمایه
1396/12/26 مجمع
واقعی :
نقدی :
170.00
150.00 (88٪)
600 میلیارد
1396/12/08 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
0.00
170.00 (0٪)
100.00
600 میلیارد
1396/07/26 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
178.00
100.00 (56٪)
600 میلیارد
1396/06/29 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
178.00
82.00 (46٪)
600 میلیارد
1396/06/20 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
178.00
82.00 (46٪)
6.00
600 میلیارد
1396/06/12 6 ماهه
پیش بینی :
محقق :
تعدیل :
168.00
82.00 (49٪)
6.00
600 میلیارد
1396/05/11
پیش بینی :
178.00
600 میلیارد
1396/04/25 3 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
34.00 (0٪)
600 میلیارد

سال مالی 1395/09/30

تاریخ سود سرمایه
1396/05/11
پیش بینی :
272.00
300 میلیارد
1396/04/21 9 ماهه
پیش بینی :
محقق :
0.00
200.00 (0٪)
300 میلیارد
1396/01/30 مجمع
واقعی :
نقدی :
272.00
233.00 (86٪)
300 میلیارد
1395/11/05 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
272.00 (0٪)
300 میلیارد
1395/05/24 6 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
0.00
133.00 (0٪)
300 میلیارد

سال مالی 1394/09/30

136.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1394/11/12 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
136.00
136.00 (100٪)
300 میلیارد

سال مالی 1393/09/30

49.00

محقق

تاریخ سود سرمایه
1393/11/29 12 ماهه / حسابرسی شده
پیش بینی :
محقق :
49.00
49.00 (100٪)
300 میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی