شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیزینگ ایران و شرق

ولشرق | سهام - فرابورس
واسطه‌گری‌های مالی و پولی ( لیزینگ مالی )
گروه:

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

زیر گروه:

لیزینگ مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,577 5.00
قیمت پایانی: 9,005 0.25

گردش وجوه نقد

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
20.81 - میلیارد 164.35 میلیارد 145.98 میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
- - 1.58 میلیارد

سود سهام پرداختی

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
67 - میلیون 16.23 - میلیارد 126.23 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
- 2.5 میلیارد -

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
- - 20.21 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
67 - میلیون 13.73 - میلیارد 104.43 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
3 - میلیارد 36.33 - میلیارد 36.33 - میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
163 - میلیون 33.45 - میلیارد 33.45 - میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
- 381.1 - میلیارد 411.1 - میلیارد

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
665 میلیون 420.39 میلیارد 450.64 میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
- 170 - میلیون 170 - میلیون

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
502 میلیون 5.68 میلیارد 5.92 میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
23.37 - میلیارد 119.98 میلیارد 11.14 میلیارد

سایر

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
- 108.84 - میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
- 108.84 - میلیارد -

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
23.37 - میلیارد 11.14 میلیارد 11.14 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
40.8 میلیارد 29.66 میلیارد 29.66 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
17.43 میلیارد 40.8 میلیارد 40.8 میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
365 میلیون - -

دریافت تسهیلات مالی

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
502.66 میلیارد - -

باز پرداخت تسهیلات مالی

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
532.54 - میلیارد - -

مبادلات غیر نقدی

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
231.56 میلیارد - -

فروش دارایی ثابت مشهود

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
851 میلیون - -

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
24.38 میلیارد - -

وجوه دریافتی از سهامدار عمده

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
30 میلیارد - -

وجوه دریافتی بابت فروش (واگذاری) املاک و مستغلات

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
250 - میلیارد - -

باز پرداخت قرض الحسنه

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
30 - میلیارد - -

تغییرات نرخ ارز

1398/01/29
سال مالی 1398/09/30 3 ماهه
1398/01/19
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه / حسابرسی شده
1397/11/30
سال مالی 1397/09/30 12 ماهه
101.35 میلیارد - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی